תקציר הלכות


-לשמה
ספר תורה, תפילין, מזוזות ומגילות חייב הסופר לכותבם "לשמה", דהיינו שחייב הסופר לומר קודם הכתיבה "הריני כותב ספר תורה זה לשם קדושת ספר תורה" וכן בתפילין מזוזות ומגילות. אם הסופר כתב ולא הזכיר זה הנוסח פרשה זו פסולה.

 
-קדושת השמות

מלבד מה שחייב הסופר לכתוב "לשמה" עליו גם לקדש כל שם קדוש בקדושה נוספת דהיינו שבהגיעו לכתיבת שם קודש כגון ה', אלוקים וכו' חייב הסופר לומר "הריני כותב אזכרה זו לשם קדושת השם", ואם לא אמר זאת בעת כתיבת שם קודש אותה פרשה פסולה. 

-חק תוכות

ספר תורה, תפילין, מזוזות, מגילות וכן גט כריתות (גט גירושין) צריכים להכתב כדין, דהיינו שהסופר יכתוב עם הקולמוס (עט של סופר נקרא קולמוס) כל אות כתיקונה, ואם במקום לכתוב חקק או מחק את המיותר וכתוצאה מכך נוצרה צורת אות הרי זה פסול משום שחקיקה אינה נחשבת לכתיבה. למדנו זאת מדכתיב (דברים פרק כ"ד פסוק ג) "וכתב לה ספר כריתות" ודרשו חז"ל (גיטין דף כ עמוד א) וכתב ולא וחקק.   


-מוקף גויל
כל אות מספר תורה, תפילין, מזוזות ומגילות צריכה להיות מוקפת גויל מכל רוחותיה, דהיינו שיהיה הקלף מקיף כל אות ואות מארבעת צדדיה (מעליה, מתחתיה, מלפניה ומאחוריה). דין זה מבואר בגמרא (מנחות דף כ"ט עמוד א) "אמר רבי יהודה אמר רב כל אות שאינה מוקפת גויל מארבע רוחותיה פסולה". למדנו מזה שאם יש נקב סמוך לאות או שהאות מגיע לסוף הקלף או שתי אותיות נוגעות אחת בחברתה פסול משום שאין אותה אות מוקפת קלף מכל רוחותיה. 


-כסדרן

תפילין ומזוזות בלבד (למעט ספר תורה, מגילה וכו') צריכים להכתב על ידי הסופר "כסדרן" זאת אומרת בסדר שנכתבו בתורה. למדנו זאת מדכתיב בקריאת שמע (דברים פרק ו פסוק ו) "והיו הדברים" ודרשו חז"ל (מגילה דף ט עמוד א) בהוויתן יהיו, שלא יקדים או יחסיר אפילו אות אחת מכפי שנכתב בתורה, ואם טעה הסופר והקדים, חיסר או החליף מהסדר שנכתב בתורה הרי פרשה זו פסולה. 

  ליצירת קשר נא לפנות ל"צור קשר" בסרגל הכלים 

טלפון: 0548443398

© כל הזכויות שמורות לאתר סופרים soferim.net

בנה אתר בחינם
Webix - בניית אתרים | בניית אתרים בחינם