הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 Certains des enseignements des sages de successeurs Maroc qui chérissent les souvenirs

   דף הבית    פורום    צור קשר
 
    עמוד יומי
    עניינים בפרשת השבוע
    סקירת ספרים חדשים
    סקירת ספרים
    רשימת הספרים
    הורדות
    אודות האתר
    נוסח מרוקו באודיו חדש!
    במערכה
    תוכן לצפייה
    תשובה יומית
    ספרים ביהודית מוגרבית
    פורום
    צור קשר
ו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כט סיון תשעו 
שאלה בענין ראובן ששכר בהמה מאת שמעון להוליכה למ"א והלך עם הגוים בשיירה ויהי בדרך במלון באו הגנבים בלילה וגנבו הבהמה עם כליו וממונו ושמעון טוען טענת ע"ה שהוא פשע יורנו מ"ץ תשובה

פרדס רימונים סימן יח שאלה בענין ראובן ששכר בהמה מאת שמעון להוליכה למ"א והלך עם הגוים בשיירה ויהי בדרך במלון באו הגנבים בלילה וגנבו הבהמה עם כליו וממונו ושמעון טוען טענת ע"ה שהוא פשע יורנו מ"ץ תשובה אע"ג דלכאורה דבר פשוט לכל פותח ספר דהשוכר חייב בגניבה ואבידה כדין שומר שכר וכמ"ש הש"ע בחומ"ש סי' ש"נ זולתי אם בא אליו לסטים מזויין וכמ"ש בסעי' ב' וכמ"ש בסי' ש"ז השוכר בהמה מחבירו דינם כש"ש להתחייב בגניבה ואבידה מ"מ מצינו רפואה לראובן מן התורה ועיין בשו"ת הגאון בעל כרם שלמה ז"ל בסי' פ"ה וז"ל ומ"מ לענין הלכה הד"א ע"ש ומינה נמי לנד"ד דרך שוכרי הבהמות הוא לילך עם השיירה של גוים ובמקום תחנותם תחנותו דהיינו בבי דוואר או בנזאלא ומניח חפציו בסווארי שלו כי שם ביתו וקושר הבהמה בתבל המצרי ויתקע לה יתד במקום נאמן כמנהג עוברי דרכים וגם בעדנא דניימי אינשי דבענין שעשה השוכר בכל מאמצי כוחו כל מאי דאיבעי ליה למעבד ומה יעשה ישראל והמשכיר עצמו אדעתא דהכי שכרה לו וכי שכרה לו לאילמי לה בהיכלי מלך וא"כ הדרן לדברי פוסקים דאדעתא דהכי שוכרין ואם נגנבה פטור אע"ג דהוי ש"ש או שוכר ועיין במ"ש בטעם הס' מ"ש משם הרב בעל תומת ישרים על אשה רוקמת שנתנו לה בגדים לרקום ובא גנב בלילה ונכנס לביתה וגנב הבגדים עם שאר נכסים שלה ועתה תובע האיש ליואשה ופטר הרב את האשה הרוקמת וכו' ועיין כל התשובה כולה ומינה יש לדון בנד"ז ופשוט הצעיר רפאל מסעוד אבן מוחא

שאלה ראובן שכר פועל לזמן שנה ובתוך השנה חלה זמן מה. ולא עשה עבודתו. מה דינו באותן הימים שבטל מעבודתו. האם ראובן חייב לשלם לו שכירות כל השנה במושלם. ואף שבטל מעבודתו בזמן חליו. נימא נשתחפה שדהו ומזל דידיה גרם. אם לאו. 

שו"ת אשר לשלמה סימן ע תשובה הן קדם אערכה לפניך דברי רב קדמון מר זקינינו הרה"ג כמוהר"ר שמואל אבן דנאן זלה"ה וז"ל מעשה בא לפני רבותי באחד ששכר פועל לזמן שנה והתנה עליו שכל זמן שיעכב מלעשות מלאכתו שישלים חוקו אחר זמנו. וזה נהוג בינינו ונקרא השלמת פ'אלטא"ש. ובאו לדין. השוכר טוען שיקיים תנאו ככתוב והשכיר טוען שהיה אנוס מחמת חולי שנפל למשכב על ערש דוי. וכל כה"ג לא אסיק אדעתיה. ואנוס רחמנא פטריה ויתן לו שכרו מושלם. ודנו רבותי שהדין עם השכיר זולת אם רוב השנה היה שוכב על ערש דוי שאין טענתו טענה. וראיה ממ"ש הרמב"ם בה' עבדים פ"ב וז"ל חלה העבד בין שחלה שנה אחר שנה בין שחלה חולאים מקוטעים אם הכל פחות מארבע שנים עולים למנין שש אבל אם חלה ד' שנים חייב להשלים כל ימי החולי שנאמר כשכיר כתושב ואם פגע בו יובל יוצא. בד"א שמחשבין ימי החולי כשהיה חוליו כבד שאינו יכול לעשות מלאכה אבל אם לא היה חוליו כבד אלא יכול לעשות מעשה חייט אפי' חלה כל שש עולין לו עכ"ל ומכאן ראיה לדין פועל שזכרנו. עכ"ל הרמ"ז ז"ל. וכ' ע"ז אבא מארי הרב הכולל כמוהר"ר משה אבן דנאן זלה"ה וז"ל אחר המחי' רבתי ממעכ"ת רבותיו של הרה"ג א"ז זצוק"ל לא זכיתי להבין דבריהם. דלא דמי פועל לע"ע =לעבד עברי= דהתם גופו קנוי בכסף או בשטר או בחזקה א"כ כל היכא דחלה ברשותא דמאריה חלה משא"כ הכא. ואשתמיטתייהו ש"ס דילן קידושין ד' טו"ב ע"א תוס' ד"ה חלה וכו' וז"ל יש שהיו רוצים לומר שאותן מלמדי תנוקות אם חלו חצי זמן כמו כן לא ישלימו כמו ע"ע וקשה וכו' וא"כ מלמדי /תנוקות/ נמי אם חלו לא יקחו אלא מה שהרויחו דאין לדמותם כלל לע"ע דע"ע גופו קנוי לאדונו הלכך חלה שלש אינו חייב להשלים דאי' לעשות מלאכה יותר מיכולתו אבל מלמד אין גופו קנוי אלא שכר עצמו ללמד עד הזמן וכשאינו יכול להשלים לא יטול אלא מה שהרויח עכ"ל. ופסקה מור"ם במפה /ח"מ/ סי' של"ג ס"ה וז"ל ומיהו א"ץ לשלם להם כל שכרם רק מה שעשו וכו' אבל בלאו הכי מנכה לו כל ימי חוליו או אונסו אע"פ שלא חזר בו הפועל וכו' וכ"ש וק"ו בנ"ד שהתנה עליו המשכיר שכל זמן שיעכב עליו לעשות מלאכתו שישלם חוקו אחר זמנו ועי' להש"ך ס"ק כ"ה ודו"ק. עכ"ל א"א ז"ל. 

ואנא חלא בר חמרא דלגבי אבא בתר דמחוינא קידה כדת וכשורה. עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה וגופא בתר רישא תחת כבודו יקד יקד עד עולם תוקד ואחר בקשת המחילה רבה ונשיקת הרצפה. אציע לפניך אך דרך קצרה מלי מעלייתא דאמור רבנן בהאי דינא. דהרבה סברות ודעות חלוקות נאמרו בדבר זה והוא דמה שהוצרכו התוס' ז"ל לחלק כן. הוא משום דקשיא ליהו. דאלו בפ' האומנין דע"ז אמרי' היכא דאניש שכיר או קבלן אינו נותן לו אלא שכרו שלפני האונס. ובפ"ק דקידושין ד' י"ז אמרינן עבד עברי שחלה שלש ועבד שלש אינו צריך להשלים. ולזה חילקו בין שכיר ומלמד לעבד עברי. דשאני עבד עברי דגופו קנוי לאדונו משא"כ שכיר ומלמד. 

והרא"ש ז"ל כ' בפ' האומנין וז"ל תירץ רבינו מאיר ז"ל דהתם מיירי כשקבל העבד כל שכרו דאם נתן לו האדון לא ישלים ואם לא נתן ישלים. ול"ן דהתם מיירי כשחלה שלש ועבד שלש דכיון שאחר חוליו קבלו בעה"ב למלאכתו ולא אמר לנכות לו מה שחלה מסתמא מחל לו. אבל הכא שהחולי היה בסוף זמנו אין הוכחה שמחל לו ע"כ. והריטב"א ז"ל בפ"ק דקידושין כ' כאשר ראיתי דבריו בהש"ך ח"מ סי' של"ג ס"ק כ"ה וז"ל חלה שלש אינו חייב להשלים ואע"ג דאמרינן בפ' האומנין דפועל או קבלן שחלה אין לו אלא שכרו במה שעשה ובטלת חוליו לעצמו לא דמי פועל לע"ע דאלו פועל או קבלן השכירו בעה"ב למלאכה זו על דבר ידוע נוטל שכרו וכיון שלא עשאו אף על פי שחלה או נאנס אין לו אלא שכר מה שעשה לפי חשבון אבל עבד עברי לא נשתעבד לו לעשות דבר ידוע אלא נשתעבד לו שיכופוהו למלאכתו לומר שכל מלאכתו תהא לרבו ולפיכך אם חלה ולא עשה כלום נסתחפה שדהו של אדון וזה נכון וברור עכ"ל ונראה דבפועל אפי' השכיר עצמו לכל מלאכות מ"מ כיון דאין גופו קנוי לו שהרי לא נקנה לו בכסף ובשטר וחזקה כקנין העבדים אין לו אלא לפי חשבון אלא אורחא דמילתא נקט הריטב"א דמסתמא כשמשכיר עצמו לכל המלאכות מקנה את גופו בכסף או שטר וחזקה. ע"כ. 

וחזיתיה להרב מהר"י אלגאזי ז"ל בס' שמע יעקב פרשת נח שהשיג על הש"ך ז"ל וז"ל ודעת הריטב"א שלא כדעת התוס' דס"ל דפועל אין גופו קנוי אלא אף פועל היכא דשכרו סתם לכל מלאכה גופו קנוי וכ"כ בפירוש בפ' האומנים שם בסוגייא דשכיר שנאנס שכ' וז"ל והיינו כששכרו למלאכה ידועה אבל אם שכרו לעשות כל מלאכה דינו כמו ע"ע והש"ך בסי' של"ג רצה להשוות דעת הריטב"א עם דעת התוס' דפועל אפי' השכיר עצמו לכל המלאכות אין גופו קנוי והוא לא ראה דברי הריטב"א בשיטתו דדעת שפתיו ברור מללו דפועל נמי גופו קנוי ולא שאני לן בין עבד לפועל כל ששכרו לעשות כל מלאכה וההיא דנאנס שכיר דאין לו אלא שכרו איירי כששכרו למלאכה ידועה דמנכין לו. ע"כ. 

ועי"ע בפרשת וישב שתמה עוד וז"ל ואני תמה על דברי הש"ך איך רצה להשוות דעת הריטב"א עם דעת התוס' דס"ל דפועל אין גופו קנוי. ולא היא שהרי הריטב"א גופיה בחידושיו פ"ק דבב"מ עלה דאמרינן התם ד' יו"ד /י'/ פועל כיד בעה"ב כ' בהדיא דפועל גופו קנוי לבעה"ב כמו דע"ע וז"ל אמר ליה שאני יד פועל דידו כיד בעה"ב והאמר רב פועל יכול לחזור בו ואם איתא דיד פועל כיד בעה"ב הא קנייה קנייא אלימתא ליומיה כדאמרינן גבי עבד כנעני שידו כיד רבו והיאך יכול לחזור בו ופרקינן דמאי דמצי הדר ביה טעמא אחרינא הוא ולאו משום דאין קניינו קנין גמור אלא גזרת הכתוב משום כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים הא כל כמה דלא הדר ביה ידו כיד בעה"ב ע"כ ע"ש. 

עוד כ' דלדידיה ניחא דברי הריטב"א ז"ל שלא יהא נסתר מחמתו דהנה הריטב"א ז"ל גופיה כ' בפ' הזהב ד' נ"ו עלה דההיא דשכירות יש לו אונאה כ' שם וז"ל בעי ר' זירא שכירות יש לו אונאה פי' שכירות מטלטלים קמבעיא ליה דאלו בקבולת /בקבלת/ מלאכה ושכירות פועל פשיטא דאין בו אונאה דממכר אמר רחמנא והכא ליכא מכירה כלל וכו' וזה הפך ממ"ש בפ"ק דבב"מ ובפ' האומנים דפועל גופו קנוי ולדידיה ניחא דההיא דפ' הזהב איירי כשהיה השכירות לדבר ידוע דאין גופו קנוי. אבל לשיטת הש"ך דאין חילוק לדעת הריטב"א ז"ל בין פועל לדבר ידוע לפועל שהשכירו לכל מלאכה והריטב"א ארחא דמילתא נקט דברי הריטב"א סתרי אהדדי ע"ש. 

ובהורמנותיה דמר אנא אמינא לדידי חזי לי לישב מאי דקא מתמה מר על ה' הש"ך ז"ל דאפשר דאף הוא ראה את דברי הריטב"א ז"ל דפ' האומנים שכ' דהיינו דוקא כששכרו למלאכה ידועה. אבל אם שכרו לעשות כל מלאכה דינו כמו עבד עברי. אלא דמוקי ליה דהתם נמי איירי באורחא דמילתא. דמסתמא כשהשכיר עצמו לכל מלאכה הקנה עצמו בכסף או שטר וחזקה. ולזה כ' בפשוט שדינו כמו עבד עברי. אבל היכא שלא הקנה עצמו בכסף וכו' אף דהשכיר עצמו לכל מלאכה לא הוי גופו קנוי ולא הוי כמו עבד עברי. 

וההיא דפ"ק דבב"מ נמי בהכי מוקי לה. דההיא ברייתא דמקשה מינה ומשני שאני פועל דידו כיד בעה"ב. מיירי בשהשכיר עצמו לכל מלאכת בעה"ב וכדפרש"י שם. והמקשה ס"ל דאף דנימא דהך ברייתא איירי אף כשהקנה גופו בכסף וכו' משום דהכי אורחא דמילתא שכן עבדי פועלים כשמשכירים עצמם לכל מלאכה. אפ"ה ס"ל להמקשה דבזמן הזה אין גופו קנוי. וכדעת הרמ"ה ז"ל שהב"ד רבינו בעה"ט יו"ד ה' עבדים סי' רס"ז דס"ל דכיון דקי"ל. אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג לכך בזמן הזה אין גופו קנוי והמתרץ ס"ל דאף בזמן הזה הוי גופו קנוי. והא דקי"ל אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. ההיא לענין דיני עבד לצאת בשש ובסימנים או להתירו בשפחה. אבל מ"מ גופו קנוי וכדעת הרטב"א גופיה בשם רבו שהב"ד רבינו הב"י שם ע"ש. וס"ל ג"כ דלא מתוקמא ההיא ברייתא אלא במה שהוא אורחא דמילתא ולכך משני שאני פועל דידו כיד בעה"ב. והמקשה חזר להקשות להכריח סברתו מההיא דאמר רב פועל יכול לחזור בו. דאם איתא דיד פועל כיד בעה"ב הא קנייה קנייא אלימתא. כדאמרינן גבי עבד כנעני שידו כיד רבו. והיאך יכול לחזור בו. ופרקינן דמאי דמצי הדר ביה טעמא אחרינא הוא. ולאו משום דאין קניינו קנין גמור. באופן דהסוגייא ההיא איירי כפי סתמא דמילתא שהקנה גופו בכסף כשהשכיר עצמו לכל מלאכה. ולעולם היכא דלא הקנה גופו בכסף או בשטר וחזקה אין גופו קנוי. אף שהשכיר עצמו לכל מלאכה. 

וההיא דפ' הזהב ד' נ"ו שכ' הריטב"א ז"ל דשכירות פועל אין בו אונאה דממכר אמר רחמנא והכא ליכא מכירה כלל. איירי בדלא הקנה גופו ולכך לא הוי מכירה. 

עוד איפשר לי לישב לדעת הש"ך דלא ליהוו דברי הריטב"א ז"ל סתרי אהדדי. ההיא דפ"ק דבב"מ ד' יו"ד /י'/ וההיא דפ' הזהב ד' נ"ו. ונימא דכל כוונת הריטב"א במ"ש בפ"ק דאם איתא דיד פועל כיד בעה"ב הא קנייה קנייא אלימתא וכו' היינו למעשה ידיו. אבל גופו אינו קנוי ומאי דמסיים הריטב"א ז"ל בלישניה כדאמרינן גבי עבד כנעני שידו כיד רבו. היינו למילף דלא אמרינן ידו כיד בעה"ב אלא א"כ הקניה ההיא היא קנייא אלימתא. ולא בא ללמד על קנין גופו כלל. וקא מקשה כיון דקנהו למעשה ידיו אמאי חוזר. ומשני משום כי לי בני ישראל וכו'. ומ"ש בפ' הזהב גבי שכירות פועל דליכא ביה מכירה כלל היינו דאין גופו קנוי. ולכך אין בו אונאה. 

והגם דלכאורה קשה אמאי אין אונאה בשכירות פועל הא איכא מיהא קנייה למעשה ידיו. ומ"ש משכירות מטלטלים שיש בהם אונאה אע"ג דליכא ביהו אלא קנין תשמיש. וכמ"ש הנ"י ז"ל שם בסוגייא דהזהב וז"ל והא דאמרינן דשכירות מכירה ליומי וקנייא היינו לענין שישתמש בו כל ימי שכירותו אבל גוף הדבר אינו קנוי כלל ומשום הכי אסרינן להשכיר בית דירה לכותי דכיון דגוף הבית של ישראל הוא שפיר קרינא ביה ולא תביא תועבה אל ביתך ואמרינן נמי התם כהן ששכר פרה מישראל לא יאכלנה כרשיני תרומה הרנב"ר ז"ל ע"כ. 

והנה אי קשיא קושיא זו. קשיא ג"כ גם לדעת הרב מהר"י אלגאזי ז"ל דהגם דנימא דההיא דפ' הזהב איירי בשהיה השכי' לדבר ידוע דאין גופו קנוי. מ"מ האיכא קנין לענין מעשה ידיו. 

אכן בתר ההשקפה נראה דל"ק מידי. והוא דמה שהגיעו להר"ן ז"ל לומר דלא קנהו קנין הגוף אלא קנהו לענין תשמיש בלבד. היינו משום דקשיא ליה דבפ' הזהב גבי אונאה אסיקנא דשכירות ליומיה ממכר ואלו במס' ע"ז דף ט"ו גבי שכירות בית דירה לכותי. וכהן ששכר פרה מישראל לא יאכלנה כרשיני תרומה אסיק תלמודא התם דש"מ שכירות לא קנייא. ולזה בא לתרץ דמאי דאמרינן בפ' הזהב שכי' ליומיה ממכר לאו לקנין גופו דגוף הדבר אינו קנוי. ולא קני אלא לענין שישתמש בו. והא דאמרינן התם שכירות לא קנייא היינו קנין הגוף. 

והתוס' בפ' הזהב ובמס' ע"ז הקשו קושיא זו ותירצו וז"ל וי"ל דמאי דממכר קרינא ליה לפי שעה היינו דוקא לגבי אונאה דכתיב ממכר מיותר מיהו בשאר מקומות אמרינן דשכירות הוא לא קנייא. ע"כ. 

ומדהוצרכו לחלק בין אונאה לשאר מקומות אלמא ס"ל דהא דאמרינן גבי אונאה שכירות ליומיה ממכר היינו שגוף הדבר קנוי ולכך יש בו אונאה. אבל אי לא קני גוף הדבר אלא תשמיש בלבד אין בו אונאה. דלא כהר"ן ז"ל דלשטתיה אין חילוק בין אונאה לשאר מקומות דבכולהו שכירות גוף הדבר אינו קנוי ולא קני אלא תשמישו בלבד. וא"כ נימא דהריטב"א ז"ל ס"ל כתירוץ התוס' ז"ל דליכא אונאה אלא היכא דאיכא מכירה בגוף הדבר. דלגבי אונאה דכתיב ממכר מיותר אמרינן שכירות ליומיה ממכר לגוף הדבר. ולכך גבי שכירות פועלים כ' דליכא אונאה כיון דליכא מכירה בגופו. לדעת הש"ך ז"ל אף בשכור לכל מלאכת בעה"ב. ולדעת מהר"י אלגאזי ז"ל בשכור למלאכה ידועה. 

ועיין לה' מח"א ז"ל הלכות שכירות פועלים סי' א' שכ' והנה דעת הריטב"א בחידושיו פ"ק דמציעא גבי יד פועל כיד בעה"ב דפועל גופו קנוי לבעה"ב כמו עבד עברי. ואסופא דמילתא כ' וז"ל ועל מש"ל דפועל גופו קנוי לבעה"ב כמ"ש הריטב"א בחידושיו פ"ק דמציעא דשכירות ליומיה ממכר הוא וכו'. קשה דאיהו גופיה כ' בפ' הזהב גבי שכירות יש לו אונאה דשכירות פועלים לא הוי ממכר יעו"ש. ונראה שהוא מחלק בין היכא דנשכר אצל בעה"ב לכל מלאכה דאז חשיב גופו קנוי דיכול לשנותו לכל מלאכה שירצה משא"כ בשוכר פועל למלאכה ידועה דאין זה חשיב קנוי אצלו. שהרי אינו יכול לשנותו למלאכה אחרת. ומטעם זה כ' איהו גופיה בפ' האומנים גבי אם שכיר הוא אינו נותן לו אלא שכרו כיון שנאנס. דהיינו דוקא כששכרו למלאכה ידועה. אבל אם שכרו לעשות לו כל מלאכה דינו כמו עבד עברי יע"ש. ע"כ. ודבריו הם כדברי ה' מהר"י אלגאזי ז"ל בהבנת דברי הריטב"א ז"ל. וקושטא הוא שכן הן פשט דברי הריטב"א ז"ל וכל מ"ש הוא לישב למאי דפירש ה' הש"ך ז"ל בדברי הריטב"א ז"ל. 

ועי"ע לה' מח"א ז"ל שם שכ' שכ"כ מהר"מ בהדיא בתשו' סי' קכ"ה דפועל גופו קנוי לבעה"ב וזה נראה שהיא דעת הרמב"ם ז"ל שכ' בפ' י"ג מהלכות מכירה דשכירות פועלים אין בהם אונאה מפני שהוא כקונה אותו לזמן ועבדים אין בהם אונאה יע"ש והרא"ש בכלל ע"ח כ' שאין מחייבים ללוה שישכיר עצמו כדי לפרוע לבע"ח דנמכר בגנבתו ולא בחובו ושכירות ליומיה ממכר הוא יע"ש. שכ' דמדבריהם נראה דכל פועל גופו קנוי. ולפי דבריו גם מרן הכי ס"ל דפועל גופו קנוי שהרי בסי' רכ"ז ס' ל"ג הב"ד הרמב"ם ז"ל להלכה. 

ואולם לכאורה יש להקשות דאיך למד הרב ממ"ש הרמב"ם ז"ל בהלכות אונאה דס"ל דפועל גופו קנוי. והלא אפי' לס' התוס' דס"ל דהא דאסיקו בפ' הזהב דשכירות ליומיה ממכר היינו דגופו קנוי. היינו דוקא באונאה משום דיש ממכר מיותר. אבל לא בשאר מקומות. וא"כ נראה דדוקא באונאה הוא דכ' הרמב"ם ז"ל שהוא כקונה אותו לזמן וכו'. אכן בתר ההשקפה פורתא נר' דלא קשה מידי דהאי ממכר מיותר לא אתא לאשמועינן אלא דשכירות ליומיה ממכר להחמיר ולומר שיש בו אונאה משום דהוי גופו קנוי אבל לא להקל ולומר דכה"ג דכ' הרמב"ם ז"ל דמשום דגופו קנוי אין בו אונאה. אלא ודאי אי לאו דס"ל להרמב"ם ז"ל שכן הוא הדין גם בשאר מקומות דפועל גופו קנוי לא הוה ליה למימר דמטעם זה אין בו אונאה. 

איך שיהיה הדרן לקמייתא לס' היש שהיו רוצין שהביאו התוס' ד' טו"ב בקידושין. דהגם דמשתמען דברי התוס' דבעלי סברא זו לא עמדו בסברתם מדכתבו שהיו רוצין. מ"מ הרי מצינו רבים וגדולים סבירא ליהו כן שכן כ' המרדכי בפ' האומנין ושהרב רבינו ברוך אבי רבינו מאיר הביא ראיה מספרי ושכן כ' רבינו מאיר בתשובותיו יעו"ש. הן אמת שמהר"ם חזר בו מפי בעל החלום כמ"ש בתשובו' מימוניות השייכות לס' קנין הלכות עבדים סי' ל"ד. מ"מ הרי כ' שכן דנין בכל צרפת וכן דעת רבותיו ושם בסי' ל"א כ' שכן היא דעת רבינו שמעון בר אברהם ע"ש. 

ונמצאו לפ"ז ה' סברות בדבר וארבעה מהם הביאם הכנה"ג בתשו' סי' רי"ט ובכנה"ג חו"מ סי' של"ג בהגה"ט אות י"ז וז"ל נמצאת למד ד' סברות יש בדבר. הסברא הראשונה היא סברת יש מי שהיו רוצים לומר דמדמינן שכיר לע"ע בכל מכל כל. ומה בע"ע חלה שלש ועבד שלש בכל גוונא בין חלה תחילה ועבד באחרונה בין עבד בתחילה וחלה באחרונה אינו חייב להשלים מטעם דאנוס הוא אף בשכיר הדין כן וזו היתה סברת מהר"ם קודם חזרתו וגדולים אחרים שהובאו במרדכי פ' האומנים ומדקדוק לשון התוס' יש מקום לומר שהיש רוצים לומר כן לא עמדו בסברתם אלא שלבסוף חזרו בהם כמו שחזר מהר"ם ז"ל ואולי תוס' אחרונים הם והיש שהיו רוצים לומר הוא מהר"ם ז"ל. הסברא השנית היא סברת מהר"ם ז"ל דמדמינן שכיר לע"ע ובין הכא ובין התם היינו כשכבר פרע לו כל שכרו דאז לא ישלים ואם לא נתן ישלים. הסברא השלשית היא סברת הרא"ש ז"ל דמדמינן שכיר לע"ע ובין הכא ובין התם תחלה שלש ועבד שלש אבל בעבד שלש וחלה שלש אף בע"ע חייב להשלים וה"ה ג"כ השכיר. הסברא הרביעית היא סברת התוספות דלא מדמינן שכיר לע"ע ובכל שכיר בכל גוונא אפי' חלה שלש ועבד שלש חייב להשלים דלא דמי שכיר שאין גופו קנוי. לע"ע דגופו קנוי ע"כ עש"ב. הסברא החמישית היא סברת הריטב"א ז"ל דשאני ליה בין שכיר למלאכה ידועה לשכיר לכל המלאכות. 

ויש לתמוה על הרב הכנה"ג איך לא מנה סברת הריטב"א ז"ל עם שאר הסברות. ומה גם שהוצרך הרב בנד"ד שראובן שכר לשמעון להיות סופר שלו ע"פ פנקס שלו כמנהג הסוחרים שיש להם סופרים כותבים כל חשבונותיהם הכניסה והוציאה וכל דבר דמצטרך לכתוב ונדר ראובן לתת לשמעון בעד שכר טרחו סך מה לשלה ונאנס בתוך השנה ודורש דמים מראובן כל שכרו מושלם וע"ז השיב הרב אחר שהביא ד' סברות הנז' ששורת הדין נותן שיכול ראובן שהוא מוחזק לומר קי"ל כתוס' ומהר"ם ז"ל שלדעתם בנדון שלו אין חייב ראובן לשלם לשמעון כל שכרו מושלם אלא שיעור שמושו מטעם דלא ילפינן מע"ע ולמהר"ם ז"ל מטעם דלא נתן לו כל שכרו ואע"פ שהם מחולקים בטעמים מצטרפים להשען המוחזק בסברתם יעו"ש שהביא להקת הפוס' שכתבו כן ע"ש ואמאי הוצרך לכל זה והלא היה לו להביא סברת הריטב"א דס"ל בפשוט דכשהוא שכור למלאכה ידועה כנדון דידיה ששמעון היה שכור למלאכה אחת שהיא מלאכת הכתיבה דאין גופו קנוי כדעת התוס' ויכול לומר ראובן המוחזק קי"ל כהתוס' והריטב"א ז"ל דכולהו ס"ל דבנ"ד אין גופו קנוי ולא דמי לע"ע. ואולי לא זכר שר את דברי הריטב"א ז"ל כעת וישכחהו. 

מעתה נדעה נרדפה לדעת דעת מור"ם ז"ל /ח"מ/ בסי' של"ג ס"ה שכ' וז"ל ומיהו אינו צריך לשלם להם כל שכרם רק מה שעשו וידם על העליונה ואם חזר בעה"ב וקבלן לאחר שעבר האונס סתם וחזרו ועשו אח"כ מלאכתן צריך לשלם להם כל מלאכתן ואינו מנכה להם כלום. אבל בלאו הכי מנכה לו כל ימי חליו או אונסו אע"פ שלא חזר בו הפועל. וה"ה למלמד שחלה שמנכין לו דמי חליו ומיהו אם כבר קבל הפועל או המלמד שכרו י"א דאינו צריך להחזיר ע"כ. ולפום רהיטא נראה דעירוב פרשיות כתוב כאן שהרי מ"ש ואם חזר בעה"ב וקבלן וכו' היא ס' הרא"ש ז"ל דס"ל דכל שעשה אחר האונס מסתמא בעה"ב מחל ואפי' אכתי לא קבל שכרו צריך הבעה"ב ליתן לו ולדעת מהר"ם דמחלק בין קבל שכרו ללא קבל אינו חייב ליתן לו. ואח"כ כ' אבל בלא"ה וכו' ומיהו אם כבר קבל הפועל וכו' י"א דאינו צריך להחזיר שהיא דעת מהר"ם ז"ל. ולדעת הרא"ש ז"ל אף דקבל שכרו צריך להחזיר כיון שנאנס לבסוף דליכא הוכחה דמחל. דמהר"ם והרא"ש ז"ל פליגי בין כשנאנס בתחילה וקבלן אח"כ בין כשנאנס בסוף. וא"כ אמאי מור"ם זכר עשה לס' הרא"ש ז"ל כשנאנס בתחילה וס' מהר"ם כשנאנס בסוף. ועי' הט"ז שם שתמה כן על דברי מור"ם הללו. וכ' שכמדומה לי שהרב רמ"א לא עיין בדברי הרא"ש פרק האומנין בזה דגם הב"י לא כ' מראה מקום בזה. רק ראה דברי הרא"ש שהביאום רבינו ומדברי רבינו מאיר ראה במרדכי ובתשובות מימון ע"כ לא הרגיש שהם חולקין אהדדי וכו' יע"ש. 

ואפשר לומר דדעת מור"ם ז"ל דמהר"ם לא פליג אהרא"ש ז"ל. וגדולה מזאת מצאנו דאיכא דס"ל דכלהו רבוותא היש מי שהיו רוצים והתוס' ומהר"ם מודים להרא"ש ז"ל הב"ד הכנה"ג בסי' של"ג ובתשו' סי' רי"ט הנ"ל. והגם דכנה"ג דחה דבריהם כאשר יראה הרואה שם. הרי כ' שם דאפשר דהרא"ש ומהר"ם לא פליגי ע"ש. ובזה צדקו דברי מור"ם ז"ל דכ' ואם חזר בעה"ב וקבלן וכו' צריך לשלם להן כל מלאכתן כס' הרא"ש ז"ל. דגם מהר"ם לא פליג עליה ושוב כ' אבל בלאו הכי וכו' ומיהו וכו' י"א דאינו צריך להחזיר שהיא סברת מהר"ם ז"ל וכ"ז הוא דוחק דפשטן של דברים נראין דמהר"ם והרא"ש ז"ל פלגן בהדייהו. 

איך שיהא הרי מבואר דדעת מור"ם ז"ל לפסוק כהרא"ש ז"ל מדסתם כוותיה. וא"כ אם נאנס תחילה וחזר בעה"ב וקבלו מסתמה מחל וצריך לשלם לו כל מלאכתו ולא מנכה לו כלל. ואפשר שגם המעשה שבא לפני רבותיו שלה רה"ג הרמ"ז כמוהרר"ש אבן דנאן זלה"ה שקבלו הבעה"ב להפועל אחר חליו בסתם. ולכך פסקו שחייב ליתן לו שכרו מושלם. והגם שבימיהם לא היתה קבלת מרן. ומור"ם דקדמונים נינהו. וא"כ היה להם לפטור הבעה"ב מכח הקי"ל. מ"מ בימיהם על הרוב היו פוסקים כהרא"ש ז"ל כמפורש בפסקי הרא' זיע"א ולא היו תופסי דגל הקי"ל ועי' בס' התק' הנדפס סי' ק"א. ואפי' תימא דלא כך היה המעשה. אלא שהחולי היה לבסוף. וא"כ לס' הרא"ש ז"ל מנכין לו מאחר שהאונס היה לבסוף. וכן הדין נותן לדעת התוס' ומהר"ם ז"ל. להתוס' מטעמא דפועל אין גופו קנוי ולא הוי כמו ע"ע. ולמהר"ם ז"ל מטעם דלא קבל שכרו. מ"מ הרי רבים וגדולים ס"ל כהיש מי שהיו רוצים שהביאו התוס'. הלא הם רבני צרפת ורבותיו של מהר"ם ורבינו שמעון בר אברהם ז"ל וסייעתם דמדמין פועל לע"ע בכל מכל כל. ולצד שנאמר שהפועל ההוא היה שכור לכל המלאכות הרי גם הריטב"א ז"ל בהדייהו. והא ודאי דמאורי אור עיני קדשם חזו בכל דברי הפוסקים הנז' בעינא דשפיר חזי. והמה בחרו שיטת היש מי שהיו רוצים וסיעתם. והגם דמשמעות לשון התוס' דהיש מי שהיו רוצים לא עמדו בסברתם וכמש"ל משם הכנה"ג מ"מ הרי כמה רבוותא דס"ל הכי ולא מצינו שחזרו מסברתם. וכ"ז לדידהו. אבל לדידן כבר קיימו וקבלו עליהם אבותינו ורבותינו הוראות מור"ם ז"ל היכא דלא פליג אמרן ז"ל בב"י ובש"ע ואין לנו לזוז מדבריו דבתריה גרירנא. ותל"מ וצויי"מ וימ"ן הכ"ד החו"פ פאס יע"א. ע"ה שלמה אבן דנאן ס"ט.

מתי זה נקרא גרמא ומתי זה נקרא גרמי?
עי' ליצחק ריח  ערך גרמא וז"ל גרמא יש מן הכלל לחלק יצא בין בנזקין לפטור לדין דינא דגרמי לחייב  הלא תראה בפוס' ז"ל שמשתמשין בארבע חילוקים שכתבו התוס' ושאר פוסקים קמאי ז"ל  א. כל היכא דהמזיק בעצמו עושה ההיזק לממון חבירו ובריא היזקא בירור גמור לגמרי מכל וכל הוא דינא דגרמי ב. היכא דההיזק הוי דינא דגרמי נעשה מיד בשעת מעשה לאפוקי אח"ך כגון שיסה הכלב דלאחר השיסוי נולד ההיזק דהוי גרמא ג.  כל דבר שהוא  מיקרי אותו היזק דשכיח ורגיל קנסוהו רבנן לדינא דגרמי. עי' ש"ע סי' שפו באורך  ד.  היכא שעשה ההיזק בגוף ממון הוי דינא דגרמי  לאפוקי ההיא הניזק דסילק בידים וכו' דהוי גרמא.  ויש מ"ש דכל דינא דגרמי בעינן באופן שמזיק ממון חבירו וממעטו אבל אם מנעו מלהרויח יותר לא חשיב דינא דגרמי. ויש חולקין ע"כ.שאלה מי שהשכיר בית  לחבירו ונפל  האם חייב לבנות לו מחדש ? ומה  הדין  אם כבר   שילמו לו שכירות מראש ?
שאלה מי שהשכיר בית  לחבירו ונפל ואמר לו בית זה אני משכיר  אפי' הקדים לו שכירות כל השנה פטור ואפי' אמר אבננו משלי אין שומעין לו דבית זה א"ל והא אזדא ליה ודוקא אם נפל אבל אם נתקלקל דמסתמא  עומד לתיקון חייב המשכיר לתקנו אם יש בידו שכירות  מקודם כ"כ מר"ן סי שי"ב ע"ש משמע דוקא אם יש בידו שכירות מקודם הא לא"ה אינו חייב לתקנו רק אם ירצה השוכר לדור בו בלא תקון אינו יכול להוציאו, וכן אם ירצה השוכר לצאת ממנו פטור,ואם אמר השוכר אני מתקן מן השכירות שעברה  שטרות מוקדם להוציאו ואם אמר השוכר אכי מתקן מהשכירות שעברה שאתה נושה בי או משכירות הבאה יכול המשכיר לעכב דוקא אם יש בידו שכירות  מוקדם ומעשה באדם שמשכן ביתו לאחר והיה דר בו והעמיד לו שוכר ונתקלקל הבית תוך זמן השכירות והוציא עליו בע"ה הוצאות מרובים ובא הממ"ש לתבעו בשכירות א"ל כבר הוצאתי השכירות בתקון הבית והרי אתה פרוע  בשכירות ותוסיף אותם ע"ע המשכון והממשכן אומר מה שהוצאת הוצאת על שלך ותפרע ואתי ב שכירות  ונשאתי ונתתי בדבר עם הרב מו"א נרו  ופסק שצריך לפרוע השטרות עספ"א שהרי אינו חייב לתקן לו הבית רק אם היה בידו שכירות מוקדם  ומה שהוציא הוציא על שלו  ומ"מ נראה  דלןא יהי אלא כמוציא הוצאות על ביתו של חבירו שכתב מרן בסי שעג החצרות הרי הם ראוים לבנין ושמין לו ומבואר וכו פ"פ הפוסקים דאס ההוצאה יהירא בשי שע"ג ס"ז  בחצירות ה"ה ראוים לבנין ה ושמין לו  כמה אדם רוצה ליתן בנין זה לבנתו ומבואר בס"א ובסמ"ע ובדברי הפוסיקם שאם ההוצאה יתירה על השבח נוטל ההוצאה שיעור השבח ואם השבח יתר על ההוצאה נותן כשאר שתלי העיר וא"כ נד"ד בע"ה שדר בו הרי הוא כאדם דעלמא ושמין לו, ונהי שאינו חייב לפרעו במעות יכול לעשותו משכון בב"ד ויהנה אותם כפי מעותיו כפי המנהג הפשוט או ינכה אותם משכירות הבאה או יעשה ממשכונה בב"ד עוד צ"ל וממילא עלי ההונאה נועל כשאר שתלי העיר נמ"ה שדר שאינו חייב ויהנה כפי מעותיו כמו בהמנהג פשוט או משכירות כמ"ש סי קס"א ויוסיף אותם בעל המשכו אירע בשוכר דעלמא שתקן  הבית מכיסו ינכה אותם  משכירות הבא הוא יעשה או יעשה משכנתא בב"ד ויהנה כפי מעותיו ויפרע שאר השכירות  עוד צ"ל שאם נתקלקל הבית ולא רצה המשכיר לתקנו ממילא נשאר דר בו לא יפרע שכירות  רק כפי מה ששוה הבית וזה פשוט  מבי"ן.מי ש השכיר בית לחברו והמשכיר נהיה עני ואין לו מה לשלם האם יכול להוציא אתו מהדירה?
עי' משפט וצדקה ביעקב  ח"א' סי' קכה וז"ל  לכבוד החכם ונבון כה"ר דוד בן שטרית אתה שלום ואש"ל שלום אחדש"ך באתי להשיב לכת"ר למאי דשאילנא מקמי טיבותיה האם יתחייב ראובן לפנות הדירה לזולת לשישכירנה לאשר יטב בעיניו מאחר ששמעון העני פשוט היא דאם היה רוצה ראובן [הוא הזולת הבא בשאלה] לפטור את שמעון מהשכירות  מי יעכב על ידו השתא נמי לי אם תבע ראובן להעמיד לו שוכר אמוד אי יסיע כליו מהמדור ההוא לשיהנה הזולת הנז' בפירותיו הדין עמו ומה שטוען שמעון הוא שקבל המעות מה לעשות לו כבר הודה ונתחייב ונשתעבד כמו שישתעבד הערב והדין בין המשאיל ובין שמעון ועכ"פ יצטרך היא לפנות לו המקום להשכירו וליהנות  בפירותיו ופשוט הוא ושלום יהודה בן עטר


שאלה שלום אדהאן ושותפו קנו אסאקא די טאבא ולכיף /מונופול לגביית מסים/ מאת יר"ה ואח"כ מכר שווקים שמחוץ לעיר לה"ר יוסף עטייא ושות' בסך כו"כ בכ"ח =בכל חודש= ע"ס שנה וכתב להם שטר מכירה בכל חוזק ותוקף וגם הם נתחייבו בשטר בכו"כ לחדש בכל תוקף ואחר כך נתקלקלו אותם השווקים שלא מצאו ידיהם ורגליהם למכור הם לבדם כמו שמכר להם שלם הנז' כי הפקיעו אותם השרים השליטים אם הם חייבים דנימא דמזלם גרם או פטורים. 

תשובה אחר ההתבוננות בשטרי קב"ע =קבלת עדות= שיש ביד קוני האלסאק"א /מס היטל על הטאבאק והחשיש/ ה"ה יוסף עטייא ושות' נראה שפטורים הם מלפרוע החיוב שח"ע =שחייב עצמו= למוכר להם שהוא שלם הנז' ופטורים הם מדמי כל החדשים שלא מצאה לאל ידם לגבות כמו שהיתה ידם שליטה מקודם שבלעדם לא ירים איש את ידו ואת רגלו שהפקיעו אותם השרים השליטים בשווקים שלהם כיון שלא מצאו ידיהם למכור הם לבדם כמו שמכר להם שזהו עיקר הקנין שתהיה ידם שליטה למכור הם לבדם וכיון שלא נתקיים המכר בידם על התנאי הנז' גם החיוב שלהם בטל והגם שאין זה בכלל האחריות שהאחריות הוא אם ימצא שהמכר מכר מה שאינו שלו או אם ימצא שום בע"ח מוקדם וכיוצא אבל זה שאין על המכר שום עורר וטוען על הדרכים הנז' אין זה בכלל האחריות וכמ"ש הריב"ש סי' תכ"ו על יחידים שקנו העזר וקבלו הקהל אחריות כל עו"ט ואירע שגזר המלך שיצא מן העיר כל מי שאינו תושב ובשביל זה נתמעט גביית העיר וכתב הרב שם והאריך שאין זה בכלל האחריות עי"ש מ"מ אף שאין זה בכלל האחריות הוא מום והפסד שנתחדש אחר הקנייה. 

וקודם כל דבר צריך להודיע שמכר אלו הדברים העזר והאלסאק"א אינו מעיקר הדין כי הוא דבר שלא בא לעולם ועיקר יסודו הוא מנהג בעלמא כמ"ש הרא"ש בתשובה כלל י"ג סי' כ"ה עי"ש. וכיון שאין כאן דבר שיחול המכר אין דינו כמכר דכל קלקול או מום שיארע בו שיהיה על הלוקח אך דינו כמוכר בעלמא וכמו שכן מצינו להרא"ש בתשובה קורא אותה חכירות למעאוונ"א /מונופול לגביית מסים/ וטעמא שכל דבר שחוזר עיקרו לבעליו אינו נקרא כי אם בשם חכירות והכא נמי בעזר כיון שהעזר חוזר לקהל אף כל זמן שהוא ביד הקונה מיקרי חכירות ולכן נראה דיותר ידמה לחוכר שדה מחבירו והנה בחוכר שדה מחבירו ואכלה חגב או נשדפה פסק מרן /ח"מ/ סי' שכ"א וסי' שכ"ב ואם היא מכת מדינה מנכה לו מחיכורו וההפסד על המשכיר וסיים מור"ם ז"ל דכל מקום שמנכה לו אין חילוק במה שעבר או להבא דלא כמהר"ם פדאווא. 

וכבר כתובה על ספר מחלוקת הסמ"ע והש"ך בפסק הלכה זו אם כמור"ם ז"ל אם כמהר"ם פדאווא ז"ל. 

ותחלה נציע מחלוקתם בקצרה בתוס' ביאור ואחר כך נבוא לנ"ד דלסברת מור"ם ז"ל בשוכר וחוכר שדה אף אם בא לחזור אינו יכול לחזור וכל העיקר תלוי באם הוא מכת מדינה או לא דאם הוא מכת מדינה ההפסד על המשכיר ואם אינה מכת מדינה ההפסד על השוכר ואף בלהבא הדין כן המשל בנדון מהרמ"פ ז"ל שהשכיר חנות למשך ז' שנים להלוות ברבית ואח"כ נפסק העסק ההלואה על ידי המלך אלא שאיזה חדשים שתק השוכר ולא תבע ופסק מהרמ"פ ז"ל דמכאן ולהבא בדין חזרה קאי וכיון שלא חזר מחל. ויוצא לנו לסברתו ז"ל שני דינין קולא וחומרא קולא לגבי החדשים תשלום הז' שנים שיכול לחזור בו אף אם היתה מכה פרטית כדין חמור ונשברה ואינה ראויה למלאכה. וחומרא לגבי החדשים שעברו דמאחר שהיה יכול לחזור ולא חזר מחל זהו תמצית דברי מהרמ"פ ז"ל. 

ומור"ם ז"ל פליג וסובר דאינו יכול לחזור ולא דמי לחמור וממילא יוצא לנו קולא וחומרא קולא דאף במה שעבר יכול לנכות לו וליכא למימר דמדלא חזר מחל דהוא סובר דלא היה יכול לחזור אלא שמנכה לו כדין אכלה חגב או נשדפה דהיינו אם היתה מכת מדינה. וחומרא לגבי החדשים שמכאן ולהבא אם היתה מכה פרטית דלסברת מהרמ"פ יכול לחזור ולסברת מור"ם ז"ל אינו יכול לחזור זהו תמצית דבריהם למתבונן בהם. 

מעתה נבוא לנד"ד לפי מה שהקדמנו דנ"ד מיקרי חכירות בעלמא דנאמר דכל אפי שוין בין לסברת מור"ם בין לסברת מהרמ"פ יש לפטור החוכרים הנז' מאחר שהעידו העדים שבעצת השרים שהיו שליטים בשוק ההוא הפקירו השוק ההוא לכל מי שירצה למכור דדמי נדון זה לנדון מהרמ"פ ז"ל דכיון שבעצת השרים היה השוק מופקר לכל מי שירצה לא נשארה תחבולה וטורח להועיל לתקן הענין ונתקלקל הענין לגמרי הוא. והנה לסברתו ז"ל מכאן ולהבא בדין חזרה קאי ויכול לחזור אפילו משום מכה פרטית וכבר המציאו הלוקחים שטר קב"ע שבפירוש התרו במוכר להם הוא שלום הנז' שהשוקים ההם הם ברשותו אם לא שיחזיר הדבר לכמות שהיה אם יכול על זה וכיון שכן אף למ"ש מהרמ"פ דמדלא החזירו החנות איהו דאפסיד אנפשיה הכא חזרת המקח היא ההתראה שאין כאן דבר שיש בו ממש שיחזירוהו לו וכיון שכן קמה ברשותיה ועליו ההפסד ואף שאח"כ נשתמשו בשוקים הנז' לא יזיק להם כלום אחר שכבר התרו בו והוא שתק כיון שראה שאין לו יכולת א"כ הרי השוק מופקר ויכולים הם להשתמש כשאר כל אדם וכל הרוצה ליטול יבא ויטול ולמה יגרעו הם מכל הבאים ואף לסברת מור"ם ז"ל דאינם יכולים לחזור מ"מ הרי הוא ז"ל סובר דאף בלהבא הוא כדין ניכוי ומנכה לו היכא שהיתה מכת מדינה שכל דבר שהוא כולל מיקרי מכת מדינה וליכא למיתלי במזלו וכ"ש שכבר הסכימו הסמ"ע והש"ך לדברי מהרמ"פ דמכאן ולהבא בדין חזרה קאי ואפילו מכה פרטית. 

ולהיות שיש קצת מקום לבע"ד לחלוק לזה אנו אומרים מ"ש ז"ל שכל מקום שהלכה רופפת הלך אחר המנהג וכבר פשט המנהג בקונה העזר שאם אירע קלקול גמור שאינם יכולים ליקח העזר כלל דלא עלה על לב איש לחייבם ולית דין ולית דיין פוצה פה בעדם לומר שאף שנאבד העזר מחויבים ליתן העזר כמאז הלא ודאי כל הטוען כן לכסיל יחשב בעיניהם והכל סובב מן הטעם שכתבנו דמכירת העזר חכירות מיקריא וגם מלבד זה אחר שעיקר יסוד מכירת העזר הוא מחמת מנהג כמ"ש בשם הרא"ש ז"ל לא נהגו כן אלא באם נשאר עיקר המכר קיים אף שנתמעט גבייתו מחמת מיעוט האוכלים כמ"ש הריב"ש ז"ל ההפסד על הלוקחים אבל באם נתקלקל עיקר המקח לא עלה ולא יעלה על לב איש לחייבם ודון מינה דמכר אלסאק"א שהוא דוגמתו שהיא דבר שלב"ל =שלא בא לכולם= ושאינו ברשותו. 

גם מלשון השטר יש מקום פיטור שכתב וז"ל שקבל ע"ע =על עצמו= הרש"א אחריות כעו"ט =כל עורר וטוען= וכו' ב"ב ושאב"ב =בני ברית ושאינם בני ברית= כראוי ולהעמיד המקח בידם ולשון ולהעמיד המקח בידם הוא לשון יתר אם לא שרוצה לומר להעמידו בידם ושלא ימכור שום אדם זולתם וכיון שלא יכול לקיים התנאי איהו דאפסיד אנפשיה. כללא דמילתא לפי הדין ולפי המנהג ולפי לשון השטר מכולם יראה ברור שהלוקחים פטורים מדמי חוק החדשים שנתחדש קלקול זה זהו הנלע"ד וצור ישראל יצילנו מכל שגיאה נאם יקותיאל בירדוגו ס"ט. רפאל בירדוגו ס"ט. 


בדין יכיר 
 עי'  אמרי אברהם נתקמטת בבא בחרא בפרק יש נוחלין דף קכ"ז ע"ב איתא תניא יכיר יכירנו לאחרים מכאן אמר ר"י נאמן אדם לומר זה בני בכור וכו' וחכ"א אינו נאמן א"ל ר"נ בר יצחק לרבא בשלמא לר"י היינו דכתיב יכיר אלא לרבנן יכיר למה לי בצריך היכירא למאי הלכתא למיתבא לו פי שנים לא יהי אלא אחר אילו בעי למיתב ליה מי לא יהיב ליה לא צריכא בנכסים שנפלו לו לאחר מכאן עכ"ל הגמ' עיין בשער המלך הל' נחלות שהקשה בשם הר"י הלוי לדעת הר"ן שכתב בריש פ"ב דקדושין דלוכות לקטן ע"י אחרים אינו אלא מדרבנן משום דוכיה מטעם שליחות ואין שליחות לקטן א"כ מה מקשה הגמרא לרבנן יכיר למה לי הא איצטריך לאומר על בנו קטן שהוא בכור דלא קונה מדאוריתא אפילו אם מזכה לו ע"י אחר ע"ש עוד הקשה שם בכור דלא קונה מדאוריתא אפילו אם מזכה לו ע"י אחר ע"ש עוד הקשה שם מדידיה הא איצטריך יכיר לחרש ושוטה שאין להם זכיה אפ מדרבנן דדוקא קטן דאתי לכלל שליחות יש לו זכיה מדרבנן אכל חרש ושוטה דלא אתו לכלל שליחות אין להם אפי' זכיה מדרבנן ומאי מקשה הגמרא יכיר למה לי ע"ש עוד הקשה המנחת חינוך מ' מ"ב ובתשובות מהרי"ל דיסקין דנוקי יכיר לעבד עברי דאינו יכול לתתו במתנה ואין לו מיגו ולכן איצטריך יכיר רלפענגד נראה לומר וא"א לתרץ קושית הגמרא יכיר למה לי באופנים אלו רהניחא לרבנן אלא לריב"ב למה לי יכיר רלריב"ב יכול להוריש לבן בין הבנים מדין ירושה דביום הנחילו את בניו כתיב א"כ אף דאינו יכול לתת לבנו קטן או חרש או שוטה מדין מתנה אבל ירושה מדין ריב"ב ודאי שיכול לתת וכן ע"ע או נכסים שקבלם ע"מ שלא ליתנם במתנה הגם שאינו יכול ליתנם בתורת מתנה אבל מדין ריב"ב יכול ליתנם וא"ל דמשכחת לה אפי' לריב"ב היכא דיש לו שני בנים דעכשיו לא שייך דינו של ריב"ב דלא יוכל לבכר כתיב זה אינו דהא לרבנן מיירי בצריך היכרא ואז בודאי כשמנחיל לאחד פי שנים אין השני יכול לבטל אותו עד שיביא ראיה שהוא בכור דכל' בבור צריך עדים שהוא בכור ואי יביא השני עדים שהוא בכור אף הכרת אביו לא יועיל וסברא זו תמצאנה בפי' בנתיבות המשפט סי' רפ"א ס"ק ג' אלא דלפי זה קשה מה הוא תי' הגמרא בנכסים הבאים לאחר מכאן דגם לזה לא צריך יכיר דהא יכול ליתנם בירושה מדין ריב"ב איברא קושיא זו כבר שאלה מוהרי"ט מובא בשער המלך הנ"ל והוא ז"ל תי' ווה לשונו דנכסים הבאים לאחר מכאן אינו יכול להורישם מדין דריב"ב דאינו יכול להוריש אלא דוקא דברים שיכול ליתנם במתנה ולא דבר שלא בא לעולם והביא ראיה מפרק י"נ דף קל"א בעי רבא בבריא היאך וכו' א"ל רב משרשיא לרבא ת"ש דא"ל ר' נתן לרבי שניתם משנתכם כריב"ב דתנן לא כתב לה בנין דכרין דיהבין ליך מינאי אינון ירחון וכו' א"ל רבי יסבון תנן ואמר רבי ילדות היתה בי והעזתי פני בנתן הבבלי אלא דקימ"ל בנין דכרין לא טרפא ממשעבדי ואי ס"ד יסבון תנן אמאי לא טרפא ממשעבדי אלא ש"מ ירתון תנן מאי שמעת דאית ליה האי סברא ריב"ב וש"מ אפי' בבריא א"ל רב פפא בין למ"ד יסבון בין למ"ד ירתון הא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם הרי לך מפורש למ"ד ירתון דהיינו ריב"ב אינו יכול להקנות דבשלבל"ע ע"כ אמנם אם נתפס תירוצו של המוהר "ט נפל הישוב שישבנו על הקושיות הנ"ל דבמוהרי"ט טעמא טעים לדבריו דכל שאינו יכול ליחנו במתנה אינו יכול להורישו מדין ריב"ב ולחש"ו א"א לתת במתנה וכן עבד עברי ונכסים שקבל ע"מ שלא ליתנם במתנה ג"כ אינו יכול וכיון דא"א ליתנם במתנה אינו יכול להוהישם א"כ חזרו כל הקושיות לתקפם וצ"ע ברם עיין בשער המלך שתמה על דינו של המוהרי"ט מהנ"י בפ' י"נ וז"ל ודאמר על אחד מהפשוטים יטול פי שנים נוטל הבכור כדינו ומן השאר נוטל הפשוט פי שנים וי"א שאינו נוטל בחלק הראוי אלא במוחזק כדין הבכור כיון דאפקיה בהאי לשנא וזה דעת מורי וי"ח על וה עכ"ל הרי להדיא ראפילו בנכסים שיבואו לאחר מותו יורש כש"כ בנכסים שיפלו לו בשעה שהוא גוסס ומזה הנ"י דחה את דבריו והתאמץ ליישב את ראיתו של המוהרי"ט בדוחק ע"ש אבל על כל פנים ראיתו מהנ"י חזקה וצ"ע


מה דין אדם שקנה בהמה ונשתמש בה ורק אח"כ גילה שהיה בה מום  האם יכול להחזירה?
ויאמר יצחק חו"מ סי' קטז וז"ל דין אמת כמ"ש הח' הפו' נד"ו שכיון שנמצא בה מום בבהמה מחזירה לו כמות שהיא דלגבי המום לא נתנו חז"ל כמו באונאה אלא כל זמן שנמצא מום במקח חוזר לעולם ואף בחליפין כ"כ הכנה"ג  הגה"ט אות ל משם הדדבזאבלאם נשתמש ^ אחד שידע המום הד מחל במ"ש מדן שם ואייבול ייר ועיין בית יהודה סיסואם הלוקת טוען לא ידע במו עד עתה צריך לישבע שבדבריו כן והגם דקי"ל דאין לנשבעי' על טענת שמא הכא שאני שהמוכר לא הו"ל  ידע אם הרגיש הלוקח במום קודם שנשתמש וכ"כ הכנה"ג סי' רל"ב הגה"ט אות כ"א משם תשו' רי"ף והרדב"ז וסיים וכתב וזל וכתב מהר"א מוטאל בתשו' כ"י זה שכתב הרי"ף שצריך לישבע וכו' היינו דוקא במומין שבסתר אבל במומין שבגלוי לא מהני ליה שבועה וכו' ע"כ ואפילו במומין שבסתר עכ"פ צריך הלוקח להביא ראיה שמום זה הויה בבהמה קודם שלקחה דאל"ה אפשר שברשות לוקח נעשה מום זה כמ"ש מרן  הנז' סי"א וסי' רכ"ד  ואם הלוקח לא הביא ראיה  ישבע  המוכר שלא ידע במום זה ויפט' כמ"ש מור"ם סי' רכ"ד ועיין חוט המשולש.  לענין השכי' חייב לשלם השכי' לבעלי כשמחזירם לו כ"ז שנשתמש בה כמ"ש הפו' נר"ו כמבו' בסי' רל"ב סט"ו גבי המוכר קרקע וכו'  סמ"ע סקל"ג וכ"כ הרי"ף בתשו'  קנ וכ"כ רשב"ש  סע"ו שאם קנה בגד ועשאו לבוש ואח"ך נראה בו רמום מנכה לו שכר לבישתו יעו"ש:
ראובן הלוה לשמעון סך מה בשטר ועיר שמעון רחוק' מעיר ראובן מהלך יום ויותר והתנה ראובן על שמעון שהמעות הם באחריותו עד שיגיעו לידו וכשהגיע זמן הפירעון שלח ראובן שליח לשמעון ואמ"ל השטר שאני נושה בך תן פרעונו כיד שליח וכן עשה וכשהלך השליח נאנסו המעות מידו בררך ותבע ראובן לשמעון שיחזור ויפרענו דהכי התנה עליו מתחלה שהם באחריותו עד שיגיעו לידו ושמעון השיב אמת הדבר אם אני שלחתי מעצמי אנכי אדע את מי אשלח ומי ילך לי והם באחריותי אבל כששלחת לי שליח ואמרת תן לו נתפטרתי אני מאחריות ושאל השואל הדיז עם מי?
עי' יורו משפטיך ליעקב סי' קמד תשובה כתב מר"ן בחומ"ש ריש סי' קכ"א וז"ל שלח לו חובו או פקדונו על ידי שליח אם אמר לו לשולחו ע"י ונאבדו פטור אפילו לא אמר לו פה אל פה אלא ששלח לו בכתב שלח לי ע"י פלוני ושלחם ע"י ונאבדו פטור והוא שיכיר שהוא כתב ידו אפי' שהשליח גוי או חרש שוטה וקטן אפי' לא ייחד לו אדם ידוע לומר שלח על ידי פלוני אלא כתב לו שלח לי ביד מי שתרצה ושלחם לו ונאבדו או שכפר בהם השליח פטור והוא ששלח לו ביד אדם נאמן ובדרך שבני אדם רגילים להעביר שם ממונם אבל אם שלח לו ע"י מי שהוחזק כפרן או במקום סכנת דרכים שאין הרבים רגילים להעביר שם ממונם הרי פשע וחייב שעל דעת כן לא הרשהו אלא א"כ פירש לו עכ"ל.
הרי מבואר דכששלח המלוה שליח וכתב ללוה תן לשליחי זה החוב שאני נושה בך ונתנו לו נתפטר הלוה ואין לחלק דשאני נ"ר דקיבל עליו הלוה האחריות עד שיגיע הפירעון ליד המלוה דאפי' בלא קבלה לעולם האחריות על הלוה עד שיגיע החוב ליד המלוה כמו שמבואר בסי' ק"ך וזה דוקא אם שלחו הלוה מעצמו אבל אם המלוה שלח לו שליח וכתב לו תן לו בזה ביטל המלוה האחריות שעל הלוה ומשנתנם הלוה לשליח נתפטר מי לא מודית דאפי' כתב עליו כל אחריות שבעולם עד שיגיעו לידו ואחר כך כא המלוה למקום הלוה ופירעו מיד ליד דנתפטר הלוה מן האחריות א"כ ה"ה שלוחו דשלוחו של אדם כמותו כן נמי כתב מר"ן בריש סי' ק"ך דהחוב הוא לעולם באחריות הלוה עד שיגיע ליד המלוה או ליד שלוחו ובנ"ד אע"ג דביררו קבלת אחריות זה בפירוש בשטר החיוב אע"ג ראינם צריכים לו לא נאמר דלישנא יתירא לטפוי' אחא דאפי' המלוה שלח שליח ללוה עדיין האחריות על הלוה עד שיגיעו ליד הלוה דאי אמרינן הכי א"כ אפי' בא המלוה למקום הלוה ופרעו הלוה תשאר האחריות על הלוה עד שיגיע המלוה למקומו וזה לא שייך וכמו דאמרי' גבי מלוה הכי נמי אמרינן גבי שלוחו דשלוחו של אדם כמותו ואין חילוק וניניהם כלל ודבר זה פשוט לכן בנייד שמעון פטור ועומד ואם נשאר ביד ראובן מוציאין אותו ממנו וקורעין אותו זהו הנלע"ד וישי"ם ימי"ז אכי"ר


טז סיון 
ראובן  נתן רשות לשמעון למשכן ביתו ביד הזולת וליטול שמעון לעצמו המעות והתנה עמו שאחר שנה יפדנה וכ"ז שלא יפדה יחוייב כשכירות החצר האם יש בזה ריבית?
עי' כרם חמר חו"מ סי' טז ראובן  נתן רשות לשמעון למשכן ביתו ביד הזולת וליטול שמעון לעצמו המעות והתנה עמו שאחר שנה יפדנה וכ"ז שלא יפדה יחוייב כשכירות החצר נראה דשרי דהא אין כאן הלואה ללוה רק שנתן לו רשות להלוות מאחרים על חצרו מידי דהוה אמ"ש מרן סי' ק"ס מותר לומר לחבירו הילך זוזי ואמור לפלוני שילויני שראובן אינו אלא אומר לאחרים שילווהו והכא עדיפא דהוי כאלו השכיר לו חצירו בסך מה והוא משכנה ביד אחרים בניכוי איסר הוא ג"כ כשכירות כן מ"כ בכת"י מור כמוהר"ר רפאל ביבאס זלה"ה משם הרב הגדול כמוהר"ר משביר זצ"ל:
האם אני יכול להציל ממון שלי בממון חברי במקרה ששווי הממון שלי הוא גבוה הרבה יותר מממון חברי?
הנה במקרה כזה יש מחלוקת ראשונים והוא שני חביות  אחת של יין ואחת של שמן ואחת של שמעון ואחת של ראובן  והיין יותר זול בהרבה מהשמן, ונשברה ח בית של ראובן של השמן הם    מחוייב ראובן לשפוך את יינו כדי שישמו בו את השמן שינצל, הנה בזה יש מחלוקת יש הסובירם שחייב לשפוך א0ת היין כדי להציל  את השמן ויקבל את ההפרש ויש אומרים שאין לומר שחייב להציל ממון חבירו,  אלא רק  יכול  שמעון עצמו לשפוך את החבית של היין להציל  את ינו אבל בעל  היין אינו "חייב" לעשות כן.
עי' כרם חמר ח"א חו"מ סי' יט וז"ל  שליח ראובן שפגע באויבי ראובן ועמו ממון  של ראובן משלחו וממון שלו, וממון שמעון ותפסו הכל, וא"ל שליח ראובן זה ממוני וזה ממון ראובן וזה ממון שמעון ומיד החזירו לו ממונו ובהמשך הימים ניצול קצת ממון ראובן,  וממון שמעון לא ניצול כלום,  ועתה טוען שמעון שיקח ממונו מהשליח יען שהציל עצמו בממון חבירו,  הדין עם שליח ראובן ולא מיקרי מציל עצמו במעות חבירו ופטור מלשלם מוהריט"ץ סי' קפ"ה.מה הדין של יצרן כסף מזויף?
זכות אבות סי' קז עשה כסף  מזויף ומכרו לישראל המוכר בחנותו  ולוקח מכר לגוי ונמצא זיוף הוצרך לבזבז ממון המוכר אמר לו מזלך  גרם  הדין  על הלוקח כי זה המוכר  רודף מטעה את הרבים  ועי' סי' שפו שאפילו גרמא בנזקין   אי הוי מילתא דשכיחא חייב כ"ש בנד"ד דלאו גרמא הוא ועי'  סי'  שפח בהג"ה  אם  גרם  תפיסה לחבירו  בסי' יא בהג"ה  דין העוסק בזיופים שמתרין בו  והכא במוכר לחבירו  לא שייך התראה  שכבר מכר הזיוף לחבירו מזיק הוא לענין   לשלם הפסדו. 
שאלה בדין מפקיד שהפקיד ביד הנפקד והנפקד הפקידו ביד שותפו ובשע' שהפקידו שומר א' ביד שותפו השאילו למלאכתו ופשע בה שומר הב' אי מיקרי בעליו עמו כיון ששומר הא' מחוייב באחריותו או לאו?
עי' באר מים חיים סי' ט' תשובה מה ששאלתם בדין מפקיד שהפקיד ביד הנפקד והנפקד הפקידו ביד שותפו ובשע' שהפקידו שומר א' ביד שותפו השאילו למלאכתו ופשע בה שומר הב' אי מיקרי בעליו עמו כיון ששומר הא' מחוייב באחריותו או לאו וכמ"ש רבק"ש שם בסי' רצ"א סכ"ו דכיון דשומר ב' לא שאל את הבעלים למלאכתו וכו' ע"כ השאלה מצד עצמה שאלה היא אמנם מה שהבנתם דמ"ש אע"פ ששאל אי שכר בבעלים דקאי אשומר ב' לא כך הוא הפירוש והוא פשוט אלא קאי אשומר א' דאע"פ ששאל או שכר בבעלים ושאלה בבעלים קי"ל דמיפטר אפי' מפשיעה והוה ס"ד למימר דמה שמיעט בשמירתו שנתן לשומר שהוא גרוע שאינו אלא ש"ח אע"ג דהוי פשיעה הא שאלה בבעלים וכן שאר שומרין פטירי אף מפשיעה אפ"ה חייב וטעמא דכיון דלגבי שומר ב' אין כאן שמירה בבעלים שהרי לא נעשה שום א' מהן לשומר עמו במלאכתו וכיון דשומר ב' מיחייב שומר א' מיחייב עליה וטעמא דלא פטר רחמנא שמירה בבעלים אלא ארשות שומר א' דבשעה שקבלו היה עמו במלאכתו ומכיון שיצא מרשותו הרי יש כאן רשות אחר ובאותו רשות לא היתה שום שמירה בבעלים וא"כ אי מיהא לא אירייא אבל יש ראיה ממקום אחר דלא הוי שמירה בבעלים אלא בעל החפץ עצמו ולא שומר ממ"ש הרב בהג"ה בסי' שמ"ו סי"ז דלא מיפטר בעל משום שמירה בבעלים שגוף החפץ או הפרה אינה של האשה וגדולה מזו דאפי' גזל וכו' מהוי באחריותו לגמרי אפי' באונסים מסיים שם הרב דלא מקרי בעליו עימו במלאכתו וא"כ הכא נמי אין לשותף דין שמירה בבעלים וחייב השותף אבל לא הבן שכל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד ולא מבעייא בנדון זה שהם סמוכים על שולחן אחד אלא אפילו אין סמוכים נמי הוי דינא הכי וכמ"ש מהר"מ אלשיך בתשובה דרגילות הוא שהשות' מפקיד אצל שותפו מכ"ש בנדון זה, ומעתה כיון דהאב ידע דפקדון היה האב חייב והבן פטור ואם אין לאב לשלם הוי פלוגת' אם חוזר המפקיד על הבן או לאו וכמ"ש הרב בהג"ה בסעיף כד ומספיקא לא מפקין ממונא והבן פטור סוף דבר המפקיד לישתעי דינא בהדי אב וכיון שפשע חייב האב ומה ששאלתם מהו פשט הדין שכתב בסעיף י"ט להתעסק ולהרויח אם המפקיד או הנפקד זו אינה שאלה דפשיטא דקאי אנפקד ופשוט ועמכם הסליחה על איחור התשובה לפי שהאגרת והשאלה שבה נאבדה ולא איסתייע מילתא עד השתא ושלם.יג סיון תשעו 

 מי שאין לו מה לאכול אא"כ יגנוב האם יכול גנוב  בלי  שלא עלץ מנת שלשלם ?

עי' בית יהודה  יו"ד סי' מז    כתב  חולה שיש בו סכנה מחללין עליו את השבת וכל הזריז  הרי זה משובח וכן ביום הכיפורים מאכילין אתו  וכן  איתא בכל מתרפאין   אפי' באיסורי הנאה  א"כ דשם עומד פני פיקו"נ מותר לגנוב גם שלא על מנת לשלם  אבל אומר הבית יהודה יש לחלק בין שאר איסורים שאינו מזיק לאחרי' לבין גניבה שהוא מזיק לאחרים  שכאן  חייב לשלם. ואמר התשובות הרא"ש   אסור להציל עצמו בממון חבירו   והינו אדעתא ליפטר מתשלומין  אלא יציל עצמו וישלם  וכן נפסק בשו"ע חו"מ סי' שנט וז"ל אפילו הוא בסכנת מות וצריך לגזול את חבירו כדי להציל נפשו, צריך שלא יקחנו אלא על דעת לשלם ע"כ  בספר כתנת יוסף   ח"ב  שרש ג  ענף ח ' אחר  שהביא דברי בית יהודה הביא דברי מלאכת הקודש  בפרשת קדושים   הביא ראית שאפי'  השיג ידו לשלם אינו צריך לשלם    וראיה א. מדוע חזל הביאו את הענין של מאי חזי דמך סומק טפי על רציחה ולא על ממון אם הדין שוה היה להם להביא על ממון   וזה חידוש יותר גדול, ו ע"ז דחה שאין ראיה שהרי כתוב כל הגוזל את חבירו כאלו נוטל את נפשו   יש שחביב עליהם ממונם יותר מגופם  וע"כ ממון ורציחה שוים  והרי גם  הלבוש כתב שממון ג"כ אומרי' מאי חזית דמך  סומק טפי  וממילא אם ירצה להציל את נפשו יקח  אבל על מנת לשלם.
  ותמה על הלבוש  הברית שלום מה יש להשוות בין   המשוג  מאי חזית בגזילה  שהרי  אינם  שווים  שהרי הגזלן הוא מצב של פיקו"נ  מחמת הרעב ואילו הנגזל אינו במצב כזה.
ואומר ברית שלום  הנה יו"ד  סי'  רנא   כתב חייב  להקדים להאכיל הרעב  מלכסות הערום    ואם מי שאמר האכלוני   אין  בודקים אחריו   אם הוא רמאי   הרי  לפנינו שמדין  אכילה   כל ישראל חייבים להאכילו   מפני זעפות רעב   ויש עוד ראיה מחו"מ  סי' פש  נרדף  ששיבר כלים    של אדם אחר חיב לשלם שהמציל עצמו בממון חבירו  חייב  ולפי  דברינו  אתא שפיר  שיכול הציל עצמו בדבר שאינו  אכילה חייב לשלם    ואילו באכילה   לא צרי' לשלם  כי כל ישראל חייבים להצילו.
מסקנא מי שהיה בחשש פיקוח נפש מחמת רעב ואכל  משל  חבירו אינו צריך לשלם כי חברו מחוייב עפ"י דין תורה להביא לו חנם אוכל זה. 


יב  סיון תשעו 

אחד שכח אצלו ערבי  איזה כסף  והוא יודעו ומכירו האם מותר שלא להחזיר לו את הכסף,   ובמקום זה לתת אותו לצדקה?
עי' מורשת משה חו"מ סי' פז תשובה מקור  דין זה הוא מש"ס סנהדרין  עו , ב אמר רב המשיא את בתו לזקן והמשיא אשה לבנו קטן והמחזיר אבידה לנכרי עליו הכתוב אומר למען ספות הרוה את הצמאה לא יאבה ה' סלוח לו ע"כ    בטעם הדבר נחלקו   רש"ו והרמב"ם  רש"י מפרש  שאם מחזיר אבידה לגוי מראה  על עצמו שהשבת  אבידה   אינה חשובה לו משום מצות בוראו   שהרי הוא עושה כן גם לגוי   אפי שלא נצטוה על זה והרמב"ם   כתב  אבידה פרק יא הלכה ג אבידת הגוי מותרת שנ' (דברים כ"ב ג') אבידת אחיך והמחזירה הרי זה עובר עבירה מפני שהוא מחזיק ידי רשעי עולם ואם החזירה לקדש את השם כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה הרי זה משובח ובמקום שיש חלול השם אבידתו אסורה וחייב להחזירה ובכל מקום מכניסין כליהם מפני הגנבים ככלי ישראל מפני דרכי שלום ע"כ
הטור הביא את הרמב"ם  סי' רסו וכן  השו"ע  פסק כמו הרמב"ם בסימן  רסו והבאר היטב. 
כתב מורשת משה  סי' פז והשו"ע מיירי בישמעלים שהם מאמינים בהקב"ה,  וכמו שמוכח ביו"ד  בעני' מפרנסים  עניי עכו"ם עם עניי ישראל הוא בישמעלים שהם מאמינים  בה', 
ומזה  מוכח שמרן ג"כ איירי בגוים שהם מאמינים  וסוברים אבידת אחיך ולא של גוי  ואלא שהבאר הגולה  כתב  שנלענ"ד דס"ל  שלא אמר הרב שם בסנהדרין  אלא בגוי עובדי ע"ז   ולא בגוי  בז ה"ז שכולם מודים   בבורא ונימוסיהם הוא להחזיר אבידה  ובסי'  תכה כתב וז"ל   לא אמרו חז"ל זה רק על   העובדי כוכבים בזמניהם שהיו עובדי ע"ז  ולא היו מאמנים ביציאת מצרים אבל הגוי אשר אנו חוסים בצילו  ומפוזרים בניהם  הם מאמינים  ומחוייבים אנו תמיד להתפלל על שלום המלכות.
 וכן ראתי באנצקלופדיה התלמודית    ערך גוי כתב  וכתבו הראשוני' שם לא נאמרו דברים אלו   אלא בגויים קדומים שאינם גדורים  בדת ונימוסין  שועובדי ע"ז ושכל מציאה מקצת קנין היא  וחזרה אבידה שהיא דרך חסידות אין אנו עוןשים לעובדי  ע"ז   אבל  הגוים שהם בדרכי הדת  אפי' שאמונתם רחוקה  מאמונתו הרי הם שם כישראל גמור להשיב להם אבידה    עכ"ל ודברים אלו מובאים  גם במאירי. 
 הנך רואה  שלא נאמר הדין שלא להחזיר אבידה לגוי רק בגוי עובד ע"ז אבל  גויים שהם מאמינים בבורא עולם ובפרט   ישמעלים שהם אדוקים בבורא ומאמינים בחידוש העולם ותחית המתים ובזה ודאי חייב להחזיר  להם אבדתם וזה פשוט.

שאלה אחד שהיה כופר מכחיש ממון חבירו שהופקד אצלו  ובחזרו הודה בפני אחד מהדיינים שלא יכול חזור בו ? 
כתב פרחי שושנים הו חוזר בפני חיד מומחה ואינו יכול לחזור בו וכן פסק מרן סי' פא המודה בפני יחידי ממחה אינו יכול לחזור בו ואנו קיבלנו את הוראות מרן עלינו כנגד כל הפוסקים כידוע. 

יא סיון תשעו 
שאלה בעל הבית שיש לו  מפעל והעסק לא הולך  רוצה לפטר  את הפועלים והם עושים שביתה האם  יש לו איסור בזה?
עי' מנחת יהודה שטרית  ח"ב חו"מ סי' ד  הביא טור  חו"מ סי'  שפו וז"ל יש צד במזיק בממון חבירו ואינו עושה שום מעשה אלא שבגרמתו בא הנזק לחבירו וקיי"ל כר' מאיר דדאין דינא דגרמי:
לפיכך כתב הרמב"ם הדוחף מטבע של חבירו עד שנפל לים חייב לשלמו אע"פ שלא הגביהו וכן הפוחס מטבע של חבירו והעביר צורתו חייב לשלמו אע"פ שלא חסרו והמוכר שט"ח לחבירו וחזר בו המוכר ומחלו דקיי"ל שהוא מחול צריך לשלם ללוקח הפסדו וכן השורף שט"ח של חבירו חייב לשלם כל מה שהיה מחזיק אע"פ שלא שרף אלא נייר וכגון שמאמין למלוה במה שאומר שהיה מקויים וכמה סכומו ומיירי שאין עדים שיודעין כמה היה כתוב בו שאם יש עדים שיודעין אינו חייב לו כלום שהעדים יעשו למלוה שטר אחר וכן הזורק כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים וכסתות שראוי ליפול עליהם שלא ישברו ובא אחר וסלקם המסלק חייב אע"פ שלא עשה נזק אלא שבגרמתו בא לו:
ור"י פי' כיון דקיי"ל דגרמא בנזקין פטור וגם קיימא לן כמאן דדאין דינא דגרמי צריך לחלק ביניהם והיוצא מכלל דבריו דשורף שטר חבירו והמוכר שט"ח וחזר ומחלו ומראה ממון חבירו לעכו"ם ומראה דינר לשולחני ואומר לו טוב הוא ונמצא רע ומסכך גפנו על תבואת חבירו ואסרה ודיין שדן וטעה וחייב שלא כדין בכל אלו חייב משום דינא דגרמי אבל המסלק כרים מתחת כלי שזרק חבירו והדוחף מטבע חבירו עד שנפל לים או שפיחס צורתו והנותן סם המות לפני בהמת חבירו והשולח בעירה ביד חרש שוטה וקטן והפורץ גדר בפני בהמת חבירו והטומן קמת חבירו מפני הדליקה והמבעית את חבירו או שתקע באזנו וחרשו וליבה ולבתו הרוח ושיסה בו את הכלב כל אלו פטורים משום דינא דגרמי וכ"כ הרא"ש ז"ל:
הב"י כתב על מה שכתב הטור ופר"י הנה קי"ל גרמא בנזיקין  פטור וגם קי"ל כר"מ  דדאין  דינא דגרמי צרי' חלק בניהם, היוצא מהכלל דבריו ששורף שטרו של חברו ומוכר שט"ח וחוזרו ומחלו  זה חייב שהוא גרמי  אבל המסלק כרים תחת תחת כלי  שזרק חבירו וכו'  כל אלו פטורים משום דינא דגרמי  דאינם אלא גרמא בעלמא ופטורו  מטעם כי דינא דגרמי נחש שהוא עצמו עושה נזק לחבירו  וגםה היזק נעשה בשעת מעשה וכתבו ע"ז  שתוס' הקשו על חילוקים אלו מטיהר את הטמא שם הרי  הוא עצמו  עושה מעשה בידים ובכל אופן פטור ולכן אמרו דינא דגרמי הוא הלכה שחייב מטעם קנס לכן  כל היזק מצוי ורגיל  לבא קנסו חכמים  שלא  יהיה כל אחד הולך ומזיק את חבירו וזה הטעם  שחייב בהיזק שאינו  ניכר.
 אומר מנחת יהודה וז"ל משמע  שבכל  מצב שעושה היזק  בידים לחבירו וגם נעשה מיד  כגון  שורף שטרותיו של חבירו ומוכר שטרות של חבירו  וחזר ומחלו  זה נקרא גרמי וקי"ל כר"מ שחייב בדינא דגרמי אבל כל  מקום שרק גרם היזק ולא עשה בידים  כגון המסלק כרים לא חייב.
 הנה הגם מרן השו"ע קרא למסלק כרים גרמא וחייב אבל הרמ"א כת ש הוא  רק גרמא וז"ל קיימא לן כרבי מאיר דדאין דינא דגרמי. ודוקא באדם חייב דינא דגרמי, אבל בבהמה לכולי עלמא פטור. לפיכך: הדוחף מטבע של חבירו עד שירד לים, חייב אע"פ שלא הגביהו, וכן הפוחת מטבע של חבירו והעביר צורתו, חייב אע"פ שלא חסרו, והמוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו דקיימא לן שהוא מחול, צריך לשלם ללוקח כמו שנתבאר וכו'  וכן השורף שטר חוב של חבירו חייב לשלם כל החוב שהיה בשטר, שאע"פ שאין גוף השטר ממון הרי גרם לאבד ממון, ובלבד שיודה לו המזיק ששטר מקויים היה וכך וכך היה כתוב בו ומחמת ששרפו הוא אינו יכול לגבות החוב, אבל אם לא האמינו אינו משלם לו אלא דמי הנייר בלבד, ומיירי שאין עדים שיודעים כמה היה כתוב בו, שאם היו עדים אינו חייב לו כלום, שהם יעשו לו שטר אחר כמו שנתבאר וכו' וכן הזורק כלי שלו מראש הגג והיו תחתיו כרים וכסתות שאם יפול עליהם לא ישבר, וקדם אחר וסלקם ונחבט הכלי בארץ ונשבר, חייב המסלק וכן כל כיוצא בזה.  הגה: ויש אומרים דזה מקרי גרמא בניזיקין ופטור, וכן בדוחף מטבע של חבירו או פחת צורתה פטור דהוי גרמא בניזקין, ולכן אפילו זרק כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים וכסתות וקדם בעצמו וסלקו, אפילו הכי פטור, דעל הזריקה לא מחייב דלא היו ראויים לישבר, ומה שסלקן הוי גרמא בעלמא  סופר שכתב שטר וכתב מנה במקום מאתים, או המזיק לחברו בעצתו שיעץ לו, או שליש שהחזיר שטר שלא היה לו להחזיר, כולם פטורים דלא הוי אלא גרמא בנזיקין, מיהו משמתינן ליה עד דמסלק היזיקא, וכן בכל גרמא בניזקין יש אומרים דבכל גרמא בניזקין אם הוא דבר שכיח ורגיל חייב לשלם משום קנס  ולכן יש מי שכתב דראובן שמכר מקח לעכו"ם, ובא שמעון ואמר ליה לעכו"ם שאינו שוה כל כך חייב לשלם לו ע"כ.
אומר המנחת יהודה אנו רואים כי  אמנם  השו"ע  לומד שכל דינים אלו חייב  דינא דגרמי אבל הרמ"א חולק ע"ז ולומד שזה רק גרמא.
ואומר הבאר היטב  ס"ק יב מה שפוסק הרמ"א הוא עפ"י מה שכתב האור זרוע שבכלהו הלכה כרבא בר משורף שטרותיו של חבירו והגם הוא פטור אבל זה מדיני אדם אבל חייב בדיני שמים אבל נדו"ד  פטור מכל וכל שלא נקרא מזיק בכלל,   ודומה למי ששוכר  פועלים לעבוד אצלו ובגמר עבודה הוא מפטר אותם  מהיכא תיסק אדעתין שבשביל ששכר אותם חייב להם עבודה כל הזמן.
וכ"כ בספר ערוך השלחן סי' שפו  כתב גורם לממון  הוא  פטור  אפי' מדיני שמים וכתב המנחת יהודה  שלסגור מפעל שיש לו הפסדים הוא רק גורם לממון והוא פטור לגמרי אפי' מדיני שמים.
 שלחן ערוך  הרש"ז כתב אם ממון של חבירו מזיק את ממון שלו וא"א להנצל ללא נזק חבירו מותר לו להציל, וא"כ כאן שהפועלים הם  גורמים לו הפסדים ולא רווחים.
 ואיתץא  במסכת בבא מציעא שני אנשים שהיו מהלכים בדרך וביד אחד קיתון של מים וכו'   אמר ר"ע חייך  קודמי' לחיי חברך.
והסיק מנחת יהודה נקטינן  מכל האמור שאם בעזרת חבירו יגיע לו הפסד  אינו חייב להשגיח בהפסד חבירו   א"כ בנדו"ד  שרואה את עצמו   בא לידי הפסד מותר לו לסגור  את מפעל. י סיון תשעו
עובדא באחד שהשאיל  עוגב לאדם אחר לתצוגה במקום מסויים כדי להראותו לבאים לביקור שם עם עוד כלי נגינה וכלים אחרים. אבל דא עקא שהעוגב נפל מעצמו ונשבר. אם כי שהשואל תיקנו מ"מ בעל העוגב עומד על שלו ומבקש מחיר של חדש. אבל השואל משיבו שהוא בלאו הכי פטור משום מתה מחמת מלאכה ומאי דעביד לתיקוני הוא לפנים משורת הדין אבל המשאיל משיבו דאין זה מחמת מלאכה ומבקש שוויו המלא. וא״כ היכי לדיינו דייני?
עי' שו"ת דברות אליהו חלקד  סימן מד תשובה. הנה תנן בבבא מציעא צ׳׳ג ע׳׳א והשואל משלם את הכל. ובגמ׳ שם צ׳׳ו ע׳׳ב אלא אמר רבא לא מבעיא כחש בשר ״מחמת מלאכה״ דפטור אלא אפילו מתה מחמת מלאכה נמי פטור דאמר ליה לאו לאוקמא בכילתא שאילתה. ע״כ.
והרמב״ם הלכות שאלה ופקדון פ״א הלכה אי. וז״ל השואל כלים או בהמה וכיוצא בהן משאר מטלטלין מחבירו ואבד או נגנב אפילו נאנס אונס גדול כגון שנשברה הבהמה או נשבית או מתה חייב לשלם הכל שנאמר וכי ישאל איש מעם רעהו וגו׳ ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם (שמות כ״ב י׳ג) בד׳א כשנאנס שלא בשעת מלאכה. אבל אם שאל בהמה מחבירו לחרוש בה ומתה כשהיא חורשת הר"ז פטור. אבל אם מתה קודם שיחרוש בה. או אחר שחרש בה. או שרכב עליה או דש בה ומתה כשהיא דשה. או בשעת רכיבה הר׳ז חייב לשלם וכן כל כיוצא בזה. וכן השואל בהמה מחבירו לילך בה למקום פלוני ומתה תחתיו באותה הדרך. או ששאל דלי למלאות בו ונקרע בבור בשעת מלוי. או ששאל קרדום לפצל בו עצים ונשבר בעת שפצל בו מחמת הבקוע וכל כיוצא בזה. ה״ז פטור שלא שאל אלא לעשות בו מלאכה זו והרי לא שינה. ע״כ.
ועיין שם להרב המגיד שהקשה בשם הרמב״ן והרשב״א דבגמ' לא נזכר שעת מלאכה או לא שעת מלאכה. אלא מחמת מלאכה ושלא מחמת מלאכה והכוונה שלא שינה בה מהמלאכה ששאלה והיא נתייגעה מחמת המלאכה שעשה בה ומתה אפילו שלא בשעת מלאכה פטור. ולהכי מסקי דודאי כל שלא עשה בה מלאכה יותר מדאי ולא שינה בה למלאכה אחרת ומתה מחמת המלאכה אפילו שלא בשעת מלאכה פטור שאל״כ היה להם להזכיר בגמרא מתה בשעת מלאכה. עיין שם. א״כ הרי מבואר מזה דדעת הרמב״ם דפטור שואל באונסין דוקא כשהיה בשעת מלאכה אז תלינן שהוא
מחמת מלאכה מתה. וכשמתה שלא בשעת מלאכה נאמר שלא מחמת מלאכה מתה. ועיין לח׳׳מ שכן הביאו לבאר בשם הריב״ש בשו"ת סימן תנ״ו. אבל להרמב״ן והרשב״א בעינן לדעת דמתה מחמת מלאכה אפילו שמתה שלא בשעת מלאכה. וז"ל הלח״מ דלפי מה שפירש הריב״ש ז׳ל בדברי רבינו ז"ל יש קולא וחומרא חדא דבעינן בשעת מלאכה דוקא. אבל אחר המלאכה חייב והיינו חומרא. ועוד כשהיה בשעת המלאכה אעפ״י שלא ידענו אם מחמת המלאכה הוה תלינן דמחמת המלאכה מתה אבל לשאר המפרשים בעינן שראינו שנתייגעה ונתעייפה מחמת המלאכה והיינו קולא לדעת רבינו ז״ל. ע״כ.
הרי דנדון דידן של השאלת העוגב תליא בהנך טעמי דלעיל להרמב״ן חייב השואל. דלא פשע המשאיל. ולהנימוק״י פטור השואל דהוי מחמת מלאכה דע"י השאלתו הפקירו למיתה.
 אשר ע״כ בנדון דידן מדי ספיקא לא נפקינן ואי הוי נדון דידן כמתה מחמת מלאכה או לא דבר השנוי במחלוקת הוא ולפי השו"ע פטור השואל. אבל להרמ״א יהיה חייב. ובפרט לפי טעם המחנה אפרים אף לפי השו"ע יהיה חייב השואל שהרי המשאיל לא עלה בדעתו ענין זה שהשואל לא יקפיד לשמור והוי כאנסוה ליסטים ולא פקע השאלה וחייב השואל.
אבל מכיון דלפי טעם הנימוק״י יהיה השואל פטור הרי שיכול לומר קי״ל כהנך פוסקים הפוטרים וסבירי דהוי מחמת מלאכה. והוי הוא מוחזק והמוציא מחבירו עליו הראיה.
המורם מהאמור דאי אפשר לחייב השואל לשלם העוגב תשלום מלא דהוא מוחזק ויכול לטעון קי"ל כהנך פוסקים הפוטרים. אבל מהיות טוב הואיל ואולי אונסין הוא לפי הנך רבוותא דפוסקים ודאורייתא הוא ראוי לשלם תשלום מלא או לרצותו שימחל לו ע"י
תשלום ההפרש בין חדש למתוקן.


ט סיון תשעו 
 האם מותר לקנות דברים בזול מאדם שהוא מוחזק שגונב את הדברים הללו?
 עי' שו"ת אבא בם חו"מ סי' א  איתא בבבא קמא דף קיט  משנה ובריתא שאסור  לקנות דברים שחזקתם  גנובים.  
 והסברא שירצה להמשיך לגנוב עוד וכן לא ישוב מדרכו הרעה.
 וא"כ מי שלא קונה מגנב  עושה  כמה טובות שמונע  צער איבוד ממון מאנשים וכן   שכך יחזור הגנב למוטב, ועוד שיש גנבים שחזקתם רוצחים  וא"כ הוא ממש מציל נפשות  וא"כ מצוה גדולה היא להמנע מלקנות מגנב  ומצוה להודיע למשטרה ובתנאי שאינו מסכן  בזה את עצמו. 
ובשו"ע כתב  הסברא שגנב שלא ימצא לוקח יפסיק לגנוב  וכתב הסמ"ע הוא אפי'  במקום אחר שלא מכירים אותו  וכן  אסור  לסייע לגנב  בשום דבר שהוא גנב  והריב"ש  הביא  שאלה באשה אחת שעשתה  שתי מפתחות   למפתח של בעלה  כדי לגנוב מבעלה  ואסור  לסייע בעדה  וכמו שאמורים אנשים לא  עכברא גנב אלא חורא גנב,  והרח"ד הלוי כתב בספרו קיצשו"ע  שכל סחורה שנמכרת ברחוב  שהיא  זולה מאוד חזקתה שהיא גנובה  או מוברחת ממכס ואסור  לקנותה. 


ז סיון תשעו 
שאלה פועל שנשכר לאומן לשנה והוא חושש שמא יחזור בו הפועל מה יעשה?
 
עי' שמש ומגן ח"טא חו"מ סימ'  יג  בענין מה שנהוג בין האומנים והפועלים שנשכר הפועל עם האומן בכך וכך לשנה ולחשש שמא יחזור הפועל בסוף הזמן שהוא זמן מוכשר לפעולתם, כותבים בשטר שסך השכירות הוא עד״ז ששליש הסך או רביעיתו הוא בעד עבודת הששה חדשים הא', ושני שלישים או ג׳ רבעים הוא בעד עבודת הששה חדשים האחרונים, אם אירע שמת הפועל בסוף ששה חדשים הא'. מה יפרע האומן בשכירותו, אם שליש הסך או רביעיתו כמ״ש בשטר, או יפרע מחצית הסך מושלם. כיון שידוע ומפורסם שלא חלקו סך השכירות על האופן הנז', אלא להבטחה שלא יחזור בו, נדון דומה לזה ממש הובא בס׳ תומת ישרים להרה״ג מוהר״ר תם בן יחייא ז״ל שאלה קצ״ט למהר״א הלוי, והעלה הרב ז״ל כצד הב׳ הנז׳, והגם שלכאורה יש לחלק ביניהם, מ״מ אחר העיון קצת, נר׳ כי שקולים הם דומה בדומה ממש, והרב המחבר הספר חלק עליו בסי׳ ר׳ ושוב בס׳ רא׳ חזר הרב והשיב ע״ש. מכת׳׳י מו״ד זלה׳׳ד.


ה' סיון
שכיר יום שעבד כל היום וסיים בשקיעה האם נחשב שגמר מלאכתו ביום או שגמר בלילה ?
קי"ל אם  שכיר  יום זמנו לשלם לו כל הלילה ואם סיים בלילה זמנו כל היום וא"כ כאן  הוא  ספק לילה  ספק יום יש בעיה האם  יש לשלם לו  בלילה  או ביום שלאחריו, ולמעשה הוא ספק דאו' ולכאו' 'יש לילך בזה לחומרא השאלה מה דין  מי שמחמיר כמו ר"ת האם כאן ילך ג"כ כמו ר"ת. 
עי' שו"ת עמק יהושע חו"מ חלק ה' וז"ל ראה ראיתי הספר פעולת השכיר הנז', ולחיבת תורתנו הקדושה והנאמנה, חיי רוחינו ונשמתינו, הערתי ופלפלתי במקצת בהלכה שהביא שמה בפרק ב׳ אות ג׳, וזל״ה שכיר יום שסיים פעולתו אחר שקיעת החמה, וקודם צאת הכוכבים, כיון שזמן הוא ספק לילה ונקרא בין השמשות, יזהר לשלם לו מיד, מספק שמא עדיין יום, ודינו לשלם קודם צאת הכוכבים, כדי שלא יעבור בלאו ועשה, וכ״ש אם סיים פעולתו קודם השקיעה, שאז לכל הדעות עובר בצאת הכוכבים באיסור זה, עכ״ד המחבר ספר פעולת השכיר הנז' למעלה. וראשית כל הנני מביא כאן מ״ש רבנו הרמ״א ע״ה שם בחומ״ש סי׳ של״ט ס״ב וזל״ה ופועלי דידן שאין עושין מלאכה עד הלילה, כיון ששקעה עליו החמה עובר משום ביומו תתן שכרו, ואם עשה מלאכה עד הלילה יש לו זמן כל הלילה, אע״פ שלא שכרו בפירוש, כי ודאי אדעתא דהכי אגריה, עכד״ק, ודברי הנ״י הנז' הביאם ג״כ מר״ן הב״י שם בלי שום הערה, זאת אומרת שגם הוא כך סובר להלכה, וכדקי״ל כל הלכה שמביא מר״ן בב״י בלי חולק ובל הערה, כך דעתו דע״ל, למרות שלא העלה אותה על שלחנו הטהור, ראה נא׳ בספרי עמק יהושע חלק א׳ עמוד נ״ב טור א׳, ועמוד נ״ז טור ב׳ עי״ש, וכ״ש כאן שהוסיף רבנו הרמ״א ע״ה והעלה אותה בש״ע וכמש״ל.
והנה מוכרח לפרש דמ״ש למעלה כששקעה עליו החמה, היינו צאת הכוכבים, דאז עובר, שאם תפרש שקיעה כפשטה, הרי בין השמשות ספק מן היום ספק מן הלילה, ספק כלו מן היום ספק כלו מן הלילה, וכמ״ש בשבת ל״ד ע״ב עי״ש, וקמי שמיא גליא אם זה יום אם זה לילה, א״כ למה פסקו בסכינא חריפא ואמרו כיון ששקעה עליו חמה עובר, ועוד בכל הלכות הלנת שכיר הנז' הן בגמרא הן בטור הן בש״ע, סתם כתבו בזה״ל איזהו זמנו, שכיר יום יש לו זמן ליתנו לו כל הלילה וכו׳, שכיר ליום זמנו ליתנו כל היום וכו׳ עי״ש, ולא זכרו שרי התורה הנז׳ ענין בין השמשות בכלל, אלא ודאי סברי מרנן דאינו עובר עד אחרי צאת הכוכבים, ובין השמשות בענין זה כלו בכלל היום, וכן מוכח מהמשך דברי הנ״י והרמ״א הנז' שכתב וזל״ה עשה מלאכה עד הלילה יש לו זמן כל הלילה וכו׳ עי״ש, משמע לא כן אם עשה מלאכה עד בין השמשות ובין השמשות בכלל, לפני יציאת הכוכבים, הוי כאלו גמר ביום ודו״ק.
ובכן לפי האמור למעלה מוכרח לפרש דמ״ש הכתוב ביומו, תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש ביאת השמש היינו צאת הכוכבים, וראיה רבה לזה שהרי תנן מאימתי קורין את שמע בערבית, משעה שהכוהנים נכנסים לאכול בתרומתן, ברכות פרק א׳ משנה א׳, ושם בגמרא מפורש דהיינו צאת הכוכבים, וכמ״ש שם וזל״ה מכדי כהנים אימת קא אכלי תרומה משעת צאת הכוכבים, ליתני משעת צאת הכוכבים, מילתא אגב אורחיה קא משמע לן וכו׳ עי״ש, ורש״י זצוק״ל שם הוסיף ופירש ואמר משעת צאת הכוכבים, שהוא גמר ביאת השמש כדיליף לקמן עמוד ב׳ עי״ש, וכן פסק רבנו הרמב״ם ע״ה בהלכות קריאת שמע פרק א׳ הלכה א׳ וזל״ה איזהו זמן קריאת שמע בלילה, מצותה משעת יציאת הכוכבים עד חצי הלילה עי״ש, ומר״ן הכסף משנה כתב עליו וזל״ה משנה שם ברכות ב, מאימתי קורין את שמע וכו׳, לאכול בתרומתן, ומפרש בגמרא דהיינו צאת הכוכבים וכמ״ש למעלה עי״ש, וא״כ גם מ״ש הכתוב כאן לא תבוא עליו השמש, היינו צאת הכוכבים וק״ל.
וברוך ה׳ לפי האמור למעלה, אתי שפיר מ״ש המחבר הנז׳ בנתיב שכיר משם אחד הרבנים ע״ה וזל״ה דשקיעה שכתבו רש״י והראשונים ע״ה היינו סוף השקיעה, וכמ״ש הרא״ש ע״ה פ״ק דתענית סי׳ י״ב, אהא דאמר רב חסדא כל תענית שלא שקעה עליו חמה לאו תענית הוא, דשקיעת חמה היינו סוף השקיעה, והוא זמן צאת הכוכבים ע״כ, והוא הדין בקבלן, דשקיעת החמה שאמרו היינו צאת הכוכבים, וזה יותר טוב מלפרש דהגמרא אמרה שקיעה היינו ספיקא עכ״ד עי״ש, והנה הרה״ג זצ״ל הנז׳ שכתב את זה, אחר המחי״ר מכת״ר הרחיק ללכת להביא ראיה לנידון זה, מדברי רבנו הרא״ש ע״ה שדבר בקדשו לענין תענית וכמש״ל, והיה לו להמחבר ע״ה הנז׳ לדעת שכך הוא פירוש הכתוב של נידון דידן, דהיינו ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש, היינו צאת הכוכבים וכמש״ל, ובזה ב״ה הוא מוכרע ממקומו, וההכרעה דאתריה עדיף וק״ל.
עוד שם בנתיב שכיר כתב המחבר הנ״ל וזל״ה שוב ראיתי בספר משפט שלמה עמוד כ״ג, שכתב שאף אם המעביד לא הספיק לשלם קודם השקיעה לשיטת הגאונים ע״ה והיא השקיעה הנהוגה אצלינו, ישתדל לשלם אפי׳ אחר השקיעה, לחוש לשיטת ר״ת ע״ה בשקיעה שהיא מאוחרת יותר עכ״ד עי״ש, והנה לפי האמור למעלה שביאת השמש היינו צאת הכוכבים פשו״ב דמוטל על המעביד אם לא הספיק לשלם לפני השקיעה, חייב לשלם לפני גמר השקיעה, שהוא זמן צאת הכוכבים וכמש״ל, לכן הרה״ג המחבר משפט שלמה הנח ע״ה שכל את ידיו וכתב בפשיטות אם לא הספיק לשלם קודם גמר השקיעה לשיטת הגאונים ע״ה, שהיא השקיעה הנהוגה אצלינו, ישתדל לשלם אפי׳ אחר השקיעה דידן לחוש לשיטת ר״ת ע״ה שהיא מאוחרת יותר וכמש״ל, ובאמת כך צריך לעשות אפי׳
מאן דהולך לפי שיטת הגאונים ע״ה, כי זאת מצוה דאורייתא קדישתא, ועליו מוטל לחוש בזה לשיטת ר״ת ע״ה ולשלם לפני השקיעה דידיה של ר״ת ע״ה, על כל פנים זאת אומרת שהרב משפט שלמה זצ״ל הנז', סבר לה מר כמ״ש אנן בעניותין דביאת השמש היינו צאת הכוכבים, והרוצה לדעת שיטת הגאונים ע״ה ושיטת ר״ת ע״ה ודעמייהו ע״ה, יעיין בספרי עמק יהושע חלק א׳ בחלק אור״ח סי׳ מ״ג, ובעמק יהושע חלק ב׳ בחלק אור״ח סי׳ מ׳, ועוד שם בראש אמי״ר עמוד 5, בתשובתי לג״ע מרן הגרע״י שליט״א הראשון לציון, ראה שם מה שכתבתי בהרחבה בפרשה זאת ומשם באר״ה, והואלתי לבאר דדעת מר״ן מלכא ע״ה כוותיה דר״ת ע״ה וכמ״ש שם, ולכן אם לא הספיק לשלם לפני השקיעה דידן עליו לעשות מיטב יכולתו לשלם לפני גמר השקיעה השניה של ר״ת ע״ה וכמש״ל ודו״ק.
ובכן לפי האמור למעלה, מ״ש האברך המחבר פעולת שכיר הנז', שם בפרק ב׳ ס״ג וזל״ה שכיר יום שסיים פעולתו אחר שקיעת החמה וקודם צאת הכוכבים, כיון שזמן זה הוא ספק לילה ונקרא בין השמשות, יזהר לשלם מיד מספק שמא עדיין יום, ודינו לשלם קודם צאת הכוכבים כדי שלא יעבור בלאו ועשה, וכ״ש אם סיים פעולתו קודם השקיעה שאז לכל הדעות עובר בצאת הכוכבים באיסור זה עי״ש, האברך הנז' לא דק בזה בכלל, כי לפי האמור שביאת השמש שנאמרה כאן היינו צאת הכוכבים וכמש״ל, א״כ לא
רק מטעם ספק חייב לשלם קודם צאת הכוכבים, אלא מן הדין חובה מוטלת עליו לשלם לפני יציאת הכוכבים לדעת רבותי׳ הגאונים ע״ה, ואם לא הספיק לשלם לפני זה, אז חובתו לשלם לפני גמר זמן ר״ת ע״ה, ובמיוחד שמר״ן מלכא ע״ה דעתו דע״ל כוותיה דר״ת ע״ה, וכמ״ש שם בהרחבה בספרי עמק יהושע חלק א׳ ובחלק ב׳ וכמש״ל ודו״ק.

ד סיון 
בדין ראובן ושמעון שהיו שותפים בבית הכנסת, וירד ראובן לבנות עליה בבית הכנסת מצד שיש לקהל בית הכנסת דוחק גדול, ושמעון מוחה בו מלבנות, אם הדין עמו או לא?
עי' שופריה דיוסף חו"מ סי ' כ תשובה: תחילה נקדים מ״ש בגמרא פרק חזקת דף מ״ב ע״ב וזה לשונו: גופא• אמר
שמואל שותף כיורד ברשות דמי, -והקשה בגמרא מאי קשמע לן שותף אין לו חזקה לימא שותף אין •לו חזקה, ותירצו אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, לומר שנוטל בשבח המגיע לכתפיים בשדה שאינה עשויה ליטע, כשדה העשויה ליטע. עכ״ל.
ופירש״, דל שותף שמחזיק בכל השדה גם בחלקו של חבירו כיורד ברשות דמי,
כלומר כאלו נתן לו חבירו רשות וצוהר להיות במקומו כדין אר יס דמי, לומר שנוטל בשבח וכו׳ .כדין• אריס שיורד ברשות אפילו בשבח המגיע לכתפים גמר פירי. כגון קמה לקצור וענבים לבצור נוטל כל החצי כדין אריסי העיר אפי׳ הוא שדה שאינו עשוי ליטע אלא לזריעה ונטעה, הוא נוטל כל דינו כאלו עשוי ליטע כדין היורד
ברשות דאלו היורד שלא ברשות שמין לו וידו על התחתונה, והכא חשיב להאי שותף כיורד ברשות, והילכך שקיל בשדה שאינה עשויה ליטע כשדה העשויה ליטע, ואי הוה אמר שמואל שותף אין לו חזקה, הוה אמינא דידו על התחתונה הואיל ובלא רשות חבירו ירד, עד כאן לשון רש״י ז״ל.
הרי מבואר מדינא דש״ס דשותף שירד לשדה המשותפת ועבדה אפילו אם היתד, שדה שהיא עשויה לזריעה וזה נטעה, שמין לו וידו על  התחתונה, וכן פסק הרי״ף בהלכות ד׳ קע״ו ע״ב יעוי׳יש. ועיין גם כן להרמב״ם ז״ל בפי יו״ד מהלכות גזילה הלכה ד, ומרן בחושן משפט סימן שע׳׳ה ס״ד וזה לשונו: היורד לשדה חבירו ברשות אפילו נטע שדה שאינו עשוי ליטע שמין לו וידו על העליונה שאם הי׳ ההוצאה יתירה על השבח נוטל ההוצאה, ואם השבח יתר על ההוצאה נוטל השבח עכ״ל. ובסעיף ה׳ כתב וזל״ה, והשותף בשדה שיש לו חלק בה כיורד ברשות הן ושמין להם ידם על העליונה. ע״כ.
אלא שראיתי להרב הסמ״ע ז״ל סק״ז שציין על כדש וידו על העליונה שבדין יורד ברשות וכתב וז״ל: דע שלדעת רש״י והרא״ש בכל מקום שידו על העליונה אם השבח יתר על ההוצאה נוטל בשבח כשאר שתלי העיר, ואם ההוצאה יתירה על השבח נוטל כל ההוצאה וכו', ע״ש וממ״ש הסמ״ע כן בדין היורד ברשות, ודאי מינה נשמע לדין השותף ג״כ, שהרי כתב בכל מקום שידו על העליונה וכו', ודין השותף ג״כ הוא ידו על העליונה וכמ״ש מרן דאייתינן.
אלא דיש לתמוה איך יהיה דין השותף שוה, לגמרי לדין היורד ברשות, דבשלמא היורד ברשות כתב הס מ״ע ז״ל מילתא בטעמא, והוא מאחר דגילה דעתו דניחא ליה בנטיעה אמרינן אילו לא נטעה היה הוא בעצמו נוטעה ויוציא עליה הוצאה כזו, ולכן אם היתה ההוצאה יתירה על השבח נוטל כל ההוצאה, אבל השותף שירד שלא ברשות והיתה, ההוצאה יתירה על השבח למה יהיה דינו ליטול כל ההוצאה ומפסדין לשותפו, על לא חמם בכפו, דבשלמא אם היה השבח יתר על ההוצאה לא הגיע לו שום הפסד דזה נהנה וזה אינו חסר הוא, ולא דיו שאינו חסר אלא אדרבא הוא מרויח.שאינו נותן לשותף שירד, רק שבח כשאר שתלי העיר והיה הנשאר מרויח אתו השותף השני, אבל בענין אם ההוצאה יתירה על השבח למה יטול כל ההוצאה ומפסידין לשותף העלוב שכנגדו, דלא מן השם הוא זה ודין ליטול רק שיעור שבח כדין היורד שלא ברשות דאיהו הוא דאפסיד אנפשיה.
ושוב האיר ה׳ את עיני וראיתי למור״ם בסי׳ קע״ח ס״ג שכתב וזה לשונו: ואין
השותף נוטל הוצאה רק כפי השבח שהשביח ואם לא השביח כלום אינו נוטל כלום וכו' וכתב עליו הסמ״ע וזה לשונו: ז״ל הנ״י בפח״ה בדפוס גדול, דוקא אם השבח יתר על ההוצאה יש לו דין יורד ברשות, אבל אם ההוצאה יתירה על השבח לית ליה דין יורד ברשות דנוטל כל ההוצאה אפילו היא יתירה על השבח, ובשותף זה אינו נוטל הוצאה רק שיעור שבח וכו׳. והביאו בד״מ ומ״ה כתבו הפוסקים דהו״ל כיורד ברשות בכף הדמיון ולא יורד ברשות לגמרי עכ״ל וע״ע בסמ״ע סי׳ שע״ה סק״ח מ״ש בזה, הרי מבואר להדיא דאם אם ההוצאה יתירה על השבח אינו נוטל רק שיעור שבח.
ואם כן נמצינו למדין לנד״ד בדין השותף בבית הכנסת שירד לבנות שלא מדעת חבירו, דאפילו לא יהיה דינו רק כדין שדה שאינה עשויה ליטע אם השבח יתר על ההוצאה נוטל בשבח כשאר שתלי העיר, ואם ההוצאה יתירה על השבח אינו נוטל רק שיעור שבח. ואף שבסי׳ שע״ה ס״ח כתב מרן וז״ל, כל מי ששמין לו בין שהיתה ידו על העליונה בין שדרתה ידו על התחתונה אינו נוטל כלום עד שישבע בנקיטת חפץ כמה הוציא ויטול ופו׳ וכיון שכן גם בנד״ד אינו נוטל אפילו שיעור שבח אלא בשבועה ע"ש. 


ג סיון תשעו
האם מותר לגזול מהגוי ?
פסק השו"ע חו"מ סי' שנט סעי' א אסור לגזול או לעשוק אפילו כל שהוא בין מישראל בין מעכו"ם ע"כ ובלפי ספרי ערך גזל הגוי סעי לט כתב וז"ל כתב הרב ככר לאדן רבים המה ההמון ש ל בעניהם גזל הגוי והם טועים כי הוא איסור, וג"כ כי כשידע הגוי יש  כאן חילול ה' וכתב ר"י  זל ישראל גזל מגוי ולא ידע הגוי מאחר מות השר שהגיד לו כי ישראל גנבו ותבע דין  וגזרו על שונאי ישראל גזירה רעה ועון גזל חמור מאוד ולא נחתם גזר דין של דור המבול  אלא על הגזל ומי שבידו עון  זה אין תפלתו נשמעת ה' יחזירנו בתשובה שלמה אכי"ר. 


ב סיון 
גוי שהביא חפץ לישראל לקנותו וקנאו ממנו ונתכוון בזה להצילו מיד הגוי ולא ישתקע ביד הגוי למוכרו לגויים אחרים כדי להחזירו לבעליו אם הם ישראלים כמו שגלה דעתו הלוקח בפני כמה ב״א ושוב באו הבעלים ורוצים להוציאו מידו בחנם מהו?
עי' דברי יוסף חו"מ סי' ש"ז מן הדין כיון שהגוי גנב מפורסם שהרי נודע  ללוקח שהחפץ גנוב הוא אתו צריך להחזירו בחנם דאין חלוק בין גנב גוי לגנב ישראל דכולהו חד דינא אית להו. האמנם בזה שנתכוון לטובה, להצילו מיד הגוי ולהחזירו לבעלים בכה״ג ודאי חייב לתת לו הדמים שנתן ולא יהיה משיב רעה, תחת טובה מאחר שלא נתכוון לקנותו לעצמו אלא להצילו מהגוי. ועי׳ בסי׳ רס״ד ובסי׳ קפ״ז. עי' שו"ע חו"מ סי' שמז וז"ל  הגונב ומכר ולא נתייאשו הבעלים, ואחר כך הוכר הגנב ובאו עדים שזה החפץ שמכר פלוני הוא גנבו בפנינו, חוזר החפץ לבעלים, והבעלים נותנים ללוקח דמים שנתן לגנב מפני תקנת השוק, והבעלים חוזרים ועושים דין עם הגנב, ואם גנב מפורסם הוא לא עשו בו תקנת השוק ע"כ.
 עו"כש מצורף לזה שזה הלוקח לא ידע שגנבו מאת ישראל כי היה מסופק אם הוא של ישראל או של גוי ואיכא למי׳ דדוקא  ביודע שגנב מאת ישראל הוא דאיבד מעותיו אבל אם אין ידוע אם מישראל או מגוי גנבם אפשר דלא איבד מעותיו. ואע״ג דאיכא למי׳ דאיבעי ליה למידק מ״מ יהיה זה סניף לטעם הרא׳ לזכות הלוקח. ועוד דאם אתה אומר שיחזירו בחנם נמצאת מכשילן לעת״ל שלא יצילו שום דבר גנוב מאת הגויים וילכו לאיבוד.
דוגמא לזה כתבו הפוס׳ דמציל ספרים מאת הגויים דזכו בהם המצילים לגמרי כדי שלא ילכו לאיבוד. ולכן בנ״ד מיהא יטול מה שנתן בעד חחפץ הנ״ל ועי׳ בית יהודה סי׳ ל״ח:


א סיון תשעו


סבל שלקח על עצמו לקחת חבית מלאה שמן והוא חולני ולכן לא  הצליח להרים החבית כמו שצריך ונשפך השמן לארץ האם הוא חייב לשלם הנזק?


תשובה בגמרא איתא מעשה בסבלים שסחבו חבית לאחד הממוראים  ונשברה בידם ובאו לדרוש את כספם בטענה כי זה כל מה שיש להם  בשביל  הפרנסה, ושילם  להם ורק לפנים  משורת הדין כי  היה זה כל שכרם  ונשארו ללא שכר לאחר עבודה רבה, ולכאורה משמע כי סבל שלוקח חבית הוא חייב  על כל נזק  אם הלך במקום נורמלי, שהיה צריך להיזהר שלא תשבר.

 יש שיטת הראשונים  שמחלקים אם הדרך היתה ישרה ואז נחשב לפשיעה  כי אין זה שנפלה ונשברה החבית לבין אם היה מקום מדרון ששם קשה יותר לשמור שלא  תיפול החבית ואז לא הוי פשיעה והטור  לא חילק בין מקום מדרון ללא הוה מדרון וכן   תמהו עליו מדוע לא הביא הטור והב"י חילוק זה.

 למעשה נפסק להלכה כי במצב של חבית שנפלה חייבים הסבלים  לשלם, ורק תיקנו תקנה שלא צריכים לשלם כי אף אחד לא ירצה  לסחוב חביות.

וכן פסק השו"ע  סי' שד סעי  א וז"ל   המעביר חבית ממקום למקום בשכר ונשברה דין תורה הוא שישלם, שאין זה אונס גדול והרי השבירה כגניבה ואבידה שהוא חייב בהן, אבל תקנו חכמים שיהיה חייב שבועה שלא פשע בה, שאם אתה אומר ישלם אין לך אדם שיעביר חבית לחבירו, ולפיכך עשו בו שבירת החבית כמיתת הבהמה ושבירתה ע"כ.

ועי' דברי יוסף  וז"ל  פועל בשכר שהעביר להבי׳ חבית מליאה שמן ותכף ומיד לא היה יכול לה מחמת שהיה חולני ורצה להורידה מעל כתיפו להניחה בארץ, וכשבא להורידה נשמטה מידו ונפלה לארץ ונפסד שמנה אם חייב או לא: תשובה נר׳ דחייב דכיון שהיה חולני ונשא משאוי שאין דרך ב״א החולנים לישא אותו חייב וכמ״ש בסי׳ ד״ש ס״ד. ואע״ג דהוה סבור שיכול לו מ״מ איבעי ליה לעיוני שמא לא יוכל שאתו והו״ל תחי׳ בפשיעו, וסופו באונס דחייב כמ״ש בסי׳ ש״ג סי״ד. ואע״ג שזה חחבית לא נשברה. בשעת הילוכו אלא בשעה שהורידה לארץ נשמטה מתחת ידו ודבר זה גם בבריאים מצוי ושכיח וכיון שאונס זה לא בא מכח השינוי איכא למי׳ דפטור וכמ״ש הש״ך בסי׳ קפ״ג בשם המבי״ט דכל שאין השינוי סיבת האונס פטור, כבר הרב מ״ל פ״א משלוחין כתב שמר״ן בתשו׳

דחה, כל דברי המבי״ט. וגם ממרש״ך ומהר״א מונסון ס״ל דשליח חייב באונסין אף שלא בא האונס מחמת השינוי וכוותיה נקטי׳. כנ״ל:

והיה מקום לשאול על הדברי יוסף מדוע לא הביא את דברי הרמ"א בסי' ש"ד בסעי' ד וז"ל מכאן אתה למד שהאחד שהעביר חביות גדולה שאין דרך כל הסבלים להעבירה ביחיד שהוא פושע, ואם נשברה בידו משלם הכל. הגה: כל זה לשון הרמב"ם ודעתו, אבל יש חולקים וסבירא להו דכל שהוא קל לשנים אע"פ שהוא כבד לאחד לא מיקרי פושע גמור, ואינו משלם רק מחצה ע"כ. וא"כ  לפי הרמ"א הרי   סבל זה שלא יכל לסחוב לבדו צרי' לשלם רק מחצה וא"כ היה יכול הסבל לכאו' לומר קים  לי כמו  מור"ם ואני אשלם רק מחצה וצ"ע.


כט אייר תשעו 

ראובן משכן ביד שמעון טבעת מאבן  יקרה ושמעון השאילה ללוי ונאנסה מידו בלסטים מזויין ויש ויכוח עתה מה היה מחירה ראובן ושמעון טוענים מאתים ולוי טוען  מאה המי הדין?


עי' שו"ת משפטים ישרים חלק א סימן שיט  שאלה ראובן היה בידו משכון מגוי והשאילו לשמעון שותפו ונאנס ביד שמעון והגוי תובע לראובן ונתחייב לשלם לגוי ותובע משמעון ושמעון משיב כי אתה שותפי והו"ל שמירה בבעלים.

תשובה לכאורה נראה דאין טענת שמעון טענה כיון שהחפץ אינו של ראובן אלא של הגוי וכמ"ש /ח"מ/ בסי' שמ"ו סי"ז בהגה דכל שאין בעל החפץ ממש במלאכת השואל לא מיקרי ש"ב =שמירה בבעלים= אך כד דייקינן שפיר נראה דהוי שאלה בבעלים מחמת שהוא ממושכן בידו מן הגוי ובדיניהם שיפסיד הישראל מעותיו א"כ הו"ל כאלו הוא שלו דאע"ג דקי"ל דישראל מגוי לא קני משכון מ"מ כיון שמפסיד מעותיו באבידת המשכון הו"ל כאלו הוא בעליו ויש ראיה לזה דאמרינן בפ' השואל כי קא' רמי ב"ח היכא דאגרא איהו פרה מעלמא והדר נסבה ואליבא דרבנן דאמרי שואל משלם לשוכר ולא תבעי לך דודאי שאלה בבעלים היא עכ"ל. והתם הפרה של ראובן והשכירה לשמעון ושמעון השאילה ללוי והיה שמעון במלאכתו של לוי ופטרינן ראובן אעפ"י שראובן בעל הפרה לא היה במלאכתו של לוי מ"מ כיון ששמעון זוכה בדמי הפרה אף שאין מגיע לו הפסד חשבינן ליה כאלו הוא בעליו לפטור לוי בהיות שמעון במלאכתו וה"נ בנד"ז כיון שראובן זוכה בדמי המשכון ליפרע בחובו מיקרי בעליו והו"ל שמירה בבעלים כנ"ל.

ועי' מקוה המים ח"א חו"מ סי' עה כתב שדבר ראשון חייב שמעון להישבע על שזה שוה מאה כי הוא מודה במקצת כי מודה ששוה חצי מסכום  שטוען עליו ראובן, וישבע בנקיטת  חפץ וישלם מה שהודה ויפטרמהש אר.

והנה היה מקו' לומר שלוי פטור לגמרי כי הוה א שתפו של שמעון והוי שאלה בבעלים ועי' שו"ע סי' שמו סעי   ז וז"ל שותפים ששאל אחד מחבירו, הוי שאלה בבעלים ע"כ  והסמ"ע כתב שם  שאפילו השאילה לדבר שאינו צורך השתפות הוי שאילה בבעלים ופטור, אמנם הרמ"א כתב שלא הוי שאילה בבעלים אלא א"כ בעל החפץ עצמו וכאן אינו בעל החפץ  אלא שומר0,  אבל יש לחלק שלא אמר כן מור"ם אלא בדבר שאינו שלו כגון גזל אבל  כאן  היא תורת משכון  וקי"ל בעל חוב קונה משכון,  אמנם אומר המקוה המים הרי אנו מוצאים שלא לכל דבר אמרו חז"ל שבעל חוב קונה   משכון אלא לענין   ליקרא עליו שומר שכר אבל  לא שיקרא שלו לגמרי. וא"כ למדנו שאין  בע"ח קונה משכון להיות שלו לגמרי אלא רק להיות שומר שכר והראיה שהוא  פטור מאונסין, לגמרי שהרי באמת לאו שלו הוא לגמרי שיקרא  בעליו  והעובדה שאינו חייב עליו באונסין. וכן פסק השו"ע וז"ל סי' עב סעי'  ההמלוה את חבירו על המשכון בין שהלוהו מעות בין שהלוהו פירות בין שמשכנו בשעת הלוואתו בין שמשכנו אחר שהלוהו ה"ז שומר שכר. הגה: ואין חילוק בין אם פירש שקבלו למשכון בכדי שוויו בין קבלו סתם (טור) לפיכך אם אבד המשכון או נגנב חייב בדמיו ואם היה שוה המשכון כדי דמי החוב אין לאחד על חבירו כלום ואם החוב יתר על המשכון משלם הלוה היתרון. הגה: וכו' ואם נאנס המשכון כגון שנלקח בלסטים מזויין וכיוצא בו משאר אונסים ישבע המלוה שנאנס וישלם לו בעל המשכון את חובו עד פרוטה אחרונה. עכ"ל  ומשמע  שלא אומרים שבע"ח קונה משכון אלא במשכנו שלא בשעת הלוואתו ואילו כאן המשכון היה בשעת ההלואה וא"כ אינו קונה לבעל חוב לכו"ע שאין לו אלא רק שיעבוד.

וכן מבואר מדברי הרמב"ם אישות  פרק ה הלכה  כג  וז"ל האומר לאשה התקדשי לי בדינר והרי זה המשכון בידך עד שאתן הדינר אינה מקודשת לא הדינר הגיע לידה ולא המשכון נתן להיותו שלה היה בידו משכון על חוב שיש לו אצל אחרים וקידש בו אשה אע"פ שאינו שלו הרי זו מקודשת מפני שבעל חוב יש לו מקצת קנין בגופו של משכון עכ"ל

והנה יש להבין דין שוכר הרי בגמרא איתא  אשה ששכרה בהמה מעלמא ואח"כ נשא אותה איש אחד  פשיטא שהוא חייב  ואפילו שהרי שכורה היא ביד  האשה והבעל מותר  לו להשתמש בה  כי שכירות ליומיה  הוא מכר ובכל אופן לא נחשב שאילה בבעלים. כח אייר תשעו 

שנים שגנבו מגוי אחד גנב בפועל ואחד היה שם אבל לא גנב למי שייכת הגניבה?


קי"ל שאסור לגנוב מן  הגוי וכן פסק בשו"ע חו"מ סי' שמח  כל הגונב אפילו שוה פרוטה עובר על לאו דלא תגנובו וחייב לשלם, אחד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון של עכו"ם ע"כ ובשופריה דיוסף עמוד קצ וז"ל  הגונב לגוי במעמד ישראל אחר חייב לחלוק עמו, כן פסק הרדב״ז בתשובות סימן י׳׳ב ויהיב בה טעמא כיון שהסכנה מגיע לזה כמו לזה שהגוי מעליל על העומד ג״כ לומר ששניהם גנבו מאחר שהיה מצוי במעמד ההוא, לכן חייב לחלוק עמו גם כן בריוח. כ״מ בספר התקנות הנז'.

האם נשרף בבית כנסת דבר קדושה ששיכים לתורם מסויים האם יש מקום לחייב את הגבאי מדין שומר שכר שחייב באונס?

עי 'ק' בת רבים הלכות שוכר וז"ל ראו׳ שהיה גזבר ונתנו כל חפצי ההקדש בידו ושמרם בתוך ארגז בתוך מערה שד אבנים שהוא ממש שמור מאש ומנגבים והיה שם במערה פשתן ויהי היום ברחה שם במערה תרנגולת של אחת מהשכינות ונכנסה האשה לשם בנר דלוק לחפש אחריה ונדלק הפשתן ונשרפו כמה דברים של הקדש ובאותו מקום יש הסכמה שלא יעשו סחורה בפשתן י״א דראובן חייב לשלם ובעלת התרנגולת פטורה וי״א דראו׳ פטור ובעלת התרנגולת חייבת ע"כ ובהערות כתב הי"א הראשון הוא רבי ברוך.  וי"א השני הוא גבעות עולם וכי"א השני פסק פרח מטה אהרן  ח"ב סי' עח.האם פועל יכול לחזור בו  באמצע העבודה?


ויען שמואל  סימן כ״ג פועל יכול לחזור בו אפי׳ בחצי היום ואפילו אם כבר קבל דמי שכ', ואין בידו לשלם יכול לחזור בו, והמעות חוב עליו דכתיב כי לי בנ"י עבדים , מרן חו״מ סי׳ של״ג ס״ג. וכתב הש״ך משם הג״י דוקא אם שכר עצמו באמירה, אבל אם היה בקנין לא ואינו יכול לחזור, אבל הוא ז״ל הביא כמה סברות דבכל ענין מצי לחזור דטעמא דקרא כי לי בנ״י עבדים שייך בכל ענין אפילו בקנין, והביא משם הריב״ש שכתב בפי׳ דהפועל יכול לחזור ואפילו בקנין ובקצות החושן הביא גם הוא דברי הריטב״א הנ״ל ומסיק בסוף דבריו כיון שפסק בש״ע דאפילו קבלו כל שכרן יכול  לחזור, ולא גרע כסף מקנין דעבד עברי נקנה בכסף וא״כ ה״ה כקנין דיכול לחזור כמו שיכול לחזור בכסף, ואע״ג דלא הוי קנין דברים דהא משעבד גופו אפ״ה התורה אמרה עבדי הם עכ״ל. והרב ליצחק ריח הביא סברות אלו והביא משם המשכה״ר דקם דינא כדעת הריטב״א, דהריב״ש יחיד הוא מ״ש. אבל אח״כ ראיתי לה״ר רא״ם ז״ל בספרו קרני ראם סי׳ רי״ב ובספרו פעמוני זהב סי, קמ״ו שפסק ואפילו היה קנין יכול לחזור, דקנין אין כאן שבועה אין כאן. וז״ל בקרני ראם בענין הפועל שהשכיר את עצמו לשרת בעה׳׳ב בקוש״ח אי מצי לחזור, אמרינן קנין אין כאן שבועה אין כאן ויכול לחזור מ״ש. ועיין להרב ליצחק ריח אות פ׳ שהביא משם חוות יאיר וה׳ קהי״ע דוקא בגברי דחייבים במ״מ יכולים לחזור, אבל אין נשים בכלל דין זה כיון דפטירי ממ״ע מי״ש. ובהא דכתב המחבר ואין בידו לשלם, הביא הש״ך דברי מהרי״ק ז״ל ואפשר לומר דוקא נקע שאין מזומן בידו מעות לשלם, אבל מ״מ יש לו לשלם. אבל אם אין לו לשלם כלל אינו יכול לחזור בו דהוי כדבר האבוד לקמן ס״ה. אבל מדברי המחבר נראה דאפילו אם אין לו כלל אפ״ה יכול לחזור בו וכו' ולא הוי דבר האבוד דאפשר שיהיה לו ע"כ

 

אור החמה

במה לתורתם

של חכמי מרוקו ממשיכי דרכם ומוקירי זכרם  

כל הזכויות שמורות ליעקב עובדיה

תהילים הללויה