לשון ובלשנות                           

                    החברה שלנו                    אני ישראלי                    חוק ומשפט                   על דא ועל הא
              
                 מיוחדים              
                                                                        
 
 
 
   דר מהיום הלאומי    ישראל במרתף השואה    Letter to writers    חיפוש תעתיק    הצורך בהמנון ישראלי    אזרחות מכוח ישיבה
   תביעת אזרחות (2)    חסרי דת בישראל כיצד?    סיפורי גוגל    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה    קריאה נכונה בהכרזת העמאות    הלקח מן הרצח
   הלקח מן הרצח    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות    סדר מהיום הלאומי    סדר היום נלאומי    ישראל במרתף השואה    מרתף השואה
   ישראל במרתף השואה    ישראל במרתף השואה    זהות ישראלית במכללת נתניה    במרתף השואה    במרתף השואה    הפרדת הדת מהמדינה
   פסק דין אזרחות שני    לא ל"יהודית דמוקרטית"
 
    דר מהיום הלאומי
    פורום
    צור קשר
    Letter to writers
    מדינת הלאום היהודי?
    לימוד האותיות
    ספרותית (בערבית)
    חוקי קריאה באותיות לטיניות
    ספרותית או מדוברת?
    חיפוש תעתיק לטיני
    "השפה הראשונה"??
    עיצורים ותנועות
    שיטות התעתיק האפשריות
    כנס פוצחה ועמיה
    יתרונות המדוברת
    ויכוח על העברית
    לשון והשקפה פוליטית
    האקדמיה ללשון
    חיפוש תעתיק
    עתירה מנהלית למחוזי
    עתירת אני ישראלי(1)
    20.2.07 - דיון חדש בעתירה
    העתירה במחוזי
    NFC על העתירה
    עוד על העתירה
    המרצת פתיחה ל"אני ישראלי"
    לקראת דיון
    ערעור לעליון
    להכיר בלאום הישראלי
    ישראל לא מכירה בלאום ישראלי?
    סיכומי הערעור
    בית המשפט יחליט!
    תביעת אני ישראלי
    ערעור לעליון 2008
    הסבר קצר לשיר
    הצורך בהמנון ישראלי
    המנון למולדת
    גיבוי כותרת עליונה
    לאום ישראלי במגילת העצמאות
    מדינת כל אזרחיה
    שבות ואזרחות
    לאום-דת-מילאט
    "יהודית ודמוקרטית"?
    איזו מדינה זאת?
    דרום אפריקה בוחרת בחיים
    גיור ואזרחות
    האמנה הפלשתינאית
    לעקוף את החמאס?
    מתי נוסד הלאום הישראלי
    איש דת נגד שוויון
    אזרחות ולאומיות
    הכרזת העצמאות
    הלאום שלי: ישראלי
    אפלית חוק ואפליה חברתית
    גביזון ואלוני מתווכחות
    דרכו הציבורית של אהרון אמיר
    יוחנן אליחי
    "פתרון לאומי" של ציפי
    המלחמה וההפגנות
    תשובה למשה פייגלין
    מהו לאום ישראלי
    להיכנס? לצאת?
    פיתוי להמרת דת
    עבודת יהודים בשבת
    האמת - במגילת העצמאות
    דלדולה של הרוח מנין?
    דלדול הרוח (נוסח ב)
    מוּ"מ שְמוּם
    אינטרס ישראלי מול יהודי
    אין יהודים חילונים
    המהפכה הציונית מתה
    שם המדינה מפריע?
    יהדות וגזענות
    איך נכתב השיר
    דברי הסבר לשיר
    Another Solution
    ע'אלב מג'אדלה
    הדרך הארוכה לשלום
    אפליה בקיבוצים ?
    שני שירים שנבחרו
    מינהל מקרקעי ישראל
    חנה ושבעת בניה
    תנאים מוקדמים לשלום
    אזרחות ונאמנות
    זכות השיבה
    לא "העם היהודי" !
    בעלי הבית ודיירי משנה
    הזהות הלאומית שלנו
    מי נגד מי
    השכנת שלום ברואנדה
    מלחמת העצמאות של הסַחְרָוִיִים
    היהודים נגד הישראלים
    טאייוואן משתנית
    אויבת האיסלאם?
    טייוואן ב- Ynet
    הולדת היהדות
    הוועדה למינוי שופטים
    אל לעורכי דין למנות את שופטיהם
    שופטים ועורכי דין בקלקלתם
    גירושים אזרחיים
    שבועת יזכור לא תפילה
    המרידה ביהדות ותחיית הלשון
    מחאת האוהלים
    שיר למולדת
    השלמת הטיעון ללאום ישראלי
    החרדים במחשכים
    לא "מכוח שבות" !
    בקשת אזרחות מכוח ישיבה
    להינתק מהעם היהודי
    מיהו ישראלי ?
    המגילה ושנאת זרים
    איך נפריד את הדת מהמדינה
    הצעת חוק מדינת העם היהודי
    הסתה גזעית בחסות הדת
    מהפכת התחייה העברית
    אזרחות מכוח ישיבה
    תביעת אזרחות (2)
    בגידת האקדמיה
    תשובה לרועי
    חזון ביטול העדה
    מדינת הלאום -איזה?
    מדינה או קהילה? 1
    מדינה או קהילה 2
    המוסר היהודי
    סיפורי גוגל
    ערעור לאזרחות מכוח ישיבה
    קהילה או מדינה?
    קריאה נכונה בהכרזת העמאות
    הלקח מן הרצח
    הלקח מן הרצח
    קישורים לתוכנות וידיאו או הקלטות
    סדר מהיום הלאומי
    סדר היום נלאומי
    ישראל במרתף השואה
    מרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    ישראל במרתף השואה
    זהות ישראלית במכללת נתניה
    במרתף השואה
    במרתף השואה
    הפרדת הדת מהמדינה
    פסק דין אזרחות שני
    לא ל"יהודית דמוקרטית"
הפרדת הדת מהמדינה

מגילת העצמאות ושנאת זרים

מאמר בשם "מקורה של השנאה" מאת סלמאן מסאלחה התפרסם ב 9.11.11 והוא מבקש להתחקות בו על יסודות הקיפוח והאפליה הנהוגה בישראל כלפי כל מי שאינו יהודי. זוהי אכן השאלה המרכזית בחיינו, והמאמר מעלה בחריפות את מקורותיה, היא המסגרת הדתית שהמדינה מתנהלת לפיה ובתוכה. הוא מוצא סימוכין לדבריו בציטוטים ממגילת העצמאות ומן המדיניות מאז ימי בן גוריון השואפת לסלק את הערבים משטחי ישראל. התנגדותו של בן גוריון לכיבוש כל ארץ ישראל הייתה מטעמים טקטיים. מאות אלפים ערבים בשלטון ישראלי ”היו הורסים את המדינה הצעירה מבפנים".

כל מה שמצטט המחבר המלומד הוא נכון. אכן המדיניות של ישראל מתנהלת על פי האזהרה הדתית ליהודים לא להתערב בגויים. הפגם היחיד במאמר הוא שאת הכול הוא תולה במגילת העצמאות, ואינו מבחין בין שני החלקים של המגילה.

כמו בכל מיסמך, הסכם או חוזה, גם במגילת העצמאות יש להבחין בין המבוא ובין ההתחייבויות. בין תשע ההתחייבויות מצויה גם ההתחייבות שישראל "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין". התחייבות זו היא בסיס הדמוקרטיה, והיא לא נועדה "לסבר את אוזני העולם", כפי שסבור מסאלחה, אלא זוהי שבועה בפומבי שישראל קיבלה על עצמה והבטיחה אותה הן לאזרחיה והן לעולם כולו. העובדה שבהתחייבות זו לא הוזכר "בלי הבדל לאום" היא המראה שישראל התחייבה בהכרזת המדינה לקיים לאום אחד לכל האזרחים, הוא הלאום הישראלי, ולא תהיה בין הנמנים על לאום זה שום אפליה על יסוד "דת, גזע ומין".

גם המילים "מדינה יהודית בארץ-ישראל" הנמצאות במגילת העצמאות אינן מעידות על כוונות דתיות. ביטוי זה הועתק מהחלטת ארגון האומות המאוחדות, אשר דיברה בנשימה אחת גם על "מדינה ערבית", וחובה הייתה להודיע בתוך ההכרזה שהמדינה היא תולדה של החלטת האו"ם. נכון שכוחות דתיים ניצלו אחר כך את המילים האלה לחזק את דרישותיהם לשלטון הדת על המדינה.

לעומת זאת, במבוא להכרזה – שם אכן תמצאו בשפע את הלך הרוח שסלמאן מסאלחה מתאר אותו בכשרון רב. אבל המבוא למגילה אינו הכרזה, אינו שבועה ואינו הבטחה. מובעים בו הלכי רוח של רבים מיושבי ארץ ישראל של הימים ההם, ובוודאי הוא משקף את רגשות הדאבה על האסון הנורא שהתרחש שנים אחדות קודם לכן באירופה הכבושה על ידי הנאצים.

ראוי לציין את העובדה, ואפשר להתנחם בה, כי שלא כמקובל בניסוחי חוזים והסכמים, בחלק ההתחייבויות במגילה אין שום אזכור למבוא, ולא נאמר בו כי "המבוא הוא חלק בלתי נפרד מן המסמך". עלינו להיאבק למען שמירת ההתחייבויות של הכרזת העצמאות, שהן התחייבויות ברורות לשמירה על שוויון זכויות מלא לכל אזרחי ישראל. התחזקות הכיוון האנטי דמוקרטי בישראל, שאמנם החל זמן קצר אחרי שישראל התקבלה כחברה בארגון האו"ם, מה שנחקק מאז בצרות עין - בייחוד לאחרונה - בדמות חוקי אפליה וחוקי זכויות יתר ליהודים, היא אכן מקור לדאגה, אבל לא נכון לכרוך התחזקות זו ב"הכרזת העצמאות". להפך, היא הדגל שהישראלים המאמינים בדמוקרטיה ובשוויון ראוי שיניפו.

מאמרו של מסאלחה : http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1561762

שלחו תגובה


   חיפוש תעתיק לטיני לעברית

בכל רחוב באוסלו כתוב שם הרחוב
ואחריו המילה gate. ביקרתי בעיר אוסלו זו והסתקרנתי לדעת אם המשמעות של gate 
בנורבגית באמת "רחוב".
שאלתי באנגלית עובר אורח, והוא

 


 
 
 
  שבועת יזכור
שגה  הרמטכ"ל כשהחליט לגנוז את נוסח ה"יזכור" המרגש, שכתב ברל כצנלסון ב- 1920 לאחר הירצחם של יוסף טרומפלדור וחבריו 
 
 
בגידתה של האקדמיה בעברית
 
הציבור עומד לראות בקרוב את תמרורי הדרכים בארץ כתובים בתעתיק זר ומטעה, שיש בו מן המעילה בשפה העברית,
 וזאת בגלל מחטף פוליטי תמוה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית | לשון ובלשנות | החברה שלנו | אני ישראלי | חוק ומשפט | על דא ועל הא| מיוחדים| מאמרים משכבר צור קשר