אוחיון דלית יועצת מס מוסמכת
052-4788070

 

 
 
 מאמרים
* חייבים לדעת לפני שמשכירים דירה מגורים.
* תשלומים בעד ערבי חג, חול המועד ומתנות לחגים.
* מיסוי שוק ההון.
 
 
ייתכן שאת/ה חייב בהגשת דוח לפקיד השומה 
 
דלית אוחיון יועצת מס וחשבונאית מוסמכת
 
אזרחים רבים לא מודעים כי ייתכן והינם חייבים בגשת דו"ח לפקיד השומה. המדובר בנישומים שביצעו מכירות של ניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות באמצעות בנקים/ברוקרים זרים או באמצעות האינטרנט, ולא נוכה מס במקור או מלוא המס, כפי שיפורט להלן.
 
החל מיום 1.1.2003, עקרונות המיסוי הבינלאומי עברו שינוי מקיף בעקבות קבלת המלצות ועדת רבינוביץ לרפורמה במיסוי ישיר בישראל, השינוי נקבע בתיקון 132 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א - 1961 (להלן - "הפקודה").
התיקון שינה את שיטת המיסוי הבינלאומי של מדינת ישראל מהשיטה הטריטוריאלית לשיטה הפרסונלית, היינו, תושב ישראל יחויב במס על הכנסותיו בישראל ומחוץ לישראל ובכללם רווחים מניירות ערך ,פקדונות וכו'.
 
בעקבות השינויים ברפורמה במס הכנסה משנת 2006 (תיקון 147 לפקודת מס הכנסה) שונו, בין היתר, כללי הדיווח ותשלום המקדמה על רווחים בכלל ורווחים שמקורם בשוק ההון. לפי ההוראות החדשות, נישומים החייבים בהגשת דו"ח שנתי לרשויות המס ואשר נוצרו להם רווחי הון ממכירת ניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות בתקופה 01.01.07 - 30.06.06 חייבים להגיש דוח לרשויות המס על אותם רווחים וכן לשלם את המס החל בגינם. זאת, בתנאי שלא נוכה מס במקור מאותם רווחים כלומר, מדובר, על פי רוב, בנישומים שביצעו מכירות של ניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות באמצעות בנקים/ברוקרים זרים או באמצעות האינטרנט.
 
החובה היא להגיש את הדו"ח החצי-שנתי ולשלם את המקדמה נקבעה למועדים 31 ביולי ו- 31 בינואר של כל שנת מס, בשל מכירות של ניירות ערך בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.
 
ביום 02.07.2006, פרסמו רשויות המס הנחיות לנישומים החייבים בהגשת הדיווח החצי-שנתי. לפי הנחיות אלו, יש להודיע למחלקת הגביה במשרדי פקיד השומה הרלבנטי וזאת בהתייחס לניירות ערך שבמכירתם לא נוכה מס במקור או מלוא המס.
 
הדיווח ותשלום המקדמה רלבנטיים רק במקרים בהם נוצרו לנישום רווחים ממכירת ניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות שלא נוכה מהם מס במקור. עמדת רשות המיסים לישראל כי המדובר ברווחים מהם לא נוכה "מלוא המס במקור מרווח הוןן", הווה אומר שהחובה להגיש דיווח חצי שנתי ולשלם מקדמה חלה גם אם נוכה מס במקור בשיעור נמוך יותר מהשיעורים הקבועים ב"תקנות ניכוי במקור" (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הוןן במכירת ניר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), תשס"ג 2003.
 
לעניין תשלום המקדמה, בסעיף 91 (2ג)(ב) לפקודת מס הכנסה, נקבע כי עם הגשת הדוח כאמור, תשולם מקדמה בסכום המס החל לפי הוראות פקודה זו על הרווח בשל המכירה, כלומר, מדובר בחישוב רווח הון בניכוי הוצאות וקיזוז הפסדים, ולעניין הקיזוז, לפי ההנחיות שפורסמו על ידי רשות המיסים לישראל, ניתן לקזז במסגרת הדיווח החצי שנתי רק הפסדי הון שטרם קוזו מרווחים אחרים עד ליום 30.06.2006.
 
נזכיר, כי בעקבות הרפורמה במס, הורחבה באופן ניכר זכאותו של הנישום לקזז הפסדי הון בכלל והפסדים שמקורם בשוק ההון בפרט, ולכך נפקות, בין היתר, לעניין הדיווח החצי שנתי ותשלום המקדמה על פיו.
 
למעלה מן הצורך נזכיר, כי אי הגשת הדיווח ותשלום המקדמה במועד יגרור עמו חיוב בהפרשי הצדמה וריבית בגין סכום המס שעל הנישום היה לשלם כמקדמה. שאלה מעניינת היא, האם מדובר ב"חוב מס" כמשמעותו בחוק המיסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980, שאז החוב האמור עלול לשם קנס פיגורים.
 
 
                               המידע האמור אינו מהווה תחליף לעצה מקצועית אישית ואינו מותאם בהכרח למקרה ספציפי, יש להתייעץ לפני כל פעולה.
 
 
 
 

חייבים לדעת לפני שמשכירים דירה למגורים

 

  דלית אוחיון – יועצת מס

 
אם יש לכם דירה שאתם משכירים למגורים, אתם חייבים ללמוד את כללי המשחק החדשים בתחום המיסוי על ההכנסות שתקבלו מההשכרה למגורים, במיוחד משנת 2006 ואילך.
 

מי שלא יידע את הכללים או לא יקבל ייעוץ הולם, עלול לאבד את הפטור ממס על ההכנסה ואף עלול לשלם מס הכנסה מינימלי של 30% על הכנסה זו ולהוסיף עוד כ- 17% לתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות על ההכנסה.

לאור השינויים בחקיקה, על בעלי הדירות המושכרות למגורים לבדוק ביסודיות את אפשרויות המיסוי העומדות בפניהם לחיסכון במס על הרווח מהשכרת הדירות, זאת בניכוי הוצאות פחת, הוצאות מימון והוצאות אחרות המתייחסות להשכרת הנכס ואחזקתו, בהתחשב בשיעור המס השולי החל עליהם לעומת תשלום מס בשיעור של 10% על ההכנסות לפני קיזוז ההוצאות או ניצולו של אחד ממסלולי הפטור ממס.

 
להלן האופציות למיסוי ההכנסות מהשכרת הדירות למגורים:
 
                        תשלום מס במסלול פטור ממס
 

במסלול זה, קיים פטור ממס עד תקרת פטור בסך 4,200 ש"ח לחודש (נכון לשנת המס 2007). התקרה הינה לכלל הכנסות אותו יחיד מכל דירות המגורים המושכרות על ידו.

 

"תקרה מתואמת" – יחיד שהכנסותיו עלו על התקרה בשנת המס, עודף ההכנסות מעל תקרת הפטור ממס, יופחת הסכום מתקרת הפטור ממס, הפרש זה הינו ה"תקרה המתואמת". ההכנסות הפטורות ממס יהיו רק עד סכום התקרה המתואמת.

 

ניכוי הוצאות – מסך ההכנסות העולות על תקרת הפטור, ניתן להפחית הוצאות שהוצאו בייצור הכנסות אלו, למעט הפחת המוגדל, שנקבע בתקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ"ט – 1989.

 
תשלום המס – עד ה"תקרה המתואמת" פטור ממס. מעל התקרה המתואמת, חבות המס תהה לפי מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית, החלות על יחיד באותה שנת מס, דהיינו, מס מינימאלי בשיעור של 30% על ההכנסות החייבות (למעט יחיד שמלאו לו 60 שנה).

 

לעניין חבות מס על ידי המוסד לביטוח לאומי – ההכנסה האמור, תהה פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי על סכומי ההכנסה הפטורים ממס הכנסה. לגבי הסכומים החייבים במס תחול חבות בדמי ביטוח לפי הכללים לעניין זה, ראה במסלול המיסוי הרגיל.
 
 
                    תשלום מס מופחת בשיעור של 10%, בהתאם לסעיף 122 א לפקודת מס הכנסה
 
          במסלול זה, בעל הנכס נדרש לשלם מס בשיעור של 10% בגין ההכנסות מהשכרה תוך 30 יום מיום קבלת התקבול. 
          הנישום אינו זכאי לנכות הוצאות כלשהן  לרבות הוצאות מימון ופחת מהכנסותיו מהשכרת הנכסים.
 
עד וכולל דצמבר 2002 הייתה תקרה בסך 7,300 ש"ח לחודש, השכרה כלשהי בשנת המס לרבות הכנסתם של בן זוגו וילדיו עד גיל 18, מכל דירות המגורים המושכרות על ידו.
 
מינואר 2003, אין תקרת הכנסות מההשכרה למגורים ובנוסף בוטלה ההתייחסות להכנסות בן הזוג והילדים.
 
במסלול זה אין זכות לנכות הוצאות כלשהן, שהוצאו בשל ההכנסות מההשכרה למגורים, לרבות, הוצאות פחת ומימון.
 
בהצעת חוק מטעם הממשלה (7/2007)  מוצע כי לאור העובדה שבעלי הדירות מתקשים להחליט האם כדאי להם לנצל את הפטור על פי התקרה או לשלם מס מחזור בשיעור של 10% בהתאם להוראות סעיף 122 לפקודה תוך 30 יום כאמור, מוצע כי לתשלום תוך 30 יום תבוטל ותוחלף בדרישה תשלום תוך 30 יום מכל שנת מס רלבנטית. תחולת התיקון מהכנסות שיתקבלו משנת 2007 ואילך.
 
לעניין חבות מס על ידי המוסד לביטוח לאומי - החל מינואר 2004, בעל הכנסה כאמור, אשר בחר במסלול זה, פטור מחבות בדמי ביטוח על כלל סכומי ההכנסה משכירות.
     
 
          תשלום מס במסלול מיסוי רגיל בהתאם לפקודת מס הכנסה
 

במסלול זה, ניתן לנכות מההכנסות מהשכרת הנכס למגורים כל ההוצאות שיצאו בייצור הכנסה לרבות הוצאות מימון ופחת.

בעל נכס יחיד ישלם מס עבור הכנסות החייבת בניכוי ההוצאות כאמור, לפי המס השולי שלו החל ממדרגת מס מינימאלית של 30% (יחיד שטרם מלאו לו 60 שנה).

חברה תשלם מס עבור הכנסתה החייבת בניכוי ההוצאות כאמור, לפי מס חברות.

 

לעניין חבות מס על ידי המוסד לביטוח לאומי ההכנסה כאמור, תהה חייבת בביטוח לאומי רק בידי יחיד שאינו עובד או יחיד שהכנסותיו מעבודה נמוכות מסך הכנסותיו הפסיביות כולל  ההכנסות מהשכ"ד. למעט יחיד שהוא גם עצמאי וגם שכיר, עקרת בית, קטינים, גמלאים וכדומה.
 
 
 
 לייעוץ, ופרטים נוספים ובכללם האפשרות לשילוב בין מסלולי המיסוי ניתן לפנות לדלית אוחיון
 
 
מידע באתר אינו  מהווה תחליף לעצה מקצועית אישית ואינו מותאם בהכרח למקרה ספציפי. כמו כן, שום אינפורמציה המופיעה באתר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כל שהו, מחובתכם להתייעץ לפני כל פעולה ולבדוק את אמיתות הנתונים
 
 
 

תשלומים בשל עבודה בערבי חג וחגים, מתנות לעובדים

דלית אוחיון-יועצת מס וחשבונאית מוסמכת

 

בפרוס החגים הבאים עלינו לטובה, כדאי קצת לדעת יותר מה וכמה מגיע לעובדים בחג, בערבי החג ובחול-המועד. החוק קובע כי עבודה בימי חג כמוה כעבודה ביום שבת שהוא יום המנוחה השבועי.

עובד חודשי - העובד יהיה זכאי למשכורותו המלאה, בלי שינוכו ממנה הימים שבהם הוא נעדר בשל החגים. אין הבחנה לעניין זה לגבי ותק העובד.
עובד יומי/שעתי - החל מיום ה- 1 ביולי 2000 חלה חובה על כלל המעבידים במשק לשלם לעובד יומי לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה תשלום מלא עבור ימי החג. התשלום ישולם רק אם העובד היומי לא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג - יום לפני ויום אחרי,  למעט, כאשר ההיעדרות נעשתה בהסכמת המעביד. עובד יומי לא יהיה זכאי לתשלום ימי החג החלים בשבת, למעט אם קיימים הסכמים הקובעים אחרת.
 
מספר שעות העבודה בערב חג
מספר שעות העבודה בערב חג לא יעלה על שבע שעות. לפיכך, כל שעת עבודה נוספת מעבר לשבע השעות - תיחשב שעה נוספת. למעט, כאשר חלים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה הקובעים אחרת.
 

נוהג במקום העבודה – במקום העבודה, אשר במשך שנים עבדו בו ארבע או חמש שעות, בערבי חג, הופכת זכות זו במשך הזמן לנוהג מחייב ולחלק מתנאי העבודה האישי של כל עובד ועובד. נוהג זה מחייב את המעסיק להמשיך ולפעול בדרך זו.

 
עבודה בחג

עובד אשר הועסק בחג, בין אם המעביד קיבל אישור להעסקתו בחג ובין אם לאו, זכאי לשכר מינימלי בשיעור של 150% משכרו הרגיל. כך לדוגמה, אם שכרו של עובד הינו 30 ש"ח לשעה, בגין עבודה בימי חג יהא זכאי העובד לשכר מינימלי של 45 ש"ח לשעה (150%*30).

באם חלים על העובד ועל המעביד הסכם קיבוצי/צו הרחבה/חוזה אישי, שמעניקים שיעור גמול גבוה יותר מהמחויב על פי חוק – יקבל העובד את שיעור הגמול הגבוה יותר.

 

עבודה בחול המועד

בחוקי העבודה אין כל התייחסות לימי חול המועד, ולא נקבעו בהם שעות עבודה שונות לימי עבודה בימים אלה לעומת ימים שאינם חול מועד. לפיכך, יש לראות בימי חול המועד, ימי עבודה רגילים לעניין שעות העבודה המותרות בהם. אלא אם מקובל באותו מקום עבודה לעבוד מספר שעות נמוך יותר בימים אלה, לעומת ימי העבודה הרגילים או נקבע כך בהסכם קיבוצי.

  

חופשה בחול המועד:

יום חופשה בחול המועד, או בערב חג, דינו כיום חופשה מלא. אין משמעות לשאלה: כמה שעות היה אמור לעבוד אותו עובד באותו יום? רואים יום היעדרות זה כיום חופשה מלא.
יש לציין, כי קיזוז של פחות מיום חופשה מימי החופשה הצבורים לעובד הינו מותר, בהיותו עודף על התנאים הקבועים בחוק.

 

מתנות לחגים
החוק אינו מחייב את המעביד לתת לעובדיו מתנה בעבור החגים. עם זאת, כאשר יש נוהג קבוע של מתן מתנות לעובדים או הסכם קיבוצי המחייב מתן מתנות, נוצרת חובה למעביד לתת מתנות לעובדיו לפי הנוהג שנוצר.

מתנה לחג שמקבל העובד ממעבידו, נחשבת ל"טובת הנאה" החייבת כולה במס ועל כן יש לזקוף לעובד את שווי המתנה כתוספת שכר לכאורה. שווי זה, חייב במס הכנסה וביטוח לאומי.

מתנה לחג אשר העובד מקבל ממעבידו אינה נחשבת למתנה שניתנה בשל קשר עסקי, אלא נחשבת ל"טובת הנאה" על פי סעיף
2 (2) לפקודת מס הכנסה, אשר חייבת כולה במס ולכן יש לזקוף לעובד את שווי המתנה החל מהשקל הראשון, יצוין, כי אין בחוק הוראה המחייבת את המעביד בגילום שווי המתנה ונוסיף כי במרבית מקומות העבודה מקובל לגלם את שווי המתנה.


ניתנה המתנה במוצר – יש לרשום את שוויה של המתנה בתלוש השכר.

ניתנה המתנה בתלושי קנייה – יש לחייב את העובד לפי שווי העלות של תווי הקניה למעביד.

מס על שווי המתנה ישולם על ידי העובד בהתאם לשיעור המס שחל עליו או יגולם על ידי המעביד.

 

שתהא לכולנו שנה טבולה בדבש ושנפתח בחיוך כל יום חדש.

 

 

 

     לייעוץ, ופרטים נוספים ובכללם ניתן לפנות לדלית אוחיון בדוא"ל dotax@walla.com

 

 מידע האמור אינו מהווה תחליף לעצה מקצועית אישית ואינו מותאם בהכרח למקרה ספציפי, יש להתייעץ

 לפני כל פעולה.

 

 

 

 

 

 
 
 
רח' נתן אלתרמן 2 רחובות -נייד 052-4788070, פקס  08-6435523
דואר אלקטרוני  d28749505@gmail.com