הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 Certains des enseignements des sages de successeurs Maroc qui chérissent les souvenirs

   דף הבית    פורום    צור קשר
 
    עמוד יומי
    עניינים בפרשת השבוע
    סקירת ספרים חדשים
    סקירת ספרים
    רשימת הספרים
    הורדות
    אודות האתר
    נוסח מרוקו באודיו חדש!
    במערכה
    תוכן לצפייה
    תשובה יומית
    ספרים ביהודית מוגרבית
    פורום
    צור קשר
ו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ספר תורת יקותיאל

שאלות ותשובות, חידושי הלכה, פסקי דין, תקנות, חידושים על התנ"ך ועל הש"ס אסופה נדירה מתוך כתבי יד וספרים נדירים מכלל תורתו של הרב הגדול סבא דמשפטים כמוהר"ר יקותיאל בירדוגו זלה"ה אב"ד ור"מ בעי"ת מכנאס שבמרוקו (תצ"ו-תקס"ב) ובהם תשובות ופסקים מחכמי דורו חו"ר מכנאס, מראכיש, סאלי, פאס, צפרו, רבאט, ותיטוואן

קרבן אהרן

והוא פירוש רחב ידיים, מפר יסוד על המפרא זה תורת כהנים  כולל ספר מדות אהרן פירוש ברייתא דרבי ישמעאל על י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן לאחד מגדולי הקדמונים לפני כ450- שנה כמוהר"ר אהרן אבן חיים וצוק"ל חי בשנים ה'שט"ו - ה'שצ"ב ונלווה אליו עוד פירוש מרבינו וידאל הצרפתי

פסקי רבותינו מן המערב

חלק ה'

הלכות תשעה באב וארבע תעניות ומנהגיהם ע"פ פסיקות ומנהגי רבני מרוקו לאורך כל הדורות ועל צבאם פסקי מורינו ורבינו, פוסק הדור והדרו, משיירי כנה"ג, רבן של כל בני מערבא רבי שלום משאש זצ"ל רבה של ירושלם ורבה הראשי של מרוקו נכתב ונערך ע"י ע"ה שאול עזריאל ס"ט

 

ספר

ברכת אליהו

בענין אכילת מיני קטניות בפסח

הנה נא ערכתי לפני אדוני שולחן, ועליו כל מיני מגדים, כפרים עם נרדים, בשמים וזינים, ופרחי שושנים, מאשר השינה ידי יד כהה, ואני אתנהלה לאיטי בעיטיי, ללקט מתורתן של ראשונים ואת אחרונים, ליקוטי בתר ליקוטי, והנם מערכה מול מערכה, הללו אומרין והללו מתירין, ובעוד כמה ענינים מהמסתעף מנדו"ד, ואל העיין באתי לכתוב לענין דינא, ומוכרח להאריך קצת בדברי הפוסקים ולכתוב דברי המחמירין ודברי המקילין ואח"כ לראות מה יהיה בנדון דידן, זאת אומר לעצמי ולאשר כגילי אע"ג דאנא לא חזי, אך ורק למען יהיו לנגד עיני עין פן ואולי יועיל קצת. ועתה קום נא שבה ואוכלה מצידי למען תברכני נפשך, ואם שגיתי, הודיעני נא את דרכך, תם לא אחשוך כי הנה ברך לקחתי, תזלכטל אמרתי למען יאריך ימים ושנים. פי המדבר, עבדא דרחמנא, דאתי ממערב"א, הצעיר אליהו פרץ בין עטרת אבא מארי החכם השלם הרב המובהק כמוהר"ר יעקב מזרעא דפרץ קאתינא, עד דוד הגדיל ועתה יוצא לאור ע"י המכון להוצאת ספרים וכתבי יד "שושלת בית פרץ אשדוד, התש"ם.

שו"ת

רבי יעקב בטאן ובית דינו

מנהגי שחיטה וטריפות כמנהג מראכש מאת כמוהר"ר יעקב בטאן יוצא לאור לראשונה על ידי מכון פי ישרים התש"ע לפ"ג

 

שו"ת הלכה למשה

על ארבעה חלקי השו"עמאת הרב הגאון המופלא כבוד ה' מלא צדיק יסוד עולם המקובל האלהי הדו"מ סבא דמשפטים כקש"ת מוהר"ר רפאל משה אלבאז זצוקלה"ה הרב וראב"ד ר"מ ור"מ בעי"ת צפרו מארוקו (התקפ"ג - התרנ"ו) מחבר ספרים לרוב בכל חלקי התורה הלכה מוסר קבלה שירה ועוד נדפס ירושלים בשנת תרס"א, וכעת סודרו הפסקים מחדש עם כותרות ומקורות, פענוח ראשי תיבות, פיסוקים והגהה מטעויות, והובא לדפוס על ידי איש צעיר מיתר הבז ע"ה מאיר אלבאז ס"ט ישיבת שבות יהודה ירושלם ת"ו שנת תשס"ט הוצאת מכון "יד יקותיאל" להוצאת ספרים וכת"י לאור

 

ספר

מגן אבות

הלכות והליכות אשר נהגו במערב הפנימי (מארוקו) מסודר עפ"י סדר שו"ע יורה דעה ונלווה אליו בירורי הלכות בגדרי מנהגי אבות ותוקף חיוב גם בא"י קצת מההלכות בעניני מנהגים אשר חיברתי ברוב חסדי ה' יתברך החונן לאדם דעת מרדכי עקיבא אריח לבהר אדר א' תשע"א ירושלים עיה"ק תובב"א


ספר

שער יהושע

מושגים בהלכה ובאגדה בסדר אלפביתי מאת הגה"צ הרה"ג יהושע מאמאן שליט"א זה השער לה' ולתורתו הקדושה, בו יבוא ברינה ציוני ההלכות שעלו לקראתי מימי חרפי בלומדי בנר מצוה בתורה אור בספרי הפוסקים ע"ה אבני שישא, והם רק זכרון דברים להקל על המעיין למצוא מבקשו ליכנס בשער זה לבית המשפט התורני אבן הראשה, ובאיזה מקומות הוספתי נפך משלי כפי קוצ"ד החלושה. כ"ד עבד האל הנאמן, יהושע מאמאן נר"ו המכונה הימ"ן. בנו ותלמידו של אותו צדיק יסו"ע, מני"ה דגול מרבבה, אבן הראשה, ח"ק ופרישא, הרה"ג, מעו"מ, סבא דמשפטים, מבני עליה המעטים, כקש"ת וכמוהר"ר רפאל עמרם מאמאן זצוק"ל וזיע"א.

אבא בם 

שאלות ותשובות על ארבע חלקי שולחן ערוך, אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט,אשר ערכתי וחברתי ואספתי וסדרתי כיד ה' הטובה עלי, בעזר ה' ויהי רצון בשם שעזר לי צור העולמים להוציאו לאור, אני תפלה שיתקבלו דברי לפניו, ושיהיו רצויים כעולות ושלמים. מאת הצב"י ע"ה אליהו סויסה ס"ט בן לא"א יהו"מ הגמו"ן אליעזר בן אברהם שליט"א שוחט ובודק בעל המחבר ספר "אור אליהו" וספר "נשמת כל חי". להרחבה


אבותינו
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/CW8tfCTzcP8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

סידור ערוך בידי הפיטן הרב מאיר אליעזר עטייא עם הלכה ומסורת בתוספת מורחבת לטעמי המנהגים ביאורים והערותישראל 2010

אבני שיש

הוא שו"ת מתוקנות ערוכות על ד' טורים מהגאון המפורסם רבי שאול ישועה אביטבול זצוק"ל זיע"א ירושלים תרצ"ה. רבי שאול ישועה אבוטבול, צפרו, שו"ת, מגדולי הדור בזמנו אביו של רבי עמור אביטבול. להרחבהאהל יצחק 

ג'רבה תשל"א, רבי יצחק סבאג, מכנאס, שו"ת ושטרות, מגדולי ראשי הישיבות במכנאס.

כולל שני ספרים א. עזרה לסופר נוסחי שטרות. ב] חידושים על שו"ע מהרב יצחק סבג. להרחבהאהל יעקב

אמשטרדם תצ"ז. רבי יעקב ששפורטאש, פאס, שו"ת, מגאוני פאס מגדולי הלוחמים בשבתאי צבי. להרחבהאוצר דינים

אוצר בירורים וחקירות בהלכות הרב מיכאל פרץ בן אאמו"ר מוהר"י יוסף זצלה"ה להרחבהאוצר כוונות הברכות

אוצר פסקים, בירורים וחקירות בהלכות ברכות הרב מיכאל פרץ בן אאמו"ר מוהר"י יוסף זצלה"ה
אוצר פסקים

אוצר פסקים, בירורים וחקירות בהלכות נדרים ופורים  הרב מיכאל פרץ בן אאמו"ר מוהר"י יוסף זצלה"ה להרחבהאוצר פסקי נטילת ידים

אוצר פסקים, בירורים וחקירות בהלכות נטילת ידים מיכאל פרץ בן אאמו"ר מוהר"י יוסף זצלה"ה מחבר הספרים: אהלי שם על הש"ס אהלי שם על מאות מקושיות הרעק"א, אוצר פסקי רפואה, אוצר פסקי מזוזה, אוצר יורה דעה, אוצר משניות סדר זרעים, אוצר פסקי עירובין, אוצר פסקי המועדים, אוצר פסקים ר"ח וברכת הלבנה, אוצר פסקי יחוד, אוצר חושן משפט, אוצר פסקי חלה, אוצר פסקים חול המועד.

שנת: "כרביבים עלי עשב" לפ"ק להרחבהאוצר המכתבים

ירושלים תשכ"ח. רבי יוסף משאש, ראב"ד תלמסאן ומכנאס, מכתבים בהלכה, תלמידו של רבי חיים משאש ורב יעקב הלפרין. להרחבהאור המערב 

ירחון תורני ולמורשת יהדות המערב בהוצאת הספריה הספרדית מכון בני יששכר – ירושלים להרחבה
אורחות יושר 

שאלות ותשובות כולל חקרי הלכות ובירורי דינים משא ומתן בסוגיות וסידורי שיטות הראשונים והאחרונים על ארבעה חלקי השלחן ערוך אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט חברתיו וערכתיו בחסד ה' עלי הצעיר באלפי ישראל יוסף שרביט בן לא"א מו"ר ועט"ר הרה"ג כמוהר"ר מכלוף שרביט זצ"ל רב העיר אשקלון וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל נדפס פה עיה"ק ירושלים תובב"א תשל"ה להרחבה
אות ברית

על עניני והלכות שבת והוא מחולק לשני חלקים: חלק הראשון: לדעת את ההלכה למעשה בפרט לקהל עדתנו הספרדים חלק השני: ביאור וליבון הסוגיות בעניני מלאכות שבת בעזרת החונן לאדם דעת מאתי בנימין בן ר' שלמה ז"ל אלקיים שנת השמיטה תשמ"ז בני ברקאלה תולדות יעקב

קונטרס בו נתקבצו ובאו סיפור ימי עלומיו ועד אחרית ימיו של מו"ר אבינו מורינו זלה"ה הרינו כפרת משכבו ונלווה אליהם חידושי תורה ודרשות מעניני דיומא יוצא לאור במהירות הבזק לרגל מלאת השלושים להסתלקותו זלה"ה ע"י בנו הצעיר אליהו פרץ ס"ט להרחבה

אמרי אש

עיונים והשקפה לדברים הנעלמים מן העין בענייני הסודות הטמונים בברכות מאת הרב אריה יוסף סויסה שליט"א ראש מוסדות "אור מאיר ושער השמים" ק, אתא שנת תהא שנת עליה להרחבה
אמרי פנחס

על דיני שהיה הטמנה ובישול ודיני בין השמשות לפי סדר שו"ע או"ח הלכות שבת כולל שיעורים שנאמרו על סוגיות הגמ' טור ב"י ושו"ע בבית מדרש "ישמח לב תורת משה" חברתי בחסדי ה' עלי ע"ה פנחס בלאאמו"ר הרה"ג הרב דוד שליט"א עובדיה פעיה"ק ירושלים תובב"א שנת "ושאבתם" מים בששון להרחבהאני חומה

פורים בשכונת חומת שמואל מו"ר הרב אליהו אריאל אדרי שליט"א רב שכונת חומת שמואל ת"ו אדר התשסט ירושלים תובב"א להרחבה
אשר לשלמה

רבי שלמה ילוז על ד' חלקי השלחן ערוך פעולת צדיק לחיים, מני"ר ראב"ד מקודש שקדשוהו שמים. משיירי כנסת הגדולה, מאיתני חכמי עה"ק טבריא. מקדמת דנא, לוחם מלחמתה של תורה. עומר בפרץ וגודר גדרים, הרבה גבולו בתלמידים, וכל העם עונים אחריו מקודש מקודש, אי חסיד אי עניו, הדיין המצויין הגאון המפורסם בנש"ק כקש"ת (נין ונכד לרבנו מהר"י בן לב זיע"א) יוצא לאור עולם מעצם כתב יד קדשו זיע"א, על ידי בניו המבורכים הי"ו, ויתאמרן מלייהו בבית מדרשא לדובב שפתי ישנים, ותהיה המצוה חשוב ככתיבת ספר-תורה ממש. הכו"ח לכבוד הגאון המחבר זיע"א העורך והמגיה הצב"י יצחק ברדא ס"ט פעה"ק בני-ברק ת"ו. להרחבהאשר לשלמה 

ירושלים תרנ"ז. רבי שלמה אבן דנאן, פאס. אב"ד פאס, שו"ת. להרחבהבאר יצחק

הלכות שמיטה ויובל להרמב"ם ז"ל עם ביאורים הראשון: מקור וביאור ההלכה, לבאר ההלכה עם הוספות וחידושי הלכה הנוגעים לענין.

השני: חקר ההלכה, יעמיק חקר וישא ויתן באיזהו מקומן של קדשים כדרכה של תורה בפוסקים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. ונלוה אליו מסכת שביעית עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא ז"ל עם ביאורים הערות וחידושים על דברי הרב בשם באר יצחק וכן שו"ת בהלכות שביעית וקיצור כל הלכות שביעית (למעשה) באופן השוה לכל נפש לזכות הרבים כל אלה חוברו יחדיו ממני יצחק בן שושן רב ור"מ בקרית ספר להרחבה
בקול שופר

ביאורי שיטות והערות מעשיות בעניני תקיעת שופר ובראש הספר מבוא לידיעת עיקרי הדינים וכן קיצור הלכות בשיעורי התקיעות ואופן עשייתן לתועלת הבאים בשערי הלכות אלו חובר בחסד ה' עלי מנחם בן אמו"ר נסים זללה"ה אביטן יו"ל על ידי כולל "אמרי יושר" פעיה"ק ירושלים תובב"א תשס"ד להרחבה
באר מים חיים

ליוורנו תקס"ו. רבי אליעזר דא אבילא, סאלי, שו"ת, אחינו של רבי חיים בן עטר. להרחבהבגדי ישע

רבי יוסף משאש להרחבהבד דוד

רבי דוד אדרעי להרחבה


בית יהודה 

ירושלים תש"נ. רבי יהודה עייאש, אלזיר, תלמידו של הגאון רבי רפאל צרור, ירושלים תש"נ. להרחבהבית שמש


והוא חידושים על הרמב"ם סדר מועד גם חידושים על הש"ס, מציעא, שבועות, וחק לישראל, גם חידושים ממור דודי הרה"ג מוהר"ר דוד משאש זצ"ל הכל יופי בני הנעורים ממה שכתבתי מימי חרפי ממני הצעיר המחבר קש וחשש ע"ה שלום משאש ס"ט רב ראשי וראב"ד ירושלים ת"ו נדפס פעה"ק ירושלים תובב"א שנת זכרתי לך חסד נעוריך לפ"ק להרחבה
בן מאיר

רבי מאיר קורקוס להרחבהבנאות דשא

רבי יוסף דאהן להרחבה


בית דינו של יהושע

פסקי דין מבית הדין של עוב"י מכנאס שבמרוקו משנת צדק צדק תרד"ף עד לשנת כי תש"א את ראש בני ישראל בעניני אישות, חלוקת רכוש, צוואות וירושות תקנות הקהל, מעמד אישי ועוד בראשותו של הגאון סבא דמשפטים רבי יהושע בירדוגו זצ"ל הרב הראשי וראב"ד בית הדין הגדול לערעורים במרוקו עיבוד הגהה ועריכה בעזרת החונן לאדם דעת דוד בירדוגו בלאאמו"ר הרה"ג רפאל זלה"ה חבר בית הדין הרבני תל אביב נכד להגאון רבי יהושע בירדוגו פעיה"ק ירושלים תובב"א שנת "אמת מארץ" תצמח ה'תשע"ב

להשיג : הרב דוד ברדוגו רחוב דרוק 71 ירושלים טל 025862820
בקע לגלגלת

ירושלים תרע"א. רבי יעקב אלמליח, טנג'יר, על השו"ע. להרחבהבקש שלמה

קאזבלנקה תרצ"ה. רבי שלמה אבן דנאן, ראב"ד פאס, שו"ת. להרחבה


ברוך הוא וברוך שמו

ספר העוסק במנהג יוצאי צפון אפריקה לענות בהוב"ש אף בברכות שיוצאים בהן ידי חובה.הספר הוא כ70 עמודים.. קליל ופיקנטימעוטר בהסכמותיהם של כמה מחכמי הדור:בבא ברוך שליט"א, רבי יחיאל אבוחצירא שליט"א, רבי אליהו אברג'ל שליט"א, רבי שלמה טולידאנו שליט"א ועוד.בסוף הספר ישנו גם מאמר מטא- הלכתי מרגש העוסק במנהגי צפון אפריקה.

להשיגhttp://www.hakodesh.co.il/ברית אבות

ירושלים תשמ"ח. רבי אברהם קוריאט, מוגדור אצווריה, פסקי הלכות, ירושלים תשמ"ח, בנו של הגאון רבי יהודה קוריאט. להרחבהברית שלום

שאלות ותשובות וחקרי הלכות להלכה ולמעשה בארבעת חלקי השלחן ערוך חברתיו וערכתיו בחסד ה' עלי הצעיר באלפי ישראל פנחס בן הגאון כמוהר"ר ברוך אברהם טולידאנו זלה"ה רב ואב"ד דקהילות הספרדים לונדון כרך ראשון אורח חיים * יורה דעה נדפם עיה"ק ירושלים תובב"א שנת תשס"ו לפ"ק להרחבהברכת אליהו

בענין אכילת מיני קטניות בפסח

הנה נא ערכתי לפני אדוני שולחן, ועליו כל מיני מגדים, כפרים עם נרדים, בשמים וזינים, ופרחי שושנים, מאשר השינה ידי יד כהה, ואני אתנהלה לאיטי בעיטיי, ללקט מתורתן של ראשונים ואת אחרונים, ליקוטי בתר ליקוטי, והנם מערכה מול מערכה, הללו אומרין והללו מתירין, ובעוד כמה ענינים מהמסתעף מנדו"ד, ואל העיין באתי לכתוב לענין דינא, ומוכרח להאריך קצת בדברי הפוסקים ולכתוב דברי המחמירין ודברי המקילין ואח"כ לראות מה יהיה בנדון דידן, זאת אומר לעצמי ולאשר כגילי אע"ג דאנא לאחזי, אך ורק למען יהיו לנגד עיני עין פן ואולי יועיל קצת.ועתה קום נא שבה ואוכלה מצידי למען תברכני נפשך, ואם שגיתי, הודיעני נא את דרכך, תם לא אחשוך כי הנה ברך לקחתי, תזלכטל אמרתי למען יאריך ימים ושנים.פי המדבר, עבדא דרחמנא, דאתי ממערב"א, הצעיר אליהו פרץבין עטרת אבא מארי החכם השלם הרב המובהק כמוהר"ריעקב מזרעא דפרץ קאתינא, עד דוד הגדילועתה יוצא לאור ע"י המכון להוצאת ספרים וכתבייד "שושלת בית פרץ אשדוד, התש"ם.


ברכת אליהו

רבי אליהו בן הרוש להרחבהבת רבים

רבי רפאל יעקב בן סמחון. פאס. שישה ספרים, המה יצאו נצבים . ספר .- בת רבים אסיפה גדולה מדברי חכמים. עם ארש המוריה יהבין ולהורות מזה ומזה הם כתובים . כציצים ופרחים , ומאמרים ודרושים . אשורי'ם ולטושים . מגדלות מרקחים , וס' סובר הרזים הדורך במים עזים סתרי תורה שהיו גנוזים . ששים ושמחים, ויעש בתים הרה"ג המקובל. האלהי מו"ה רפאל בן סמחון חד מחברייא מרבני עי"ת פאס. הובאו לביה'ד ע"י המשתדל (בנדבת צאצאי המחבר ישצ'ו) להוציא לאור תעלומה תורתן של ראשונים ולקבץ נדחים , ע"ה דוד עובדיה משרת בקרש פה עי'ת צפרו יע"א , המצפה לרחמי שמים לקבץ נדחינו ודברי תורה הללו יעלו כריח נחוחים , אמן להרחבהבאר מלך 

על הלכות שבת להרמב"ם חידושים וביאורים מתוך תורתן של ראשונים ועוצם בינתן של האחרונים בביאור הסוגיות ושיטות הפוסקים בהלכות שהייה, חזרה, הטמנה, בישול, הדלקת הנר, ומלאכות שבת. ומן הבאר ההיא יצאו ויבואו גנזי מלך ושולחן מלך הוא הערות והארות מדברי האחרונים ובו נקבצו ובאו פסקי אחרוני שנשאו ונתנו בדברי הנשר הגדול ודברים מזמנינו השייכים לכל הלכה. חברתיו בחמלת ה' עלי ובעזרת החונן לאדם דעת הצב"י אלדד בן ר' ציון אהרון סבג להרחבהגרים וגירות

הרב אביגל [אברג'ל] זכריה בהלכה ובהגות פסקי הלכה 

ואנתולוגיה הלכתית והגותית תשס"ח - ירושלים ת"ו להרחבה

גרש ירחים

רבי יוסף משאש על הלכות גיטין להרחבהגושפנקא דמלכא

ליוורנו תרמ"ו. רבי פארוז קרסנטי, אלג'יר, על הרמב"ם. להרחבהגבול בנימין

קאזבלנקה תש"ז. רבי בנימין אלקריף, מכנאס. שו"ת. להרחבהגדולת מרדכי

תל אביב תשל"ח. רבי מרדכי כורכוס, מראכש, אב"ד ור"מ מרכאש, על השו"ע ושו"ת. להרחבההגם שאול

פאס תשי"ט. רבי שאול אבן דנאן, ראב"ד מרוקו, שו"ת, בנו של הגאון רבי שלמה אבן דנאן, מח"ס בקש שלמה ואשר לשלמה, סבי סבו היה ממאתים רבנים שהסמיכו את מרן. להרחבהדברות יעקב

שישה ספרים נפתחים

בראש ובראשונה נכתבים ונחתמים לאלתר כמה כללות נמרצות בהוראה.

ואשר על י"ד השני הפותח י"ד בתשובה בעומק הדין לברר כל חמירא דאיכא ברשותי עד מקום שי"ד מגעת בפרק זה במילי דאורח חיים, ושערי תשובה ננעלו בסימן צדי.

ויבא השלישי ותשם בסוף קונטרס "בינה לעתים" אשר בו בינותי בתלתא מילי אשר גופי תורה תלויין ועומדים בהן הלא המה שקיעת החמה דר"ח. חישוב השעות מעלות השחר או מנץ החמה. ושיעור מיל. חברתיו בחסד השי"ת יעקב דהאן ס"ט שנת ויכתוב אליהם ספר שנית לאמור לפ"ק להרחבה
דברי משה

מקנאס תש"ז. רבי משה בירדוגו, מכנאס שו"ת. להרחבהדבר אמת

פאס תשי"ב.רבי ידידיה משה מונסניגו, פאס, שו"ת דודו של הגאון רבי יצחק אבן דנאן בעל ליצחק ריח. להרחבהדברי יוסף

קאזבלנקא תשכ"ח. רבי יוסף בירדוגו, מכנאס. שו"ת. להרחבהדבר שמואל

קאזבלנקה ת"ש. רבי שמואל עמאר, אב"ד מכנאס. להרחבהדברות אליהו

רבי אליהו אברג'ל חלק שביעי כולל שאלות ותשובות וחקרי הלכות משא ומתן בסוגיות ובדברי רבותינו הראשונים על ארבעה חלקי השלחן ערוך חברתיו וערכתיו בחסד ה' עלי ממני הצב"י ע"ה אליהו אברזל נ"י אב בית הדין הרבני ורב שכונה (בקעה) גאולים וראש ישיבת צוף דב"ש פעיה"ק.ירושלים תובב"א תשס"ט להרחבה
דברות יעקב

רבי יעקב דאהן להרחבהדברי מרדכי

מקנאס תש"ז. רבי מרדכי בירדוגו, מכנאס שו"ת. להרחבהדברי שלום

מקנאס תש"ה. רבי שלום משאש (הזקן), מכנאס, שו"ת ועל הש"ס, סבו של הגאון רבי שלום משאש זצ"ל רבה של ירושלים. להרחבהדברי שלום ואמת

רבי שלמה טולדנו להרחבהדברי שלום ואמת

רבי שלם עמר להרחבהדורות

בטאון להפצת תורת יהדות מרוקו יו"ל ע"י איחוד קהילות ובתי כנסת של יוצאי מרוקו מכיל את המדורים גנזי דורות דור דור מתורת רבותינו שליט"א דור ישרים חידושי תורה ומאמרים שואלים ודורשים עיון הלכה ומנהג ומאמרים היסטוריים על יהדות מרוקו.

להשיג פקס 025004222


דרכי דוד

ירושלים תש"מ. רבי דוד בן כליפא, ווארן, שו"ת, חתנו ותלמידו של הגאון רבי דוד הכהן סקלי, מח"ס שו"ת קרית חנה דוד. להרחבהדי השב

רבי שלמה בירדוגו, מכנאס, שו"ת, מגדולי המו"ץ במכנאס. להרחבה
הלכה למשה

רבי משה אלבז להרחבההיכל הקודש


הלכות והליכות מתוך ספר היכל הקודש לאחד מגדולי מקובלי מרוקו לפני כ450- שנה מוהר"ר רבי משה בר מימון אלבז זצוק"ל כולל מחקר והשוואות ע"י מאת שלמה טולידאנו בן לא"א מו"ר ר' חביב זלה"ה ומבוא על תוכן ספר היכל הקודש ע"י מאת משה טולידאנו בן לא"א מו"ר ר' חביב זלה"ה
להשיג 025372265הוד יוסף חי

אוצר פסקי הרה"ג רבנו יוסף משאש ז"ל

הרב זכריה זרמתי להרחבההוד יוסף ארווץ

אני הצעיר באלפי יכיל בו דרושים לכל חפציהם

שדרשתי בקהל עם קדושים בארץ ובחו"ל במילי דתוכחה

להוכיח ולעורר לב בני עם ישראל לתשובה , וגם לרבות

מה שדרשתי בהספדן של צדיקים רבנים ונאומם כפי מה שעלתה מצודתי, וכפי מה שחנן החונן לאדם דעת בפלפול ובאגדה דבר דבור על אופניו ובסופו יכיל גם מקצת מתשובותי אשר הוצרכתי להשיב שואלי דבר להלכה למעשה כפי מה שראיתי בספרן של ראשונים ואחרונים וכפי מה שהוספתי מדעתי העניה לאסוקי שמעתתא סיעתא דשמיא. ולהשלים את האהל נתתי בו מקצת מחדושי תורתי שנמצא אצלי בכתובים מימי חרפי בפלפולא דאורייתא בים התלמוד הגדולה והרחבה כה דברי המחבר אחר מבני מערבא הבוטח באל הנערץ צעיר יוסף ארוואץ להרחבההכשר כלים

הרב עמרם אדרעי להרחבההכשרות בהלכה

ספר מקיף ומרוכז על כל עניני הכשרות, ניקור, מליחה, בשר וחלב, תערובת, דגים, ביצים, תולעים, מאכלי גויים, יין נסך, טבילת והגעלת כלים, מצוות תלויות בארץ ועוד. מקורותיהם, יסודותיהם, וטעמיהם, מהתורה והתלמוד, בשילוב פסקי ההלכות מהשלחן ערוך ועוד פוסקים, שאלות ותשובות אקטואליות, ומנהגי עדות שונות בארץ ובחו"ל. דרכי ייצור המזון היום, הצעות ופתרונות לבעיות טכניות בשטח ייצור המזון מן החי והצומח לפי רוח ההלכה, ודעות פוסקי הדור לשאלוה אקטואליות המתעוררות בימינו בכל שטחי כשרות המזון. ספר עזר לרבנים, לתלמידים, למשגיחי הכשרות, לטבחים, ולכל בית יהודי. מהדורה שמינית מורחבת ומעודכנת מאת עמרם אדרעי מחבר הספרים : "אנציקלופדיה לכשרות המזון" "חומרי עזר בתעשיית המזון וכשרותם" "שו"ת עמ"א דבר" "מדריך לכשרות המזון" ועוד ספרים בעניני כשרות יוצא לאור בעיה"ק ירושלים תובב"א בשנת תשס"א להרחבה
הליכות שבא

חלק ראשון כולל שאלות ותשובות וחקרי מנהגים הנהוגים בישראל ובירוריהם על-יסוד דברי רבותנו הקדושים. כולם ברורים כולם נכונים מיוסדים על ארבעה חלקי השולחן ערוך, אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, חשן משפט, ונלוה אליהם קונטרס אחרון מענינים שונים. ושירים בודדים. את אלה ידי עשתה ידי יד כהה, בעזרת שוכן ערבות. והיו לזכרון ולאות. לעלוי נשמת האבות. ממני הצעיר באלפי ישראל שמעון ברוך אוחיון ס"ט בלא"א כה"ר אברהם זצ"ל. לשעבר ראש ישיבת "כתר תורה" וראש השובי"ם בקזבלנקא (מרוקו) וכעת מכהן כרבה של יפו ת"ו להרחבההמעלות לשלמה

י-ם תשמ"ה. רבי שלמה הכהן אצבאן. להרחבה

והוא שו"ת על כל חלקי הש"ע ארבעת החלקים, אשר השיב לכל שואל הפליא עצה הגדיל תושיה בדברים המצודקים, ותורה שם בישראל חוקים ומשפטים, פעולת איש צדיק האדם הגדול בענקים, הרב הגאון המפורסם בשמו ומעשיו עד קצוי ארץ וים רחוקים, מופת הדור והדרו כקש"ת כמוהר"ר שלמה הכהן אצבאן בכמוהר"ר יוסף הכהן זצוק"ל. חכו ממתקים. עם מבוא על מורינו המחבר מהרש"ך זיע"א, תולדות חייו, חכמתו, גדולתו, חסידותו, ענותנותו, אבותיו, רבותיו, תלמידיו, ספריו, זכותו, משפחתו, ועוד. מאת המו"ל בן אחיו של המחבר ע"ה רבי יוסף הכהן אצבאן נ"י בלא"א הרב רפאל הכהן זצוק"ל להרחבה
השמים החדשים

רבי משה טולדנו להרחבההשמים מספרים

פרקי הלכה ותכונה על קידוש החודש, מולד הלבנה, תקופות השנה, לוח השנה העברי, לוחות השנה הלועזיים, הלכות ראש חודש, אסטרונומיה ואסטרולוגיה חיברתיו וערכתיו בחסדי ה' עלי שלמה בניזרי ס"ט מהדורה שניה מורחבת ומתוקנת להרחבה
הלכה ומנהג בזמנינו

רבי חיים אמסלם
וזאת ליהודה

מוה"ר רבי יהודה עייאש זיע"א להרחבה


וזאת ליהודה
רבי יהודה טולידנו נכדו של רבי משה טולידנו השמים החדשים ומלאכת הקודש
יו"ל ע"י הרב שמואל בן עמרם מחבר ילקוט שבע ועוד ספריםוישמע שאול
רבי שאול נחמיאש ליקוטי הלכות להרחבה

 ויאמר יצחק

ליוורנו תרל"ו. רבי יצחק בן וואליד, תיטואן, שו"ת, תלמידו של מהר"מ הלוי אביו של הגאון רבי יוסף בן וואליד רבו של בעל הפקודת אליעזר. להרחבהויאסוף שלמה

קאזבלנקה תרפ"ט. רבי שלמה הכהן, ראב"ד אזימור. שו"ת. להרחבהויגד משה

רבי משה ויזגן להרחבהויען אברהם

ג'רבה תש"י. רבי אברהם ריוח, סאלי, שו"ת, תלמידו של הגאון רבי רפאל אנקאווה אב"ד סאלי מח"ס תועפות ראם קרני ראם ופעמוני זהב. להרחבהויען שמואל

ירושלים תש"ט. רבי שמואל מרציאנו, קזבלנקה, שו"ת ושטרות, תלמידו של הגאון רבי דוד הכהן סקלי. להרחבהויאמר מאיר

שאלות ותשובות חלק א' וחלק ב' אשר חברו ויסדו הגאון הגדול חריף ובקיא חסידא קדישא ופרישא מקים עולה של תורה בעיה"ק טבריא ת"ו רבי מאיר וואעקנין זצוקללה"ה הרב הראשי וראב"ד מקודש בעיה"ק טבריה ת"ו הוצאה שניה יו"ל ע"י כוללות רמב"ה הספרדים טבריא ניסן התשנ"ה להרחבה
וידבר דוד

זאת פעולת צדיק עט"ר וצ"ת מו"ר אדוני אבי, קרן ישעי משגבי, רכב ישראל ופרשיו, קדוש יאמר לו וחסיד בכל מעשיו. מעלת הרב הגדול מעוז ומגדול ראב"ד מקודש כקש"ת כמוה"ר רבי דוד ואעקנין זצוק"לו עתה הנה הבאתי מראשית פרי האדמה איזה שו"ת על ד' טורים, מעשה אבו'ת סיני ועוקר הרים, בן יכבד אב חמדת לבבות, כדי שיהיו שפתותיו דובבות, ממה שנשאל להלכה ולמעשה מאליפות מרובבות, כותלי בהמ"ד יוכיחו. וספרין פתיחו, והולכי על דרך שיחו, והיתה נפש הצדיק אדוננו אבינו רוענו הרי זה עולה, ויעל דוד אל המנוחה ואל הנחלה, לרעות בגנים בי גנא דרחמנא, עם כל עצי לבונה, ויכולה היא שתגן אלף המגן, זכותיה דמרן אבא הוא הק' מגן דוד יהיה בעזרנו ומכל צרותינו יצילנו, ונשיג העושר והכבוד והחיים והשלום אנחנו וזרענו וזרע זרענו וזרע כל עמו בית ישראל אכי"ר ויקוים בנו מקרא שכתוב לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם ושכו כנים לגבולם, הן משיח לישראל יראו עינינו, ובא לציון גואל במהרה בימינו: אודה ה' אשר עזרנו והחיינו וקיימנו וזיכנו להדפיס ספר הק' הזה, כן יזכנו להדפיס שאר ספריו הק' של מוה"ר עט"ר ר"א זלה"ה גם לרבות כל ספרינו אשר טפחנו ורבינו אנחנו הבנים בניו הי"ו, וישיים [ר"ת י'עקב ש'מעון מ'איר ו'אעקנין] לך שלום: נדפס פעיה"ק ירושלם תובב"א שנת וידבר דו"ד לה' א"ת דבר"י השירה הזאת [לפ"ק], בדפוס הר"ש הלוי צוקרמן הי"ו. ועתה נדפס פעיה"ק ירושלים תובב"א בשנת ה'תשס"ט להרחבה
ויזרע יצחק

רבי יצחק ניסים טולידנו להרחבהוהשיב משה

שאלות ותשובות בעניני דת ודין שהשבתי שואלי דבר בדרך ארוכה וקצרה הצב"י משה מלכה ס"ט בלא"א הרה"ג ר' יחיאל זלה"ה חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל הרב הראשי וראב"ד בעוב"י פתח תקוה תובב"א בהוצאת אורות יהדות המגרב

לוד – תשנ"ד להרחבהוזרח השמש

על התורה והוא כולל שיעורים בחקרי וברורי הלכה הערות עיונים וביאורים, בנושאים שבפרשה נלוה אליו קונטרס חגים וזמנים על הלכות מועדים וימים טובים חוברו יחדיו בזכות הרבים בעזהי"ת החונן לאדם דעת ממני יצחק ב"ר יוסף בן שושן נ"י בעהמ"ח ספרי ברכת יצחק ודברי יושר על הש"ס רב ברכות, שו"ת תולדות יצחק, ברית אבות, אור התשובה ויזרע יצחק, בפי ישרים וכו' להרחבהזבח תודה

רבי יוסף משאש, מכנאס, הלכות שחיטה וטריפות. הרחבה

זבחי אלוהים

תוניס תר"ס. רבי לוי אסולין, מראקש קונסטנטין, מגדולי הפוסקים בעניני שחיטה וטרפות, ספרו היה ספר חובה לכל לומד שחיטה וטרפות בכל מרוקו ואלזיר. להרחבהזבחי יעקב
הגאון רבי יעקב שטרית

זבחי רצון

רבי שלמה אבן צור להרחבהזבחי תרועה

רבי שלמה זרקא עם מנהגי בדיקות הריאה לרבי רפאל בירדוגו להרחבהזהב שבא

רבי שמעון דיין להרחבהזוכר ברית אבות

על מנהגי אבותינו שבמרוקו מאת רפאל משה דלויה בן לאמו"ר ר' חנניה דלויה ס"ט ונכד למו"ר זקני החה"ש הרב יצחק דלויה זצ"ל נין ונכד להרב הגדול, מעוז ומגדול, המלובן כמוהר"ר יצחק דלויה זצוק"ל זיע"א אב"ד ור"מ דק"ק מרראכש הר ברכה שנת והרביתי את זרעך ככוכבי השמים מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת להרחבהזכור לאברהם

רבי אברהם אנקאווה קיצור דיני הטרפות בדרך שיר וכוונת התקיעות להרחבהזכות אבות

רבי אברהם קוריאט להרחבהזבח תודה

רבי אהרן בן חסין דיין במרוקו, נכדו של המשורר רבי דוד בן חסין. להרחבהזבחים שלמים

ליוורנו תקפ"ז. רבי אברהם אנקאווה. למעסכר. הלכות שחיטה וטריפות. להרחבהזכות אבות פרץ

קונטרס זכות אבות חידושי תורה ומוסר לרגל הימים הנוראים מכתביהם של אבותינו ורבותינו הקדושים לבית פרץ זיע"א יוצא לאור לרגל ההילולא השנתית של מורנו ורבנו ועטרת ראשינו וצניף תפארתינו החכם השלם והוותיק בנן של קדושים וטהורים כמוהר"ר יעקב פרץ זצוק"ל נתבשם ט' בתשרי ה'תשס"א ערב יום הכיפורים אספתים וחיברתים ויהיו לאחדים בידי, מעיט'י היתה זאת הצעיר אליהו פרץ סי"ט בן אבא מארי זלה"ה שושלת בית פרץ העולמית ועתה יוצא לאור לראשונה מעצם כתיבות יד קודש ומספרים קדמונים  ע"י המכון להוצאת ספרים וכתבי יד "שושלת בית פרץ" אשדוד התשס"ג נדפס בעיה"ק  ירושלים תובב"א להרחבה
זכרון אשר

מאמרים ודרשות מאת מורנו ורבינו הרה"ג רבי מסעוד ריוח זצוק"ל הרב הראשי וראש ישיבת שלומי לשעבר רב וראש השוחטים בק"ק רבאט מרוקו מאמרים מאת תלמידיו בני משפחתו ומוקירי זכרו קונטרס שזורי זהב ביאורים בכמה סוגיות בש"ס נערך וחובר בעזהי"ת ע"י נכד הרב זצ"ל שניאור זלמן בן לאאמו"ר הרה"ג ר' ישראל רווח שליט"א שנת תשנ"ב לפ"ק פעיה"ק בני ברק תובב"א להרחבה
וזרח השמש

סידור על פי פסקי הגאון רבי שלום משאש זצוק"ל

זרח שמש

רבי יצחק בן שושן על התורה להרחבהזרע יעקב

ליוורנו תקמ"ד. רבי יעקב בן נאים, פאס, שו"ת, אב"ד אלג'יר. להרחבהזכרון אליהו

שלש מאות שלשים ואחד, שאלות ותשובות על הלכות

שחיטה ובדיקה, מסימן י"ז עד סימן נ"ו, ובמיוחד עשויים שו"ת אלו לחדוד השכל, ולא להלכה למעשה, אע"פ שכולן מיוסדים על דברי חז"ל מ"מ אין לראות בהן הלכה למעשה מכיון שפעמים פסקתי לדעת מעט, והן עשויים במיוחד לבחינת עצמית של שו"ב אם אכן הוא בקי בהלכות שו"ב ויהי רצון שיהיו רצויים לפני ממ"ה הקב"ה כעולות ושלמים אכי"ר

מאת הצב"י ע"ה אליהו סויסה ס"ט בן לא"א יהו"ם הגמו"ן אליעזר בן אברהם שליט"א שוחט ובודק בעל המחבר ספר "אור אליהו" (ח"א) על התורה וספר, "נשמת כל חי" על שו"ב ואו"ה, וספר, "אבא בם" על ארבע חלקי הש"ע, וספר, "שערי צדק" על ג' חלקי הש"ע, להרחבה
זרע ישראל
בעניני גרות וגיור, ובדין גוים מזרע ישראל וצאצאיהם הבאים להתגייר בירור מקיף בשיטות רבותינו הראשונים והאחרונים בגדרי קבלה המצווה בגרים, בדין ביטול גרות, והיחס הראוי ע"פ ההלכה לגרים צאצאי יהודים שנולדו מאבות יהודים ונוכריות. ערכתיו וחברתיו בחסד ה' עלי חיים אמסלם

חוקי חיים

על אורח חיים שבת בירורי הלכה וחידושים ביסודות הדינים מתוך דברים שנתלבנו ונאמרו בשיעורים ובצירוף חידושים ביאורים ופסקים ממו"ר הגרח"פ שיינברג שליט"א אלחנן בלאאמו"ר הגאון ר' יעקב שליט"א פרץ מכון בני יששכר אוצרות המגרב להרחבה
חוקת הטהרה

הלכות נדה. יחוד ומקואות כולל ב' חלקים חלק א קיצור פסקי דינים, הלכות נדה, הרחקה מעריות ודיני יחוד והנהגות בין חתן וכלה ובין איש לאשתו. ח ל ק ב שו"ת ובירורי וחידושי הלכה בדרך משא ומתן בסוגיות, והערות בהלכות נדה ומקואות ע"פ סדר השלחן ערוך חוברו יחדיו בעזהי"ת החונן לאדם דעת ממני יצחק בן לא"א יוסף בן שושן נ"י בעהמ"ח ספרי שו"ת תולדות יצחק, דברי יושר, ברכת יצחק על סוגיות הש"ס יו"ל בשנת חוקת הטהרה (תשמ"ז) ע"י אגודת מחזיקי-תורה "עץ חיים", ת.ד. 314 להרחבה
חיי עולם

רבי פנחס טולדנו להרחבהחיי עמרם 

ירושלים תשס"ט. רבי עמרם אלבז. דיין בצפרו.

פעולת צדיק יסוד עולם נר ישראל הגאון המפורסם לתורה ולתעודה תורתו מכרזת עליו בישראל ויהודה כמוהר"ר עמרם אלבאז זצוקלה"ה הרב וראב"ד ר"מ ור"מ בעי"ת צפרו מארוקו (תקנ"ט - תר"יז) מח"ס ספר בנין נערים על תורה נביאים וכתובים ש"ס ומדרשים לקטן ונאספו בעמל רב מרשימותיו וגליונות ספריו ע"י הגה"צ כמוהר"ר יקותיאל מיכאל אלבאז זצלה"ה נכד הרב המחבר זלה"ה, רב ומו"צ בעיר צפרו סודרו. עובדו והובאו לדפוס בעזרת הבורא הנותן ליעף כח על ידי ארם צעיר עבד למלך המרומם לבדו מאז מאיר אלבאז ס"ט שנה תשעט הוצאת מכון "יד יקותיאל" להוצאת ספרים וכת"י לאור להרחבה
חמדה גנוזה

שאלות ותשובות בהלכות השייכות לאורח חיים ויורה דעה ו מ ח ק ר מ ק י ף אודות הפסיקה ההלכתית והתפתחותה חברתיו בחסדי המלמד לאנוש בינה הצעיר באלפי ישראל דוד חיים שלוש רב ראשי לנתניה בן לאדוני אבי עטרת ראשי הרה"ג יוסף שלוש זצ"ל נכד החסיר הקדוש המרביץ תורה בתלמידים אדוננו המלך דוד שלוש זצוק"ל להרחבה
חפץ ה'

ירושלים תשנ"ד. רבי חיים בן עטר, סאלי, על השו"ע, מח"ס ספר פרי תואר ואור החיים על התורה , רבו של החיד"א. להרחבהחסד לאברהם

רבי אברהם אזולאי להרחבהחק ומשפט

חק ומשפט פאס תרצ"א. רבי חיים טולידנו, מכנאס, שו"ת, אחיו של הגאון רבי משה טולידנו בעל השמים החדשים. להרחבהחדד ותימא

רבי רפאל אנקאווה להרחבה


חסד ואמת השלם

חלק א' כולל כל הענינים הנחוצים מעת הגסיסה עד בואם אל בית מועד לכל חי, סדר קריאת שמע, וידוי, טהרת המת ורחיצתו, לווית המת עם סדר ההקפות והנהגות לשעת הקבורה ולאחריה, השכבות, ברכת המזון. הלכות ומנהגים לימי האבלות. יוצא לאור בהדפסה מחודשת עם הוספות והשלמות, הלכות ומנהגים, ע"י מכון להוצאת ספרים וכתבי יד ישמח לב - תורת משה ירושלים תשנ"ט
להשיג: 026420302חירגא דיומא

ירושלים תשל"ב. רבי רפאל מאמאן, צפרו, שו"ת וטריפות, אביו של הגאון רבי יהושע מאמן, מח"ס שו"ת עמק יהושע. להרחבה

יד ידידיה

רבי ידידיה טולדנו להרחבהיהדות המגרב

מסורות ומנהגים עממיים במרוקו

רפאל בן שמחון להרחבהיהדות מרוקו

מסורות ומנהגים עממיים במרוקו

רפאל בן שמחון להרחבהיורו משפטיך ליעקב

רבי יעקב אבחצירא

שאלות ותשובות הלכות מרובות, כזויות מחוטבות, אמת ומשפט צדיק מושל, ואין בשפטיו כושל, יעקב חבל נחלתו, מלמד שהלכה כמותו, יעקב עלה ושלימת משנתו, איש חיל רב פעלים פעולת צדיק לחיים, פעולתו אשר עבד כח ויקם עדות ביעקב יירו משפטיך ליעקב כולו סם חיים, מאן בעי חיים בא ושאל דין הבה, והנה תשובתו בצדו נצבה, היא העולה תורת חכם מקור חיים, דומה למלאך עיר וקדיש האשל אשר ברמה, זה סיני ארי שבחבורה גבור ואיש מלחמה, הרב הגדול עוז ומגדול

החסיד ועניו המקובל האלקי נודע ביהודה איש האלקים ובישראל גדול שמו אדוני אבי תפארת ישראל כמוהר"ר יעקב אביחצירא זצוק"ל שחיבר זה הספר ועשה בו מאה וחמשה וארבעים שאלות ותשובות, בא סימן טוב והנח קמייה אלומתי וגם נצבת, ובספריו הרבים שחיבר בם הראה את כחו בפלפול ועיון וסברא. ועוצם ידו ובקיאותו בנסתר ובנגלה בכל חדרי התורה, כולם דברי אלקים חיים, ששה משמותם על דרך עץ החיים, ובם יסד יסוד גדול על כל התפלות והתשובה והמצות, וחשבתני על ראשם אור זרח שבת קדש לה'. ואני תפלה לאל חי בזכות אבוה"ק יואל הי לגאלנו. בביאת משיח צדקנו במהרה. הצעיר אהרן אביחצירא בכאדמו"ר המחבר זצוק"ל פעה"ק ירושלים תוב"בא שנת "תרמ"ח ליצירה נדפס וסודר מחדש והוגה בעיון נמרץ ע"י ישיבת "משכיל לדוד עש עט"ר מרן רבינו דוד אבוחצירא זצוקללה"ה וע"ש האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא זצוקללה"ה ת.ד 2478 אשדוד שנת התש"נ ליצירה להרחבה
יחווה דעת

ירושלים תשל"ד. רבי יצחק חזן, קזבלנקה, שו"ת, תלמידו של רבי ידידיה טולידנו ותלמיד חבר להגאון רבי שלום משאש ורבי משה מלכה. להרחבהילקוט יוסף אילוז

כשמו כן הוא בו. נלקטו ענינים שונים פסקי דינים, מגאונים ורבנים, וספורים נפלאים ונכונים' יקרים מפנינים, ותולדות הרה"ק הגאון ר' חיים בן עטר י"ל עם תולדות תלמידיו היקרים וחבריו, הטובים ונאמנים, ז"ל' ותעודות יקרות הנוגעי' לעיה"ק טבריא . חדשים גם ישנים' לקוטי שושנים, לקחת מהם מוסר השכל חכמים ונבונים' נערכו על ידי קטן שבקטנים, מעזר צור שוכן מעונים, בו בטח לבי ויעלוז, ע"ס יוסף חיים ילוז (בא סימן יח"י שמו) בלא"א הרה"ג המפורסם, ראב"ד כקש"ת ר' אליהו ילוז יצ.ל נדפס פעה"ק ירושלם תובב"א להרחבה

ילקוט שבע

מ ד ו ת ב'

כולל פירושים יקרים ונחמדים, על המידות הטובות והטהורות על סדר א-ב, אשר יעשה אותן האדם וחי בהו, וזאת מפי סופרים

וספרים, בתוספת מרובה, יצא בעזרת אל נשא הצב"י שמואל בן עמרם הי"ו נדפס בעיה"ק חיפה תבב"א שנת תשמ"ב לפ"ק להרחבה
ילקוט שמש

קיצור פסקי הגר"ש משאש פסקי ומנהגי כמוהר"ר הרה"ג ר' שלום משאש זצ"ל רבה של ירושלים ת"ו

מלוקט מתור ספריו: מזרח שמ"ש, תבואות שמ"ש, שמ"ש ומגן ובית שמ"ש סודרו יחדיו על ידי אליהו אריאל אדרעי רב ומו"ץ חומת שמואל ירושלים עיה"ק ת"ו חלק אורח חיים להרחבה
ילקוטי אליהו

חידושי דינים שאלות ותשובות על שחיטה טרפות איסור והיתר מאת הרב אליהו דנינו להרחבה


ים הגדול

קהיר תרצ"א. רבי יעקב משה טולידנו, טבריה, אב"ד טנג'יר, שו"ת. להרחבהינוקא דבי רב

מערכות לפי סדר א- ב מרבי יעקב כלפון להרחבה

יפה שעה

ירושלים תשל"א. רבי מכלוף אבוחצירא, מרקאש, אב"ד מרכאש, נכדו של הגאון רבי יעקב אבוחצירא. להרחבהיקובל האמת

הרב יחיא אביטבול צפת להרחבהיש מאין

רבי אליהו ילוז להרחבהישמח לבב

ג'רבה תשי"ב. רבי ישמח עובדיה, צפרו, ידידו של הגאון רבי יוסף בן נאים. שו"ת. להרחבהיד רמה

ישראל תשנ"א. רבי רפאל מאמאן, צפרו, שו"ת עיין חירגא דיומא. להרחבהכח מעשיו

רבי מסעוד הכהן אלחדד. מחכמי המערביים בירושלים. להרחבהכל חדש 

לוד התש"נ. רבי יוסף בן נאים, פאס, שו"ת אקטואליה. להרחבהכתבי חכמי תלמסאן
כתבים מחכמי תלמסאן אלג'יר ותולדות הרבנים וספריהם
להשיג :025372265


כרם חמר

ליוורנו תרכ"ט. רבי אברהם אנקאווה, אצווירה, שו"ת ותקנות. להרחבהכסף אחר

רבי אברהם אנקאווה להרחבה


כוס אליהו
הגדה  של פסח לרבי אליהו בן הרוש צפרוכנפי יונה

כולל סדר עשיית התפילין ותיקונן כתיבתם דיקדוקיהם וכוונותיהם בכל פרט ופרט כפי אשר ביאר מוה"ר נתן שפירא זלה"ה בספרו מצת שימורים חיברו הגאון המופלא נר המערב, סבא דמשפטים רבי רפאל משה אלבאז זלה"ה אב"ד ור"מ בעיר צפרו הספר נתחבר בשנת תרי"ח ונדפס לראשונה בשנת התש"ב ועתה יו"ל בס"ד בהוצאה חדשה ומתוקנת עם מקורות ציונים הערות והארות בשם נחפה בכסף ע"י הצב"י פנחס טולידאנו ס"ט מחב"ס הדר תפילין, והדר מזוזה בני ברק - שנת תשנ"ה להרחבה
לב מבין

ירושלים תרנ"ב.רבי מימון בירדוגו, מכנאס, על השו"ע ושו"ת, בנו ותלמידו של הגאון רבי רפאל בירדוגו המלאך. נחשב לגדול המבינים בתורת אביו. להרחבהלי לישועה

רבי ישועה הלוי תיטואן להרחבה
ליצחק ריח

ליוורנו תרס"ב. רבי יצחק אבן דנאן, פאס, כללים ושו"ת, בן אחיו של הגאון רבי שלמה אבן דנאן. להרחבהלך שלמה

קאזבלנקה תרצ"ז. רבי שלמה הכהן, אזימור, שו"ת חברו של הגאון רבי שלום משאש. להרחבהללקוט שושנים

והוא ברורי הלכות וחקרי דינים, להבהיר דבר ה' זו הלכה בנושאים המצויים אשר גדולי פוסקי זמננו לא כתבו בהן, או שגילו דעתם הרחבה בקצירת האומ"ר, ומקום הניחו לנו. חלק א מה שעלה במצודתי לעטי"ם מזומנים, שיחת דקלי"ם ממנים שונים, לאנשים אשר כגילי מאכל אביונים, בעזר האל הטוב שוכן בעליונים הצב"י אליהו בחבוט סין טין בעמח"ס שפתי שושנים לשנת "הודו לאל השמים כי לעולם חסדו" לפ"ק

(תשס"א) להרחבהלעת מצוא

כולל כל עניני המת מיום "תצא רוחו ישוב לאדמתו" עד אשר "מתים יחיה א-ל ברוב חסדו" חלק ב' והוא ספר שמושי לדרשנים, לספדנים ולמנחמים, ולתועלת כל מי שחם לבו בקרבו לעמוד ולהספיד כההוא סבא, ההוא ספדנא וההוא ינוקא דמועד קטן, וכל בר בי רב הרוצה לרענן זכרונו, יזכיר לו דברים מה שהוא כבר יודע ודבריו איתנהו ; בהכינה וגם חקרה, ואיתנהו ; חזיתי ואספרה, ואיתנהו ; זכור אזכרה, והכל למען היות הושענא לינוקא, בעת בכי ואנקא, לפתוח פה לדבריו, ולמצוא מעין למאמריו חובר, אוסף וסודר בשפה ברורה, בעזרת הנותן כח וגבורה, ממני הצעיר רחמים בן עמארה, ס"ט. להרחבה

לפי ספרי

ירושלים תשנ"ב. רבי רחמים אזיני, צפרו, ליקוטי הלכות, הספר נקרא ע"ש שהוא כולו מלוקט מהספרים שהיו בספריתו הגדולה. נחשב לבקיא עצום בכל הפוסקים. להרחבה
לשד השמן

כולם נקבצו באו, חידושים על התורה. ועל התלמוד, גם אשור נלוה עימם סובב הולך ומפריש פרשה בכל מכמני התורה, אשר דרש שמואל

לעיני כל ישראל מאת איש צדיק תמים , חכם חרשים , בנן של קדושים, הרב המובהק, סבא קדישא, מוהר"ר שמואל אבן דנאן זצוקללה"ה

הנשר הגדול המח"ס ליצחק ריח זלה"ה. מעי"ת פאס יע"א הועתק, הוגה ונערך על ידי הצעיר אליהו פרץ סי"ט

ועתה יוצא לאור מעצם כתב יד קודשו, ע"י המכון להוצאת ספרים וכתבי יד "מלכי רבנן אשדוד תשנח להרחבה
לקט הקמח

ספר נשמת חיים פנינים על תורה נביאים וכתובים כולל ספר לקט הקמח מערכות על ארבע חלקי שולחן ערוך מסודרים ע"ס אלף בית מאת הרה"ג חסידא קדישא רבי חיים משאש זצוק"ל שהרביץ תורה בע"ת מקנאס יע"א - מרוקו, במשך כ40- שנה והרבה מגדולי חכמי ודייני הדור היו תלמידיו ספר תפארת בנים אבותם ספר יחוש משפחת משאש לדורותיו מאת הרה"ג רבי יוסף משאש זצוק"ל רבה הראשי של חיפה הוצאת מכון בני יששכר - ירושלים אוצרות המגרב להרחבה
מגן דוד

רבי דוד ג'ג אלגיר תרנ"א. רבי דוד בן גי'ג, אוראן, שו"ת, מתלמידיו של הגאון רבי דוד הכהן סקלי. וחברם של הגאון רבי יוסף בן וואליד רבי אברהם אנקאווה רבי שמואל מרציאנו ורבי מסעוד הכהן. להרחבהמגן אבות

הלכות והליכות אשר נהגו במערב הפנימי (מרוקו) מסודר עפ"י סדר שו"ע אורח חייס ונלווה אליו בירורי הלכות בגדרי מנהגי אבות ותוקף חיובם גם בא"י, וקצת מההלכות בעניני מנהגים אשר חיברתי ברוב חסדי ה' יתברך החונן לאדם דעת עקיבא לבהר סיון תשס"ה ירושלים עיה"ק תובב"א  להרחבה מורה צדק

חידושים על חושן משפט מהגאון רבי דוד צאבח זצ"ל מראכש להרחבה 


מורשת משה

שאלות ותשובות בארבע חלקי שו"ע וחידושים למקרא ולתלמוד למ"ר איש האשכולות וכו' הרה"ג כמוהר"ר הרב משה מרצייאנו זצללה"ה דיין ומורה צדק בחו"ל עשרות בשנים, וחבר לשכת הרבנות בעיה"ק לוד ערך ההדיר מכתב - היד והוסיף מבוא ומפתחות ע"ה משה עמר הי"ו בלא"א שלמה נ"ע בהוצאת אורות יהדות המגרב לוד - תשנ"ד אורות יהדות המגרב לוד להרחבה מטה אהרן

ירושלים תש"כ. רבי אהרן בן חסין, אצווירא, ומוגדיר, שו"ת, רבו של הגאון רבי יהושע מאמאן. להרחבהמטה יהודה

רבי יהודה עייאש נימוקים על שלחן ערוך אורח חיים להרחבה מים חיים

פאס תרצ"ד. רבי יוסף משאש, מכנאס, שו"ת. להרחבה מיני מתיקה
"מיני מתיקה" חידושי תורה מתוקים מדבש בביאור פסוקי תנ"ך ומאמרי חז"ל "עטרת פז" תוכו רצוף דעת ומוסר השכל הרמוז בכ"ד צרופי שם אהוי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם "ארבעה שומרים" ענינים נשגבים בענין ג' אותות - אות הברית אות השבת אות התפילין - וד' שומרי תוכחת ובו עשרה מאמרות טהורות דברי חכמים וחידותם "שיר חדש" שירים ופיוטים מלא טעם זקנים, מוסר ויראת שמים וגעגועים לגאולת עם ישראל מאת הרב הגדול חוקר ומקובל צדיק יסוד עולם מוהר"ר רפאל משה אלבז זצ"ל מארי דאתרא בעי"ת צ'פרו, מרוקו מכון להוצאת ספרים וכתבי יד ישמח לב בית וגן, ירושלים - תשע"ב לפ"ק
להשיג: 026420302


מלאכת הסופר
על הלכות ספר תורה תו"מ חברו המקובל האלהי ספרא רבא דישראל ממעתיקי המסורה מרנא ורבנא כמוה"ר משה בן זאברא זצוק"ל (ממגורשי קאשטיליא – ספרד בפאס) העתקתיו לראשונה מכתבי יד בתוספת פיסוק קיטוע ומראה מקומות עבד ה' דוד עובדיה ס"ט (זצלל"ה) מלפנים רב ודיין בערי מרוקו חבר לשכת הרבנות בירושלים עיה"ק תובב"א יוצא לאור ע"י בית מדרש גבוה לתלמוד והוראה ישמח לב - תורת משה מכון להוצאת ספרים וכתבי יד - ירושלים עיה"ק תשס"א לפ"ק
להשיג: 026420302מנחה בלולה

במה אקדם פני ה' אלהי, גבר חסדו עלי, אשר עד הלום הביאני, ובין ברכי ת"ח השיבני, ומעט מנחל עדניו השקני, והחייני וזכני החבור קטן הכמות ורב האיכות הזה ספר מנחה בלולה בלשון חול לנערי בני ישראל, כדי שיהיה להם מבוא ליכנס באור התורה והיראה. אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי לעבדו באמת ובתמים, בלבב שלם אמן. נאם הצעיר ע"ה ברוך אסבאג הי"ו בן לא"א כמוהר"ר שלמה אסבאג זלה"ה (עד כה שער הספר שיצא לאור בחיי המחבר זלה"ה) ועתה יוצא לאור מחדש בלשון הקודש במהדורה מתוקנת ומנוקדת ע"י בנו ניסים בן ברוך קרית ספר - מודיעין-עילית ה תשנ"ז להרחבהמנחת העומר

ג'רבה תש"י. רבי עמור אבוטבול, רבי שאול ישועה אבוטבול, מגדולי גאוני צפרו, שו"ת, רבי עמור הוא בנו של רבי שאול ישועה. להרחבהמנחת חיים


כולל: שאלות ותשובות, בירורי ענינים וחקרי הלכות בד' חלקי הש"ע עיונים ובירורים בסגיות הש"ס ומפרשיו חברתיו וערכתיו בחסד ה' עלי הצעיר ע"ה חיים אמסלם יצ"ו שנת תשנ"ה לפ"ק בא סימן: עזי וזמרת י"ה ויהי לי לישועה לפ"ק. להרחבה
מנחת יעקב

שישה ספרים נפתחים

ולקחתם לכם בראשון הלכות מבשל ובורר וסוחט וטוחן ולש, כפי המבואר בשו"ע והבאים אחריו בסי' שיח-שכא, חמישיתו יוס"ף עליו הלכות מרובות שנו כאן, גם לרבות חדשים לבקרי"ם רבה, כולם נקבצו באו לך בשפה ברורה תצא דינ"א עליונים למעלה, והיה בהניח לך מסביב אלה תולדות יעקב יושב כסדר יחנו בתחת מקור מקומו טהור. ואשר על ידו השני הפותח י"ר בתשובה ב"ה תאמר לבית יעקב אשר עלה במחשבה בראשונה לילך בדרכי התשובה כאשר היה בדברות הראשונות אשר סברתי, והגם הלום ראיתי אחרי רואי כי שערי תשובה לו ננעלו, ומאידך איש אשר אלה לו קצירת האומר הכל יאמרו זיל אייתי לי קמצ"א, פוק חזי הן רבים עתה עם האר"ש ספרן של צדיקים פתוחיי ביום הדין דבר יום ביומו כאשר עין רואה ואוזן שומעת, אי לזאת נסבר לבי ובא לציון והיו לכם לזכרון, אך משנה ראשונה לא זזה ממקומה כי כתב אשר נכתב ונחתם אין להשיב. ויבא השלישי ותשם בסוף קונטרס "כללי מלאכות שבת" אשר בו יבואר כללי גרמא בשבת, וכן כללי דבר שאינו מתכוין ופסיק רישיה, וכן כללי מלאכה שאינה צריכה לגופה. אלה הדברים הלכתא רבתי לשבתא, כל הבא לדון דין אמת לאמיתו ראשון לציון נעשה שואל שלו מדעת בהני כללות נמרצות. ובטרם אקרב אליהם יצא עתק פרק הכונס מן האמור בתלמוד, ואחר כן דרשתי אל האבו"ת ואל הידעוני"ם הנה שמענוה חדשים לבקרי"ם רבה, ובו בפרק יצאתי לחפשי מה לקרב ומה לרחק בראיות נכוחות והיו למאווות. חברתיו בחסד השי"ת יעקב דהאן ס"ט להרחבהמנחת כהן להרחבהמסלות ים

חידושים וביאורים בסוגיות הש"ס וכן בירורים ומשא ומתן בעניני הלכה על מסכתות דסדר "מועד" ועניני הלכה באו"ח חברתיו וערכתיו בחסדי ה, יתעלה מאתי יחיאל אסולין בן רבי מימון ב"ר יוסף זצ"ל פה עיה"ק בני ברק ת"ו שנת ושמחת עולם על ראשם לפ"ק להרחבה
מעט מים

 ירושלים תשל"ג. רבי משה עטייא, דבדו, מכנאס, שו"ת שימש בתור רב בארבע ערים אוזדא דבדו מידלאת ותאורית. להרחבהמעין גנים

ליוורנו תקס"ו. רבי אליעזר דאבילה, סאלי, עיין באר מים חיים. להרחבה 


משפט הלילה
הלכות פסח רבי שמואל טולידנומענה אברהם

ירושלים תשמ"ט. רבי אברהם עמאר, מכנאס, שו"ת. להרחבהמענה לשון


 פסקי הלכות וליבוני סוגיות ושיטות הראשונים והאחרונים על ארבעה חלקי שלחן ערוך אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט ועוד שאלות ותשובות מקוצרות בענינים שונים חברתיו וערכתיו בחסדי ה' עלי הצב"י אברהם חפוטא ס"ט פתח-תקוה ת"ו שנת תשס"ד להרחבה
מעשה בראשית

ירושלים תשמ"ח. רבי נסים דאהן, אב"ד סאוטה, על תרי"ג מצוות וליקוטי הלכות. להרחבהמקוה המים

ירושלים תשכ"ח. רבי משה מלכה, קזבלנקה, שו"ת, תלמידו של הגאון רבי יהושע בירדוגו אב"ד מרוקו. להרחבהמקומן של זבחים

להרחבהמשחא דרבותא

רבי מסעוד אלפסי ובניו.להרחבהמשחת אהרן

חידושים ומאמרים על הש"ם, וחידושים על הרמב"ם ושו"ע ושועת וענינים בהלכה ממאור עינינו חד מן קמאי, ראשונים כמלאכים, ראש אב דין מקודש, החכם השלם הדיין המצויין מוה"ר רבי אהרן פרץ זלה"ה נדפס לראשונה ליוורנו שנת התקס"ו ועתה נערך ונסדר מחרש בהידור רב, בתוספת הרבה חידושים שהיו מפוזרים בספרי רבני דורו ותלמידיו, עם תוספת מאות מראה מקומות, וכן צוינו הספרים ששקלו וטרו בדברי הרב המחבר. והכל באותיות מאירות עינים כרך א' בהוצאת מכון נטע שעשועים נתיבות. נדפס שנת ובה'עלת אהרן (שמות ל' ח') התשס"ד לפ"ג להרחבהמשכיל לדוד 

רבי דוד צאבח הקדמון מראכש על שחיטה וטריפות. להרחבה


משפט וצדקה ביעקב 

נא אמון תרנ"ד. רבי יעקב אבן צור, אב"ד פאס ומכנאס, שו"ת, מגדולי גאוני פאס ומגדולי הדור בזמנו. להרחבהמשפטים ישרים

קראקא תרנ"א. רבי רפאל בירדוגו, מכנאס, שו"ת, גדול הדור במרוקו בזמנו. להרחבהמשפטים צדיקים

ירושלים תרצ"ה. גאוני תיטואן, שו"ת רבי אברהם מנסאנו ורבי חיים ביבאס ועוד. להרחבהמאור השמש

ספר זכרון להגר"ש משאש. להרחבה


ספר משכן שמעון

חלק ראשון תשובות ומחקרים כולל שאלות ותשובות חקרי הלכות ובירורי דינים ביאורי סוגיות ושיטות ראשונים ואחרונים אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא על הלכות ספר תורה תפילין ומזוזה ומגילה כתיבתן ודקדוקיהן. בעזרת החונן לאדם דעת חברתיו וערכתיו בחסד ה' עלי הצב"י שמעון אסולין הי"ו פעה"ק ירושלים תובב"א שנת תשנ"ה לסדר עוזי וזמרת יה" לפ"קנאה משיב

שני ספרים נפתחים זה ספר ח"א נאה מ ש י ב תשובה כהלכה בקצרה [וסמוך לאחר זה ח"ב בארוכה] ובו שאלות ותשובות, על ד' שלחנות, שו"ע אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט, בררך קצרה, בשפה ברורה, שמעתתא אליבא דהלכתא, מעט המחזיק את המרובה, שלא יתיעף הקורא מאורך תשובה, ומפלפילא אריכתא, ונבחר כזה דרך נכונה, להשיב לשואלי דבר כהלכה. מאת הגאון דובר בשפה ברורה משנתו סדורה וערוכה, המפורסם בשער בת רבים, ניסים בנימין אוחנא הרב ראשי בעי"ת חיפה תו"ב מופיע בהדפסה מהודרת על-ידי מעין החכמה מפעל עזר להוצאת ספרים וסיוע למחברים ירושלים להרחבהנגד מלכים 

להרחבה


נהגו העם

ירושלים תשנ"ו. רבי דוד עובדיה צפרו מנהגי צפרו. רבה של צפרו. להרחבהנוהג בם

http://youtu.be/ITnZXOmhVW4

רבי כפיר ברוך מבורך דדון להרחבהנוהג בחכמה

ישראל תשמ"ז. רבי יוסף בן נאים. פאס. מנהגי מרוקו. גדול הבקיאים במרוקו. להרחבהנחלת אבות

ליוורנו תרל"ט. רבי אברהם קוריאט, אצווירא, פסקים, בנו של הברית אבות. להרחבהנופת צופים

קאזבלנקא תקל"ט. רבי פתחיה מרדכי בירדוגו, מכנאס, שו"ת, חברו של הגאון רבי רפאל בירדוגו מגדולי דורו. להרחבהנר המערב

תולדות היהודים במרוקו מבית שני. להרחבה
נר מערבי

ירושלים תר"ץ. רבי יעקב אבן מלכה, תיטואן, שו"ת, אב"ד פאס, ואח"כ אב"ד תיטואן, מגדולי הדור בזמנו. להרחבהנר מצוה

רבי יוסף משאש על חנוכה. להרחבהנשמת חיים

רבי יהושע מונסניגו 

להרחבהנשמת חיים

פנינים על תורה נביאים וכתובים כולל ספר לקט הקמח מערכות על ארבע חלקי שולחן ערוך מסודרים ע"ס אלף בית מאת

הרה"ג חסידא קדישא רבי חיים משאש זצוק"ל שהרביץ תורה בע"ת מקנאס יע"א - מרוקו, במשך כ40- שנה והרבה מגדולי חכמי ודייני הדור היו תלמידיו ספר תפארת בנים אבותם ספר יחוש משפחת משאש לדורותיו מאת הרה"ג רבי יוסף משאש זצוק"ל רבה הראשי של חיפה הוצאת מכון בני יששכר - ירושלים להרחבהנתיבות המערב

מנהגי מרוקו הרב אליהו ביטון להרחבה


נתן דוד 

ירושלים תשנ"ו. רבי דוד עובדיה, צפרו, שו"ת. להרחבהספר עדן מקדם


ובו דברי חכמה, סגולות ותוכחת מוסר בערכים לפי אלפא ביתא מאת הרב הגדול חוקר ומקובל צדיק יסוד עולם מוהר"ר רפאל משה אלבאז זצ"ל מארי דאתרא בעי"ת צ'פרו, מרוקו יוצא לאור בהדפסה חדשה, בהגהה מדוייקת, קיטוע ופיסוק ורשימת ערכים ע"י מכון להוצאת ספרים וכתבי יד ישמח לב, בית וגן, ירושלים תשע"א לפ"ק
להשיג: 026420302עדות בהוסף

פירוש על הלכות שחיטה להרמב"ם להחכם השלם והכולל וכו' כמוהר"ר הרב יוסף אלאשקר זצללה"ה ברכ"ה הה"ר משה זצ"ל וזיע"א יוצא לאור לראשונה מכת"י בתוספת מבוא, הערות ומפתחות מאת. ע"ה משה עמאר ה"ה בלא"א שלמה נ"ע בהוצאת אורות יהדות המגרב לוד - תשנ"ז להרחבהעדות ביהוסף

רבי יוסף בן סאמון פאס יצא בליורנו שנת ומלכותו בכל משלה להרחבהעט סופר

תשובות וחקירות כולל תשובות בהלכה ביאורי סוגיות ושיטות רו"א על סדר ארבעה חלקי השולחן ערוך ממה שחנני החונן לאדם דעת יתברך ויתעלה שמו לעד עמרם טמסטית בלא"א ר' יעיש טמסטית ז"ל נכד הרה"ק הרה"ג ראובן טמסטית זצ"ל מחבר הספרים מחנה ראובן מנוחת שלום ודודאי ראובן להרחבהעטה אור

ביאורי סוגיות וחידושי הלכות מענייני אורח חיים וקצת משאר עניינים בעזרת החונן לאדם דעת עמנואל ב"ר יוסף נר"ו טולידאנו מוצאי שביעית תשל"ג לפ"ק ב ני  ב ר ק להרחבהעטרת שלמה

בירורי הלכות וחקרי מנהגים על פי מנהג המערב הפנימי מארוקו מקורם הערה ממעין גנים, בטעמם ונימוקם המצויינים, מדברי הפוסקים ראשונים ואחרונים, ועל עדיי חכמי המערב האיתנים. וניצב בראש הספר קונטרס מבוא עטרת זקנים על יחסם בהלכה של רבותינו חכמי המערב זלה"ה לפסקי מאורי הגולה רבותינו מר"ן ומור"ם זלה"ה. עם כמה כללים וחילוקי דינים שיש בין עיה"ק ירושלים תובב"א, לארצות המערב.אספתי באו'מרים בעזר משד"י ע"ה שלמה בלא"א יהודה ליאון נ"ע רב העדה המערבית בירושלים ומשרת בק"ק "תולדות יצחק" הר נוף י-ם נדפס בעיה"ק ירושלים תובב"א שנת בנאו"ת דש"א ירביצני (תשס"ד) לפ"ק להרחבהעמא דבר


שו"ת בעניני כשרות ממחבר הספרים הכשרות כהלכה והאנציקלופדיה לכשרות המזון להרחבה


עטרה ליושנה 
מנהגי מרוקו ריבי יוחנן אלול עמק יהושע

ירושלים תשל"ז. רבי יהושוע מאמאן, אב"ד ראבט וקזבלנקה, שו"ת, בנו ותלמידו של הגאון רבי רפאל מאמאן. ותלמידו של הגאון רבי דוד בן עטר. להרחבהעומר התנופה

ביאורים וחידושים על התנ"ך ומדרשי חז"ל מאת הרה"ג בוצינא קדישא מעוז ומגדול הדיין המצויין בר אבהן ובר אוריין

כמוהר"ר עמור אביטבול זצוק"ל מארי דאתרא בעי"ת צפרו, מרוקו יוצא לאור בפעם הראשונה מכתב יד המחבר בתוספת מקורות, קיטוע ופיסוק ע"י מכון להוצאת ספרים וכתבי יד ישמח לב - תורת משה ירושלים ת"ו תשנ"ב להרחבהעץ חיים

רבי חיים גאגין, פאס, פולמוס הנפיחה וטריפות, בירור בפלומוס הנפיחה שהתעורר בין מגורשי ספרד לבין הוותיקים במרוקו. להרחבהעטרת אבות
חלק ראשון בו נקבצו ובאו בלשון צחה ובשפה ברורה הלכות והליכות אשר נהגו בקהילות הקודש במרוקו, כולל ביאורים עיונים ומקורות בכל מנהג והלכה מספרי רבותינו ראשונים ואחרונים להלכה ולמעשה ולחזק המנהגים שיצאו עליהם ערעור בארץ ישראל ונוסף עליהם עוד מנהגי שאר קהילות ישראל, ומהם: איזמיר וטורקיה, אלג'יר, אמשטרדם, ארם צובא וסוריה, אשכנז, בגדד, ג'רבא, לוב, לונדון, מצרים, שאלוניקי, תוניס, תימן. כולל הלכות: השכמת הבוקר, טלית ותפילין, תפלת שחרית, דברים שבקדושה, קדיש, נשיאת כפים, קריאת התורה, ספר התורה, מנחה וערבית, ק"ש שעל המטה, הסעודה והלכותיה, ברכת המזון, ברכות וברכות הנהנין, שבת קודש. יו"ל ע"י הרב משה סויסה מכון להאדרת מורשת יהדות מרוקו ע"ש מרן שר התורה והיראה כמוהר"ר שלום משאש זיע"א

פה ישרים

הגדה של פסח לרבי חביב טולדנו להרחבה


פטר רחם

רבי רחמים רפאל בן נאים להרחבהפסקי חכמי המערב

http://youtu.be/6LwRWe_cST8 

פסקים ומנהגים מחכמי מרוקו ערך יעקב עובדיה להרחבה


פסקי רבותינו מן המערב
על חנוכה ופורים ומנהגיהם, בסדר סימני השו"ע ע"פ פסיקות ומנהגי רבני מרוקו לאורך כל הדורות
ועל צבאם פסקי מורינו ורבינו, פוסק הדור והדרו, משיירי כנה"ג, רבם של כל בני מערבא רבי שלום משאש זצ"ל רבה של ירושלים ולמפנים רבה הראשי של מרוקו כולל דרשות ומאמרים מפי רבותינו בעניני דיומא נכתב ונערך ע"י
ע"ה שאול עזריאל ס"ט מהדורה ראשונה שבט התשעב
להשיג:0525439581פעמוני זהב

ירושלים תרע"ב. רבי רפאל אנקאוה, סאלי, שו"ת, עיין חדד ותימא. להרחבהפקודת אלעזר

רבי אלעזר הלוי בן טובו מחכמי המערב בירושלים להרחבהפרחי כהונה

רבי מסעוד הכהן להרחבהפרי צדיק

רבי יצחק ידידיה צרור להרחבהפרי תואר

י-ם תשנ"ה. רבי חיים בן עטר, סאלי, הלכות שחיטה טריפות ובב"ח ותערובות. להרחבהפרדס רימונים

י-ם תשל"ט. רבי רפאל בר מוחא, מראקש, שו"ת, מגדולי הדור בזמנו. להרחבהפאת ים

לוד תשנ"ז. רבי ידידיה מונסנייגו, פאס, שו"ת. להרחבהפרחי שושנים

לוד תשנ"ז. רבי יהושע מונסניגו, פאס, כללים. להרחבהצוו לצו

צואת הגאון רבי סמחון חלאווה ירושלים תרסד להרחבהצאן יוסף

לוד תש"נ. רבי יוסף בן נאים, פאס, שו"ת, עיין נוהג בחכמה וכל חדש.להרחבהקול טחנה קול תחנה

רבי רפאל חיים בן נאים להרחבה קיצשו"ע להגרב"ט

קיצור שו"ע לרבי רפאל ברוך טולדנו אב"ד מכנאס, בתוספת מנהגי מכנאס ומרוקו. להרחבהקרבן אהרן

רבי אהרן בן חיים על י"ג מדות להרחבהקרית חנה דוד

י-ם תרצ"ה. רבי דוד הכהן סקלי, דבדו, וואהרן. שו"ת, ועל השו"ע, תלמידו של הגאון רבי אברהם בן שושן. להרחבהקרן לדוד

י-ם תר"ס.רבי רפאל אנקאוה, סאלי, שו"ת. להרחבהקהילות יעקב

רבי יעקב טולידנו, מכנאס, שו"ת, ופסקי דינים. להרחבהקופת הרוכלים

לוד תשנ"ד. רבי ידידיה משה מונסינגו, פאס, כללים. להרחבהראשון לציון

רבי חיים בן עטר להרחבה


ראש משביר
זה ספר נחמד למראה ותאוה הוא לעינים ספיר גזרתו. יסוד מוסד בריא אולם ועל ים התלמוד הוצק יסודתו. הוא נאה לשמו שמא דמאריה עלה שמו וחניכתו. ושמו נאה לו כי בו מודיע ענין הספר ומהותו. ויקרא שמו בישראל ספר ראש משביר הוא המשביר לכל עם ה' ונחלתו. ומאן דקרי לשי"ן סי"ן לא משתבש והלכה כמותו. דאסברה בדדמי בצלמו כדמותו. הכינו וגם חקרו רבא דעמיה מופלא שבסנהדרין הרב המופלא כמוהר"ר משה בירדוגו זצוקלה"ה זכותו יגן עלינו וענתה בו צדקתו. ושבע ילין מושב"ע ועומד כדי שביעה באשר ה' אתו. ישלם ה' פעולתו שלמה משכורתו. והועתק ע"י עבד מעבדי אדוני הקטנים זרע ר"ב מהרמתי"ם כי שם ביתו. חירגא דיומא לא שמיה הוא הקטן פתחיה מרדכי בירדוגו נר"ו יאיר כצאת השמש בגבורתו. פה עיר תהלה מכנאסא יע"א שנת עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קראה שמו לו"י לפמ"ה :

והנה בעת"ה אתייא זכייה וזוכין לקטן זכייה דאורייתא להוציא לאור את ספר התורה הזה. מעשה תוקפו וגבורתו. ראה אחילו"תי קמי מרן דבשמייא אותי ישיב על כני בשובה ונחת לעבוד עבודתו. דיתיב וגריס ביני עמודי למקוצעות המשכן על התורה ועל העבודה אחת דתו. ויראני נפלאות מתורתו. פי המדבר הנני אנכי דל ודך הצעיר כצעירתו. שמואל הלוי אבן יולי נר"ו יאיר אור יקרות אשר פריו יתן בעיתו כיר"א:רב ברכות השלם  .

-חלק א' חידושים הערות וביאורים בפרק שישי דמסכת ברכות "כיצד מברכין" וכן קצת חידושים בירושלמי שבפרק הנז'. חלק ב' שו"ת ובירורי הלכה בענייני ודיני ברכות חלק ג' פסקי דינים, בהלכות ברכות הפירות, השבח, הראיה, ההודיה וברכות התורה, ברכת המזון ודיני שינוי מקום בסעודה. חוברו יחדיו בעזהי"ת ממני יצחק ב"ר יוסף בן שושן נ"י מחבר ספרי שו"ת תולדות יצחק על ד' חלקי השו"ע דברי יושר וברכת יצחק על סוגיות הש"ס, מאור התורה, וחוקת טהרה ועוד... יו"ל בס"ד בשנת ושנות גאולי באה (תשנ"ג) להרחבהרחמים פשוטים

רבי רפאל חיים בן נאים תוניס תרע"א. מכונה הרחמ"ן, ג'יברלטר, שו"ת, עיין קול טחינה קול תחינה. להרחבהריב"ש

רבי יצחק בר ששת להרחבהרך וטוב


בו יבאו שני ספרים נצמדים, יחדיו יהיו תמים הראשון הוא ספר שש אנכי יסע לפלפל פלפלת כל שהוא מלי דדרשא דרושים לכל חפציהם, ומצורף עמו קונטרי' ציצים ופרחים, חדושים על קצת תורה נביאים בכתובים, ואת השני ספר רך וטוב לבאר קצת מאמרי רז"ל עם קצת חדושין על הש"ס ומצורף עמהם עוד קצת מחדושי דינים על ארבע שלחנות , וכמה שאלות ותשובות אשר כוננו ידי ידים רפות , בעזר רוקע ארצות , נא גבור קבל את מנחתי מנחת עני עשיר בשורו עני בשיו , יראיך יראוני וישמחו , זאת תורת העולה זה חלקי מכל עמלי , מה שעלה במצודת שכלי ממני הצעיר שדעתו קלה , חוברה לה יחדיו מן זעירא דמן חבריא תולעת ולא איש

הקטן שמעון אביקציץ סליט"א פה העירה כאזאבלאנכא שנת תרצ"ו בדפוס המשובח של האדון הנו"ה יהודה ראזון הי"ו . להרחבהרמת שמואל

חידושים מרבי שמואל אג'ני מספרו. להרחבהרקיק אחד

רבי יעייש קרספין

ישמחו החכמים ויגילו הנבונים בקראם בקונטר' זה קטן הכמות רש מדבר תחנונים . מלי מלי קטני בדרך אגב בשבתי בשבת תחכמונים ברית ורמזים ופשטים ופעמים בדרך חורפא וצחות פרפראות לחכמה בדרך שדרכו ראשוני' מסמן ומציין בפסקות ההגדה שנים ושלשה גרגרים בראש אמיר זעיר שם אחד מבני ציונים אכן מה לתבן את הבר לעשות לי שם כשם הראשונים הנה בשמים עדי ושהדי כי לשמו יתברך נתכוונתי. והכל בסדר עלת נתונים כי טחות הספר יעירו על הורו כי אין בו חכמה ומזמה מליו יוצאות חנונים לרגל המלאכה אשר לפניו לנערי בני ישראל אשר. הכי קראתי שמו רקיק אחד הטעם בהקדמה נדפם בבית הדפוס המשובח של האדון י' ראזון הי"ו בעוב"י כאזאבלאנכא יע"ה כאן שנה ופעל ידיו תרצה לפ"ק להרחבהרשב"ש

ר' שלמה בן ר' שמעון דוראן נולד בעיר אלג'יר בשנת ה"א ק"ס (1400). אביו בעל התשב"ץ היה גדול רבני אלג'יריה אחר פטירת הריב"ש, וגם אבי אביו, ר' צמח, היה ת"ח חשוב, מצאצאי הרלב"ג ואחרים מגדולי פרובנס. אמו של הרשב"ש היתה בתו של ר' יונה דיסמיסטרי, שהיה דור רביעי לרמב"ן ולר' יונה גירונדי. בגיל צעיר מונה ר' שלמה לדיין לצידו של אביו הרשב"ץ, וכבר בחיי אביו הורה הוראות, דרש ברבים וגם השיב תשובות לשואלים, ואף הירשה לעצמו לא-פעם לחלוק על אביו. עם פטירת אביו הרשב"ץ בשנת ר"ד (1444) ישב הרשב"ש על כסאו והוא בן מ"ד שנים בלבד. הוא נפטר בשנת רכ"ז (1467), כשהוא מותיר אחריו שלושה בנים ת"ח, שניים מהם, ר' שמעון ור' אהרן, מחברי שו"ת 'יכין ובועז'.

הרשב"ש ידוע בעיקר מספר תשובותיו הכולל תרל"ד סימנים, שנדפס בשנת תק"ב (1742) בליוורנו, איטליה. מרבית התשובות עוסקות כמובן בענייני הלכה, אך כמה מהתשובות עוסקות בפירושי מקראות וביסודות האמונה. ר' משה סובל ערך מהדורה מתוקנת, עם השלמת תשובות מכתבי-יד שלא נדפסו בדפוס הראשון, שיצאה לאור ע"י מכון ירושלים בשנת תשנ"ח. הרשב"ש כתב גם את הספר 'מלחמת מצוה' בענייני אמונה וויכוח עם הנוצרים, ואת הספר 'תקון סופרים' בעניני שטרות. להרחבה

רינה ותפילה

הלכה ברינה כולל: רינה ותפילה הלכות אורח חיים רינת זבח הלכות שחיטה רינת עזר הלכות אבן העזר זה ספר הנותן אמרי שפר והוא קובץ פסקי דינים מאו"ח, יו"ד הלכות שחיטה והלכות אבה"ע ערוכים ומזוקקים, כתובים בלשון לימודים ובחרוזים, למשוך את לב הלומדים והמעיינים. מסודרים על דרך מר"ן השו"ע. בתוספת דינים המובאים בבאה"ט, שע"ת, ברכ"י, מ"א, ט"ז, כנה"ג, ועם חידושי דינים אשר הוסיף המחבר מדיליה כאשר עין הקורא תחזינה מישרים. כל זה חוברו ונקבעו כעמיר גורנה להלכה פסוקה ע"י מר"ן הגאון, הצדיק ועניו, יראת ה' היא אוצרו, החכם השלם הדיין המפורסם לשם ולתהילה כמוהר"ר ברוך אברהם למשפחת טולידאנו זצוק"ל מחבר ספר שו"ת "שאלו לברוך" על ד' חלקי שו"ע ודרשות על התורה, ועוד ספרים רבים אשר המה בכתובים. יו"ל ע"י בן המחבר הרב פנחס טולידאנו שליט"א רב ואב"ד לונדון אמסטרדם נדפס בעיה"ק ירושלים תובב"א בשנת תשמ"ט לפ"ק להרחבהשאלו לברוך

י-ם תשנ"ג. רבי ברוך טולידנו, אב"ד מכנאס, ידידו של הגאון רבי שלום משאש, שו"ת. להרחבהשארית הצאן

עיונים בהלכה ובמנהג שאלות ותשובות בארבעת חלקי השבע למו"ר א"א האשכולות הרה"ג וכו' כמוהר"ר רבי יוסף בן נאיים זצללה"ה זיע"א יוצא לאור לראשונה מכתב יד. ההדיר והוסיף הארות, מבוא ומפתחות ע"ה משה עמר הי"ו בהוצאת אורות יהדות המגרב לוד תשנ"ה להרחבהשו"ת וחידושירבי דוד צבאח ובית דינו

פסקי דין וחידושי דיניםוקונטרס גדול של מנהגי טריפותיוצא לאור לראשונהמתוך כתבי יד וספרים ישנים ונדיריםמכון פי ישריםשנת התש"ע


רבי יעקב בטאן ובית דינו

מנהגי שחיטה וטריפות כמנהג מראכשמאת כמוהר"ר יעקב בטאןיוצא לאור לראשונה על ידימכון פי ישריםהתש"ע לפ"ג


שער יהושע

מושגים בהלכה ובאגדה בסדר אלפביתימאת הגה"צ הרה"ג יהושע מאמאן שליט"אזה השער לה' ולתורתו הקדושה, בו יבוא ברינה ציוני ההלכות שעלו לקראתימימי חרפי בלומדי בנר מצוה בתורה אור בספרי הפוסקים ע"ה אבני שישא, והםרק זכרון דברים להקל על המעיין למצוא מבקשו ליכנס בשער זה לבית המשפטהתורני אבן הראשה, ובאיזה מקומות הוספתי נפך משלי כפי קוצ"ד החלושה.כ"ד עבד האל הנאמן, יהושע מאמאן נר"ו המכונה הימ"ן.בנו ותלמידו של אותו צדיק יסו"ע, מני"ה דגול מרבבה, אבן הראשה, ח"ק ופרישא, הרה"ג, מעו"מ, סבא דמשפטים, מבני עליה המעטים, כקש"תוכמוהר"ר רפאל עמרם מאמאן זצוק"ל וזיע"א.


שבט יהודה עייאש

על סדר שו"ע יורה דעה ובסופו כמה שאלות ותשובות, פירושים על הש"ס ועל לשונות הרא"ם למורנו ורבנו הגאון המפורסם מגדולי חכמי אלג'יר הבקי בכל חדרי התורה גדול רבנן שמו רבי יהודה עייאש זצוק"ל בעל המחבר שו"ת בית יהודה, לחם יהודה על הרמב"ם ועוד. הוצאה חדשה ע"פ דפוס ראשון להרחבהשבט יהודה הגלות יהודה 

רבי יהודה קיסוס להרחבה
שבט יהודה

י-ם תשנ"ד. רבי יהודה בן מוייאל, אצווריא מוגדיר, שו"ת. להרחבה
שלחן ערוך אוצרות ספרד
כולל עשרות חיבורים מחכמי ספרד ומכללם חכמי המערב מטה יהודה ר"י עייאש משחא דרבותא ר"א אלפסי
פקודת אלעזר ר"א בן טובו רך טוב ר"י אבקציץ בקע לגלגלת ר"א אלמליח רמת שמואל ר"ש אג'יני ועוד
יו"ל ע"י הוצאת אור ודרך
להשיג 025380398

שו"ת ריב"ע

י-ם תשמ"ט. רבי יהודה בן עטר, פאס, שו"ת והלכות שחיטה וטריפות, מגדולי הדור בזמנו אב"ד פאס, דודו של הגאון רבי חיים בן עטר. להרחבהשמו יוסף

י-ם תרס"ז. רבי יוסף בן וואליד, אוראן, שו"ת, בנו ותלמידו של אביו הגאון רבי יצחק בן וואליד. להרחבהשופריה דיוסף דאהן

מאמר על כבור התורה ודרושים על חודש אלול וימים נוראים למוהר"ר רבי יוסף דאהן זצ"ל טיטואן - מרוקו עם פירוש יפה עינים ביאורים, מראה מקומות, הערות ממני הקטן דוד אביקאציץ בהוצאת הספריה הספרדית מכון בני יששכר להרחבה


שמחת גברא
הלכות שמחות שולחן ערוך יו"ד סי' שם-תג לוקט ונערך בס"ד ע"י הצב"י גבריאל אליהו אלקובי הי"ו בן לאא"מ ד"ר רפאל אלקובי הי"ו נכד לר' אליהו משאש הי"ו נין לרה"ג רבי יוסף משאש זצוק"ל ולמעלה בקודש הרה"ג רבי חיים משאש זצוק"ל שנת "בכר ישראל" סיון התשס"ג כולל ליקוט תשובות בעניני שמחות מכל ספרי הגר"י משאש זצוק"ל
להשיג: 054865737 029978621
שופריה דיעקב

שאלות ותשובות על ארבעת חלקי השו"ע ספר שאלות ותשובות ופסקי דינים, מאירים כברקים, ישרים ומצודקים, עץ חים הא למועילים. מאת האדם הגדול בענקים. יורה זיקים. אשר פעל ועזרה האי גברא רבה, מרנא ורבנא, עטרת צבי הצפירת תפארה, נר המערבי, המאור הגדול, בסדנא קדישא,ושמו נודע בשערים, מאיר לארץ ולדרים, יעקב בחר לו זה, הרב המפורסם בכל ערי ישראל כקש"ת אדמו"ר גאון יעקב בירדוגו בעל מחבר ספר קול יעקב, וספר קדושת שבת, וספר תועפות ראם בהיותו עדיין בן ח"י שנה. והם חיים עדנה בכתי"ק, ובעוה"ר עדין לא זכו לעלות על מכבש הדפוס. ר"מ ור"מ בערי המערב הפנימי בעוב"י מכנאסא ק"א. בן לאותו צדיק יסוד עולם, חסדא קדישא ופרישה, בוצינא דנהורא, עמודא דאמצעיתא, סבא דמשפטים הרב המפורסם בתורה כקש"ת מוהר"ר יקותיאל זלה"ה, אחיו של הרה"ג, מאור הגולה, מופלא שבסנהדרין, נודע למשגב שמו בכל תפוצות ישראל כקש"ת מו"ר המלאך רפאל בירדוגו אמן. בן לא"א רב ומו"ץ בעי"ת מכנאס מוהר"ר רפאל דוד בירדוגו (נר"ו) זצ"ל ונכד הגאון הגדול המחבר נדפס פעה"ק ירושלים תובב"א בעצת קרא לשמש וזרח לה"ק בדפוס הר"ר שמואל הלוי צוקערמאן (הי"ו) ז"ל ועתה הודפם, בסיעתא דשמיא, על ידי צאצא המחבר, ע"ה דוך בירדוגו ס"ט להרחבהשופריה דיוסף בירדוגו

י-ם תשל"ג. רבי יוסף בירדוגו, מכנאס, שו"ת. להרחבהשופריה דיוסףשושנים לדוד

קאזאבלנקה תרצ"ז. רבי דוד צאבח, רבאט ומזגאן, שו"ת, וכללים, תלמיד מובהק של הגאון רבי רפאל אנקאווה. להרחבהשמע שלמה

שאלות ותשובות ופסקי דינים בארבעת חלקי השולחן ערוך חברתיו וערכתיו בעזרת ה' ובישועתו ע"ה שלמה משה ב"ר אליהו ז"ל עמאר ס"ט פעה"ק בני ברק ת"ו שנת שמחתי באומרים לי (התשנ"ח לפ"ק) להרחבה
שמש ומגן

אלה המשפטים אשר טפחתי ורביתי, שאלות ותשובות על ד"ח הש"ע ערכתי, להשיב שואלי דבר כפי קוצר השגתי, מעין המשפט ממנו יצקתי ושתיתי, באורח חיים ומישור הלכתי, וכדרך אל יורה דעה הוריתי ומהאבן הזאת אבן העזר בין איש לאשתו דנתי, ובחשן המשפט שפטתי, בעמל ויגיעת נפש טרחתי ויגעתי, ימים ולילות להם הקדשתי, ומאוד הוו מתונים בדין קיימתי, ודינו לבקר משפט אמרתי, עד שכל ספק מלבי הוצאתי, ובהרבה עניינים נשאתי ונתתי, עם רבנים גדולים מהם נתכבדתי, ועם חברי ותלמידי להם נזקקתי, הכל כיד ה' עלי השכיל לא בחרבי ולא כקשתי, רק בה' אלהים מבטחי שמתי, לבל תצא תקלה מתחת ידי ורשותי, האלהים הרועה מעודי אותי, אודה לו בפי ולשוני אשר העלה ואשר הביא אותי, לארץ טובה ורחבה אשר לא פללתי, ממזרח שמיש עד מצואו עמדתי, ותבואות שמש"י אספתי וקצרתי, כמו כן יקבל ברצון זאת מנחתי, שמ"ש ומגן יהיה לי בעת צרתי, וייטיב אחריתי, מראשיתי, להדפיס עור ספרים אשר המה בכתובים אשר חברתי, ולשיבה טובה יזכני ויחזקני אהגה בתורתך בו בטח לבי ונעזרתי, יעלוז לבי אהודנו ופצירתי, כה דברי המחבר ש"מ קטן לעפר נמשלתי, משקם גדול ציץ נזרי ותפארתי. קש וחשש ע"ה שלום משאש ס"ט רב ראשי וראב"ד ירושלים ת"ו נדפס פעה"ק ירושלים תובב"א שנת להשתבח יפ"ק שמש ומגן י"ם תשמ"ה. רבי שלום משאש, ראב"ד מרוקו, שו"ת. תלמידם של הגאונים רבי יהושע בירדוגו והגאון רבי יצחק סבאג. להרחבהשיבת ציון

זה ספר תולדות אדם שאל אביך ויגדך זקינך ויאמרו לך תפארת בנים אבותם ותפארת אבות בנים על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה אוצר תשובות ופסקים בהלכה בארבעת חלקי שו"ע שכתב והשיב לי אאמו"ר עטרו"ת גליא לדרעיה ונפל נהורא הגאון הגדול רבי ציון בוגנים שליט"א מרא דאתרא דישוב החשמונאים נערך ויוצא לאור בחסדי ה' יתברך ע"י בנו נסים חיים ס"ט להרחבה שיח יצחק

רבי יצחק אלמליח, תלמסאן, שו"ת, תלמידו של הגאון רבי יוסף משאש.השמים החדשים

קאזבלנקה תרצ"ט. רבי משה טולידנו, מכנאס, שו"ת ועל השו"ע, אחיו של רבי חיים טולידנו, מגדולי הדור בזמנו. להרחבהתבואות שמש

י-ם תשמ"ט. רבי שלום משאש, מכנאס, ראב"ד מרוקו, שו"ת. להרחבהספר תורת יקותיאל

שאלות ותשובות, חידושי הלכה, פסקי דין,תקנות, חידושים על התנ"ך ועל הש"סאסופה נדירה מתוך כתבי יד וספרים נדיריםמכלל תורתו שלהרב הגדול סבא דמשפטיםכמוהר"ר יקותיאל בירדוגו זלה"האב"ד ור"מ בעי"ת מכנאס שבמרוקו(תצ"ו-תקס"ב)ובהם תשובות ופסקים מחכמי דורו חו"ר מכנאס, מראכיש, סאלי, פאס, צפרו, רבאט, ותיטוואן


תדשן אדמה

ליקוטי בתר ליקוטי, מספרים וסופרים, האר"י וגוריו והבאים אחריו, מאשר אסף וקיבץ איש רב פעלים מקבציאל, הנהגות טובות ומנהגים, תיקוני הנפשות והנפש לשב ולמבקש מאת איש צדיק תמים, חכם חרשים, בנן של קדושים, הרב המובהק, סבא קדישא, כמוהר"ר שמואל אבן דנאן זצוקללה"ה בן מגדו'ל הנשר הגדול המח"ס ליצחק ריח זלה"ה, מעי"ת פאס יע"א הועתק, הוגה, נערך על ידי הצעיר אליהו פרץ ס"ט ועתה יוצא לאור מעצם כתב יד קודשו, ע-י המכון להוצאת ספרים וכתבים "מלכי רבנן" אשדוד. תשנ"ח להרחבהתהלתו בפי

חידושים על התורה, משא ומתן בהלכה חידושים על אגדות חז"ל ומליצות והדרנים מאת החכם השלם החסיד ועניו הרה"ג רבי יוסף פרץ זצ"ל בן רבי יעקב זצ"ל יצא לאור לראשונה בטבת תש"ט וכעת יוצא לאור מחדש בתוספת מרובה על ידי צאצאיו ירושלים תשס"ט להרחבהתודעני אורח חיים

הכולל עיונים בראשונים ובאחרונים ובמסוגיות הש"ס ונלוה אליו קונטרם בענין ק"ש וברכותיה מאת הרב שמואל ביבאס הי"ו חבר ביה"ד בדיני ממונות שע"י המועצה הדתית, ירושלים בלאאמו"ר הרה"ג אברהם ביבאס זצוק"ל ראב"ד ורב הראשי בעי"ת טיטואן יע"א ואגפיה. שנת התשמ"ח פה ירושלים עיה"ק תובב"א להרחבהתולדות יצחק

רבי יצחק בן שושן להרחבהתורות אמת

רבי רפאל בירדוגו תורות אמת מכנאס תרצ"ט על השו"ע. להרחבה 

 תקנות חכמי מקנאס

הופיע לראשונה על פי כתב יד ליקט העתיק תרגם ערך והוסיף הערות וביאורים הצב"י מורי מרדכי עמאר ס"ט להרחבהתוקפו של יוסף

פעולת צדיק יסוד מוסד זו תורה והלכה ברורה. שקיל וטרי בשק"ל הקדש ליהודים היתה הור"ה. וכבר יצא מוניטין שלו וריח לו כלבנון חלק שני מתשובותיו הן הן גבורותיו ארי שבחבורה. ומארש"ו יצאו הלכתא רבוואתא ויצא הראשו"ן כט"ל לישראל חיים למוצאיהם זקוקין דנורא. הרים ומסבר"ן ענות גבורה. ש"ח ושח"ק זקוק לבא"ר ואיתיה להב"ה קשורה. נחל נובע דבש וחלב להורות את בני ישראל כנז"ר יא"ר בטעמא וסברא. שלם הוא ושלימה משנתו בכל מקום ששנה רב"י הלכה כמותושקיל"א טיבותי"ה דרך ישרה. שר וגדול ליהודים רוכב ומנהיג בקהל רב בעוב"י ארבט יע"א ומצודתו פרוסה בעיר סלא יע"א ואדונו יוס"ף לעת זקנתו ויסע ויבוא ויט אהלה של תורה בקהל קדוש הנבחר והמאושר ג'יבאלטאר וע"א אנשים של צורה. והזקנים עדים מעשה תקפו וגבורתו וקדושתו הלוא הם כתובים בהקדמת הרבנים המובהקים רבני תיטוואן יע"א בי דינא רבא ויקירא. עדות ביהוסף הן עדיו פלפל בחכמה וחכם בבינה והיו תוצאותיו ים התלמוד מזוקק שבעתים ומשם באר"ה. קפץ ונשב"ע וידו אוחזת דרך עץ החיים רזין עלאין מלכות וממשלה וחיקור דין ורזי תורה. אחד המיוחד נר המערבי דמיונו כאריה וכלביא הרב המופלא וכבוד ה' מלא חסידא קדישא ופרישא המקובל האלהי נשיא בית אב עטרו"ת כמוה"ר יוסף אלמאליח זצ"ל בן לאותו צדיק הרב המפורסם כמוהר"ר עיוש זצוק"ל חתנא רבי נשיאה הרב הגדול המקובל האלהי כמוהר"ר שמואל קארו זצוק"ל בהוצאת הספריה הספרדית בני יששכר ירושלים להרחבהתועפות ראם

קאזבלנקה תר"צ. רבי רפאל אנקאווה, סאלי, להרחבהתורה אור

י-ם תשל"ב. רבי רפאל מאמאן. צפרו. להרחבה
תשב"ץ

לעמברג תרנ"א. רבי שלמה בן צמח דוראן, אב"ד אלזיר. מגדולי הראשונים, שו"ת, שימש כדיין בבית דינו של הריב"ש. להרחבה

 

אור החמה

במה לתורתם

של חכמי מרוקו ממשיכי דרכם ומוקירי זכרם  

כל הזכויות שמורות ליעקב עובדיה

תהילים הללויה