הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
 

"שְׂשׂוֹן לִבִּי"

 
 לעילוי נשמת דודי מורי ורבי
הרב ששון עבדול עזיז מזרחי בן ג'חלא, זצוק"ל
"סעו המה למנוחות עזבו אותנו לאנחות"
ביום השישי ז' ניסן התשנ"ח
ליקט וחיבר הרב ששון נתן שליט"א
   ששון ליבי    פתח דבר    לינקים / צור קשר    פרשת השבוע    בראשית תמן    English
 
    מיוחד לט"ו בשבט
    מיוחד לפורים
    זיווג טוב
    אותיות כפולות
    פסח
    תנך-תלמוד ומספרים
    מילים כפולות בתורה
    פרפראות
    Audio / Video
    לראש השנה
    בראשית תמן
    English

בס"ד

 כל הקישורים מפנים אל "מאגר ספרות הקודש" של סנונית.

שישה סדרי משנה

סדר זרעים

מצוות התלויות בארץ

ברכות, פיאה, דמאי, כלאיים, שביעית, תרומות, מעשרות, מעשר שני, חלה, עורלה, ביכורים

סדר מועד:

שבתות, חגים וצומות

שבת, עירובין, פסחים, שקלים, יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה, תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה

סדר נשים:

משפחה, קדושין,גרוש'

יבמות, כתובות, נדרים, נזיר, סוטה, גיטין, קידושין

סדר נזיקין

דיני ממונות ומשפט

בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עדייות, עבודה זרה, אבות, הוריות

סדר קודשים:

המקדש והקורבנות

זבחים, מנחות, חולין, בכורות, ערכין, תמורה, כרתות, מעילה, תמיד, מידות, קינים

סדר טהרה:

עניני טהרה

כלים, אוהלות, נגעים, פרה, טהרות, מקוות, נידה, מכשירין, זבים, טבול יום, ידיים, עוקצים

תלמוד בבלי

תלמוד ירושלמי

 

טבלת משנה וגמרא:

 

 

 

 

הסדר

 

הסדר

 

מספר

 

 

 

בגמרא

מספר

בגמרא

מספר

מסכת

 

משנה

פרקים

בבלי?

דפים

ירושלמי?

דפים

 

1

זרעים

 

 

 

 

 

1

1.1

ברכות

9

כן

64

כן

68

2

1.2

פיאה

8

-

0

כן

36

3

1.3

דמאי

7

-

0

כן

34

4

1.4

כלאיים

9

-

0

כן

44

5

1.5

שביעית

10

-

0

כן

31

6

1.6

תרומות

11

-

0

כן

69

7

1.7

מעשרות

5

-

0

כן

26

8

1.8

מעשר שני

5

-

0

כן

33

9

1.9

חלה

4

-

0

כן

28

10

1.10

עורלה

3

-

0

כן

20

11

1.11

ביכורים

4

-

0

כן

13

 

 

 

75

 

64

 

402

 

2

מועד: 

 

 

 

 

 

12

2.1

שבת

24

כן

157

כן

92

13

2.2

עירובין

10

כן

105

כן

65

14

2.3

פסחים

10

כן

121

כן

71

15

2.4

שקלים

8

-

0

כן  2.5

33

16

2.5

יומא

8

כן

88

כן  2.4

42

17

2.6

סוכה

5

כן

56

כן  2.7

26

18

2.7

ביצה

5

כן

40

כן  2.8

22

19

2.8

ראש השנה

4

כן  2.4

35

כן  2.6

22

20

2.9

תענית

4

כן  2.8

31

כן  2.9

26

21

2.10

מגילה

4

כן  2.9

32

כן  2.10

34

22

2.11

מועד קטן

3

כן  2.10

29

כן  2.12

19

23

2.12

חגיגה

3

כן  2.11

27

כן  2.11

22

 

 

 

88

 

721

 

382

 

3

נשים

 

 

 

 

 

24

3.1

יבמות

16

כן

122

כן

85

25

3.2

כתובות

13

כן

112

כן

72

26

3.3

נדרים

11

כן

91

כן

40

27

3.4

נזיר

9

כן

66

כן

47

28

3.5

סוטה

9

כן

49

כן  2.7

47

29

3.6

גיטין

9

כן

90

כן  2.5

54

30

3.7

קידושין

4

כן

82

כן  2.6

48

 

 

 

71

 

612

 

393

 

4

נזיקין

 

 

 

 

 

31

4.1

בבא קמא

10

כן

119

כן

44

32

4.2

בבא מציעא

10

כן

119

כן

37

33

4.3

בבא בתרא

10

כן

176

כן

34

34

4.4

סנהדרין

11

כן

113

כן  2.6

57

35

4.5

מכות

3

כן

24

כן  2.5

9

36

4.6

שבועות

8

כן

49

כן  2.4

44

37

4.7

עדייות

8

-

0

-

0

38

4.8

עבודה זרה

5

כן

76

כן  2.7

37

39

4.9

אבות

6

-

0

-

0

40

4.10

הוריות

3

כן

14

כן  2.8

19

 

 

 

74

 

690

 

281

 

5

קודשים

 

 

 

 

41

5.1

זבחים

14

כן

120

-

0

42

5.2

מנחות

13

כן

110

-

0

43

5.3

חולין

12

כן

142

-

0

44

5.4

בכורות

9

כן

61

-

0

45

5.5

ערכין

9

כן

34

-

0

46

5.6

תמורה

7

כן

34

-

0

47

5.7

כרתות

6

כן

28

-

0

48

5.8

מעילה

6

כן

22

-

0

49

5.9

תמיד

7

כן

33

-

0

50

5.1

מידות

5

-

0

-

0

51

5.11

קינים

3

-

0

-

0

 

 

 

91

 

584

 

0

 

6

טהרה

 

 

 

 

 

52

6.1

כלים

30

-

0

-

0

53

6.2

אוהלות

18

-

0

-

0

54

6.3

נגעים

14

-

0

-

0

55

6.4

פרה

11

-

0

-

0

56

6.5

טהרות

10

-

0

-

0

57

6.6

מקוות

10

-

0

-

0

58

6.7

נידה

10

כן

73

כן

13

59

6.8

מכשירין

6

-

0

-

0

60

6.9

זבים

5

-

0

-

0

61

6.1

טבול יום

4

-

0

-

0

62

6.11

ידיים

4

-

0

-

0

63

6.12

עוקצים

3

-

0

-

0

 

 

 

125

 

73

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סך הכל:

·      שישה סדרי משנה = ראשי תיבות: ש"ס

·      6 סדרי משנה: (זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים, טהרה)

·      סך כל המסכתות:        63 מסכתות

·      סך כל הפרקים:          524 פרקים

·      סך הדפים בבלי:         2744 דפים

·      סך הדפים ירושלמי:     1563 דפים

 

סדר, מסכת, פרקים

סדר זרעים

        ברכות        (דיני ברכות ותפילות)

1.         מאימתי

2.         היה קורא

3.         מי שמתו

4.         תפלת השחר

5.         אין עומדין

6.         כיצד מברכין

7.         שלשה שאכלו

8.         אלו דברים

9.          הרואה

        פיאה         (מתנות עניים, חלקי התבואה הנשארים לחלשים בחברה)

1.         אלו דברים - שיעור הפאה, אלו גידולים חייבים בפאה.

2.         אלו מפסיקין - מה נחשב לשדה נפרד לפאה?, קצירת חצי שדה

3.         מלבנות - המשך מה נחשב לשדה, גודל שזה מינימלי לעניין מצוות שונות

4.         הפאה - לקיחת הפאה, התחלת לקט

5.         גדיש - המשך לקט, התחלת שכחה

6.         בית שמאי - שכחה בתבואה

7.         כל זית - שכחה בפירות, פרט ועוללות

8.         מאימתי מי רשאי לקחת מתנות עניים, נאמנות העניים לעניין מעשרות,  מינימום נתינה לעני

        דמאי         (דמאי = תבואה, שספק אם הופרשו ממנה תרומות ומעשרות)

1.         הקלים - פירות הפטורים מדמאי וקולות בדין דמאי

2.         ואלו דברים - החייבים בדמאי ומי נחשב "חבר" ו"נאמן"

3.         מאכילין - נתינת פירות דמאי לאחר

4.         הלוקח (פירות) - מקרים בהם מותר לאכול דמאי

5.         הלוקח (מן הנחתום) - הפרשת תרומות ומעשרות מפירות ממקורות שונים

6.         המקבל - הפרשת תרומות ומעשרות על ידי שותפים

7.         המזמין - הפרשת תרומות ומעשרות שלא באופן הרגיל

        כלאיים       (דיני כלאי זרעים, בהמה, איךן, בגדים)

1.         החטין

2.         כל סאה

3.         ערוגה

4.         קרחת

5.         כרם שחרב

6.         איזהו עריס

7.         המבריך

8.         כלאי הכרם

9.         אין אסור

        שביעית      (דיני שמיטה)

1.         עד אימתי (חורשין בשדה האילן)

2.         עד אימתי(חורשים בשדה הלבן)

3.         מאימתי

4.         בראשונה

5.         בנות שוח

6.         שלש ארצות

7.         כלל גדול

8.         כלל גדול

9.         הפיגם

10.      שביעית

        תרומות      (דיני תרומה)

1.         חמשה

2.         אין תורמין

3.         התורם

4.         המפריש

5.         סאה

6.         האוכל (תרומה שוגג)

7.         האוכל (תרומה מזיד)

8.         האשה נקרא גם פרק האשה שהייתה אוכלת בתרומה

9.         הזורע

10.    בצל

11.    אין נותנין

 

        מעשרות     (דיני מעשר)

1.         כלל אמרו

2.         היה עובר

3.         המעביר

4.         הכובש

5.         העוקר

 

        מעשר שני  (דיני מעשר שני)

1.         מעשר שני (אין מוכרין אותו)

2.         מעשר שני (ניתן לאכילה)

3.         לא יאמר

4.         המוליך פירות

5.          כרם רבעי

        חלה           (דיני חלה)

1.         חמשה דברים

2.         פירות

3.         אוכלין

4.         שתי נשים

        עורלה        (דיני עורלה)

1.    הנוטע

2.    התרומה

3.    בגד

        ביכורים      (דיני ביכורים)

1.         יש מביאין

2.         התרומה

3.         כיצד

4.         אנדרוגינוס

סדר מועד:

        שבת          (דיני שבת)

1.         יציאות השבת

2.         במה מדליקין

3.         כירה

4.         במה טומנין

5.         במה בהמה

6.         במה אשה

7.         כלל גדול

8.         המוציא יין

9.         אמר רבי עקיבא

10.    המצניע

11.    הזורק

12.    הבונה

13.    האורג

14.    שמנה שרצים

15.    ואלו קשרים

16.    כל כתבי

17.    כל הכלים

18.    מפנין

19.    רבי אליעזר דמילה

20.    תולין

21.    נוטל

22.    חבית

23.    שואל

24.    מי שהחשיך

 

        עירובין      (דיני עירובין,המשך לשבת )

1.         מבוי

2.         עושין פסין

3.         בכל מערבין

4.         מי שהוציאוהו

5.         כיצד מעברין

6.         הדר

7.         חלון

8.         כיצד משתתפין

9.         כל גגות

10.    המוצא תפילין

        פסחים        (דיני חג הפסח)

1.         אור לארבעה עשר

2.         כל שעה

3.         אלו עוברין

4.         מקום שנהגו

5.         תמיד נשחט

6.         אלו דברים

7.         כיצד צולין

8.         האשה

9.         מי שהיה

10.    ערבי פסחים נקרא גם פרק ערב פסחים

        שקלים       (דיני מחצית השקל)

1.         באחד באדר

2.         מצרפין שקלים

3.         בשלשה פרקים

4.         התרומה

5.         אלו הן הממונין

6.         שלשה עשר שופרות

7.         מעות שנמצאו

8.         כל הרוקין

        יומא          (דיני יום הכיפורים)

1.         שבעת ימים

2.         בראשונה

3.         אמר להם הממונה

4.         טרף בקלפי

5.         הוציאו לו

6.         שני שעירי

7.         בא לו כהן גדול

8.         יום הכיפורים

        סוכה          (דיני חג הסוכות)

1.         סוכה

2.         הישן תחת המטה

3.         לולב הגזול

4.         לולב וערבה

5.         החליל

        ביצה          (דיני יום טוב)

1.         ביצה

2.         יום טוב

3.         אין צדין

4.         המביא

5.         משילין

        ראש השנה (דיני ראש השנה)

1.         ארבעה ראשי שנים

2.         אם אינן מכירין

3.         ראוהו בית דין

4.         יום טוב

        תענית        (דיני תעניות)

1.         מאימתי

2.         סדר תעניות כיצד

3.         סדר תעניות אלו

4.         בשלשה פרקים

        מגילה        (דיני פורים)

1.    מגילה נקראת - מתי צריך לקרוא את המגילה

2.    הקורא למפרע – דיני קריאת מגילה

3.    הקורא עומד – דיני קדושת בית הכנסת, קריאה בתורה

4.    בני העיר – סדר הקריאה

        מועד קטן    (דיני חול המועד)

1.         משקין בית השלחין

2.         מי שהפך

3.         ואלו מגלחין

        חגיגה         (דיני שלושה רגלים- עליה לרגל)

1.         הכל חייבין

2.         אין דורשין

3.         חומר בקודש

סדר נשים:

        יבמות        (דיני ייבום וחליצה)

1.         חמש עשרה נשים

2.         כיצד

3.         ארבעה אחין

4.         החולץ ליבמתו

5.         רבן גמליאל

6.         הבא על יבמתו

7.         אלמנה לכהן גדול

8.         הערל

9.         יש מותרות

10.    האשה רבה

11.    נושאין על הארוסה

12.    מצות חליצה

13.    בית שמאי

14.    חרש שנשא

15.    האשה שלום

16.    האשה בתרא

כתובות      (דיני כתובה)

1.         בתולה נשאת

2.         האשה שנתארמלה

3.         אלו נערות

4.         נערה שנתפתתה

5.         אף על פי

6.         מציאת האשה

7.         המדיר

8.         האשה שנפלו

9.         הכותב לאשתו

10.    מי שהיה נשוי

11.    אלמנה ניזונת

12.    הנושא את האשה

13.    שני דייני

נדרים        (דיני נדרים)

1.         כל כנויי

2.         ואלו מותרין

3.         ארבעה נדרים

4.         אין בין המודר

5.         השותפין

6.         הנודר מן המבושל

7.         הנודר מן הירק

8.         קונם יין

9.         רבי אליעזר

10.    נערה המאורסה

11.    ואלו נדרים

נזיר           (דיני נזיר)

1.         כל כנויי נזירות

2.         הריני נזיר

3.         מי שאמר

4.         מי שאמר

5.         בית שמאי

6.         שלשה מינין

7.         כהן גדול

8.         שני נזירים

9.         הכותים אין להם

סוטה         (דיני סוטה)

1.         המקנא

2.         היה מביא

3.         היה נוטל

4.         ארוסה

5.         כשם שהמים

6.         מי שקנא

7.         אלו נאמרין

8.         משוח מלחמה

9.         עגלה ערופה

גיטין          (דיני גט וגרושין)

1.         המביא גט - דיני שליחות גט מ"מדינת הים", והקשר בין גיטין לשטרות שחרור עבדים.

2.         המביא גט - סיום דיני שליחות ממדינת הים, דיני כתיבה וחתימה ושליח הבאה.

3.         כל הגט - דיני לשמה, שליח גט שחלה, וחזקות.

4.         השולח - דיני ביטול שליח, ודינים שנאמרו מפני תיקון העולם.

5.         הניזקין - עוד דינים מפני תיקון העולם ומפני דרכי שלום.

6.         האומר - עוד דיני שליחים בגט: לכתיבה, חתימה, הולכה וקבלה.

7.         מי שאחזו - המשך דיני שליחים, ודיני גיטין על תנאי.

8.         הזורק - דיני קבלת הגט, גט ישן, נשים שחובה לגרשן וגט קרח.

9.         המגרש - דיני גירושין לחצאין, עדים בגט, ועילות לגירושין.

קידושין      (דיני קידושין ונישואין)

1.         האשה נקנית

2.         האיש מקדש

3.         האומר

4.         עשרה יוחסין

סדר נזיקין

בבא קמא    (דיני נזיקין)

1.         ארבעה אבות

2.         כיצד הרגל

3.         המניח

4.         שור שנגח ארבעה וחמישה

5.         שור שנגח את הפרה

6.         הכונס

7.         מרובה

8.         החובל

9.         הגוזל עצים

10.    הגוזל ומאכיל

בבא מציעא (דיני אבידה ומציאה, ריבית, הלוואה, שאילה)

1.         שנים אוחזין

2.         אלו מציאות

3.         המפקיד

4.         הזהב

5.         איזהו נשך

6.         השוכר את האומנין

7.         השוכר את הפועלים

8.         השואל את הפרה

9.         המקבל שדה מחבירו

10.    הבית והעלייה

בבא בתרא  (דיני קרקעות וירושות)

1.         השותפין

2.         לא יחפור

3.         חזקת הבתים

4.         המוכר את הבית

5.         המוכר את הספינה

6.         המוכר פירות

7.         בית כור

8.         יש נוחלין

9.         מי שמת

10.    גט פשוט

סנהדרין      (דיני סדרי המשפט האזרחי והפלילי ועונשי מות)

1.         דיני ממונות בשלשה

2.         כהן גדול

3.         זה בורר מוכר יותר בשם זבל"א (ראשי תבות של זה בורר לו אחד)

4.         אחד דיני ממונות

5.         היו בודקין

6.         נגמר הדין

7.         ארבע מיתות

8.         בן סורר ומורה

9.         הנשרפין

10.    אלו הן הנחנקין

11.    חלק

מכות           (דינים פליליים שעונשם לא מות)

1.    כיצד העדים – הלכות עדים, ועדים זוממים

2.    אלו הן הגולין – עונש הגלות לרוצח בשגגה, והלכות עיר מקלט

3.    אלו הן הלוקין – עונש המלקות, על מה לוקים, כמה וכיצד

שבועות      (שבועות של העדים במשפט)

1.         שבועות שתים

2.         ידיעות הטומאה

3.         שבועות שתים

4.         שבועת העדות

5.         שבועת הפקדון

6.         שבועת הדיינין

7.         כל הנשבעין

8.         ארבעה שומרין

עדויות       (עדויות של חז"ל על הלכות קודמות)

1.         שמאי אומר

2.         רבי חנינא

3.         כל המטמאין

4.         אלו דברים

5.         רבי יהודה

6.         רבי יהודה בן בבא

7.         העיד רבי יהושע

8.         העיד רבי יהושע בן בתירא

עבודה זרה  (עבודה זרה דיני יין נסך)

1.         לפני אידיהן

2.         אין מעמידין

3.         כל הצלמים

4.         רבי ישמעאל

5.         השוכר את הפועל

אבות         (מאמרי חז"ל, מוסר וחוכמה)

1.    משה קיבל תורה מסיני – השתלתשלות התורה שבע"פ ממשה רבינו

2.    רבי אומר, איזו היא דרך ישרה  

3.    עקביה בן מהללאל אומר

4.    בן זומא אומר

5.    בעשרה מאמרות – עשרה דברים, שבעה דברים, ארבעה דברים

6.    רבי מאיר אומר: כל העוסק בתורה - אוסף ברייתות לקניינה של תורה

הוריות       (הלכות טעות בהוראה)

1.         הורו בית דין

2.         הורה כהן משיח

3.         כהן משיח

סדר קודשים:

זבחים                (קורבנות הבאים מן החי)

1.         כל הזבחים

2.         כל הזבחים שקבלו דמן

3.         כל הפסולין

4.         בית שמאי

5.         איזהו מקומן

6.         קדשי קדשים

7.         חטאת העוף

8.         כל הזבחים (נקרא גם פרק התערובות)

9.         המזבח מקדש

10.    כל התדיר

11.    דם חטאת

12.    טבול יום

13.    השוחט והמעלה

14.    פרת חטאת

מנחות                (קורבנות הבאים מן הצומח)

1.         כל המנחות

2.         הקומץ את המנחה

3.         הקומץ רבה

4.         התכלת

5.         כל המנחות באות מצה

6.         רבי ישמעאל

7.         אלו מנחות נקמצות

8.         התודה הייתה באה

9.         כל קרבנות הציבור

10.    שתי מידות

11.    שתי הלחם

12.    המנחות והנסכים

13.    הרי עלי עשרון

חולין (הלכות בבהמות חולין (שאינם קודשים), שחיטה,  גיד הנשה, בשר בחלב, מתנות כהונה ושילוח הקן.)

1.         הכל שוחטין - דיני שחיטה.

2.         השוחט - דיני טריפות.

3.         אלו טרפות – דיני סימני הטהרה בבעלי חיים טהורים.

4.         בהמה המקשה – דיני אכילת עובר בהמה שנמצא בבטן אמו בעת שחיטתה.

5.         אותו ואת בנו – דיני איסור שחיטת אם ובנה ביום אחד.

6.         כסוי הדם – דיני מצוות כיסוי דם החיה לאחר שחיטה.

7.         גיד הנשה – דיני איסור אכילת גיד הנשה.

8.         כל הבשר – דיני אכילת בשר וחלב יחד, ועוד.

9.         העור והרוטב – דיני טומאת מאכלים בבשר בהמה שחוטה.

10.    הזרוע והלחיים – דיני הזרוע, הלחיים והקיבה (ממתנות כהונה) המוענקות לכהן מן הבהמה השחוטה.

11.    ראשית הגז – דיני מצוות ראשית הגז.

12.    שילוח הקן – דיני מצוות שילוח הקן.

 

בכורות      (דיני בכורות אדם ובהמה)

1.         הלוקח עובר חמורו

2.         הלוקח עובר פרתו

3.         הלוקח בהמה

4.         עד כמה

5.         כל פסולי המוקדשין

6.         על אלו מומין

7.         מומין אלו

8.         יש בכור

9.         מעשר בהמה

ערכין           (דיני ערכין, החרמות והקדשים)

1.         הכל מעריכין

2.         אין נערכין

3.         יש בערכין

4.         השג יד

5.         האומר משקלי עלי

6.         שום היתומים

7.         אין מקדישין

8.         המקדיש שדהו

9.         המוכר שדהו

תמורה       (דיני תמורת הקורבן)

1.         הכל ממירין

2.         יש בקרבנות

3.         אלו קדשים

4.         ולד חטאת

5.         כיצד מערימין

6.         כל האסורין

7.         יש בקדשי מזבח

כרתות       (דיני חייבי כרת וחיובי קורבנותיהם)

1.         שלשים ושש

2.         ארבעה מחוסרי כפרה

3.         אמרו לו

4.         ספק אכל חלב

5.         דם שחיטה

6.         המביא אשם

מעילה        (דיני מעילה, הנאה מהקדש)

1.         קדשי קדשים

2.         חטאת העוף

3.         ולד חטאת

4.         קדשי מזבח

5.         הנהנה מן ההקדש

6.         השליח שעשה

תמיד (עבודה היום יומית במקדש)

1.         בשלשה מקומות - על השמירה במקדש במהלך הלילה ותרומת המזבח לפנות בוקר.

2.         ראוהו אחיו - על סידור אש המערכה על המזבח.

3.         אמר להם הממונה (אמר להם הממונה בואו) - על ההגרלה השניה, דישון המנורה ומזבח הזהב.

4.         לא היו כופתין - על הקרבת קורבן התמיד עד העלאת חלקיו לכבש.

5.         אמר להם הממונה (אמר להם הממונה ברכו) - על התפילה במקדש, ההגרלות השלישית והרביעית וההכנות להקרבת הקטורת.

6.         החלו עולים - על הקטרת הקטורת.

7.         בזמן שכהן גדול - על עבודות כשנעשות על ידי כהן גדול ועל השיר במקדש.

מידות                (מידות בית המקדש)

1.         בשלשה מקומות - עוסק בסדרי השמירה שהייתה על הר הבית;

2.         הר הבית - עוסק בעזרות השונות שהיו סביב המקדש, ובלשכות שהיו בעזרת הנשים;

3.         המזבח - עוסק בעזרת הכוהנים, הסמוכה למקדש, ובמה שנמצא בה - המזבח, הכיור וכד', ובאולם - חלקו החיצוני של בניין המקדש;

4.         פתחו של היכל - עוסק בהיכל - החלק המרכזי של בניין המקדש;

5.         כל העזרה - עוסק בעזרת ישראל ובפרט בלשכות שהיו בתוכה.

קינים         (קורבנות העוף)

1.         חטאת העוף - בסיס דיני תערובות קינים.

2.         קן סתומה - דיני גוזלים פורחים.

3.         במה דברים אמורים - דיני קינים מעורבים שהוקרבו.

סדר טהרה:

כלים         (דיני טומאה וטהרה בכלים)

1.         אבות הטומאות

2.         כלי עץ

3.         שיעור כלי חרס

4.         החרס

5.         תנור

6.         העושה

7.         הקלתות

8.         תנור

9.         מחט

10.    אלו כלים

11.    כלי מתכות

12.    טבעת אדם

13.    הסייף והסכין

14.    כלי מתכות

15.    כלי עץ

16.    כל כלי עץ

17.    כל כלי בעלי בתים

18.    השידה

19.    המפרק

20.    הכרים

21.    הנוגע

22.    השולחן

23.    הכדור

24.    שלשה תריסין

25.    כל הכלים

26.    סנדל עמקי

27.    הבגד

28.    שלש על שלש

29.    נומי הסדין

30.    כל זכוכית

אוהלות      (טומאת המת וטומאת האוהל)

1.         שנים טמאים

2.         אלו מטמאין

3.         כל המטמאין

4.         מגדל

5.         תנור

6.         אדם וכלים

7.         הטומאה בכותל

8.         יש מביאין

9.         כוורת

10.    ארובה

11.    הבית שנסדק

12.    נסר

13.    העושה מאור

14.    הזיז

15.    סגוס

16.    כל המטלטלין

17.    החורש

18.    כיצד בוצרין

נגעים        (דיני מצורע, מראות ונגעים)

1.         מראות נגעים

2.         בהרת עזה

3.         הכל מטמאין

4.         יש בשער

5.         כל ספק

6.         גופה

7.         אלו בהרות

8.         הפורח

9.         השחין

10.    הנתקים

11.    כל הבגדים

12.    כל הבתים

13.    עשרה בתים

14.    כיצד מטהרין

פרה          (דיני פרה אדומה ואפרה)

1.         רבי אליעזר

2.         שבעת ימים

3.         פרת חטאת

4.         המביא

5.         המקדש

6.         חמשה

7.         שנים

8.         צלוחית

9.         כל הראוי

10.    צלוחית שהניחה

11.    האזוב

טהרות       (דיני טומאה וטהרה)

1.         שלשה עשר

2.         האשה

3.         הרוטב

4.         הזורק

5.         השרץ

6.         מקום שהיה

7.         הקדר

8.         הדר

9.         זיתים

10.    הנועל

מקוות        (דיני כשרות המקוואות)

1.         שש מעלות

2.         הטמא

3.         רבי יוסי

4.         המניח

5.         מעין

6.         כל המעורב

7.         יש מעלין

8.         ארץ ישראל

9.         אלו חוצצין

10.    כל ידות

 

נידה          (דיני נידה)

1.         שמאי

2.         כל היד

3.         המפלת חתיכה

4.         בנות כותים

5.         יוצא דופן

6.         בא סימן

7.         דם הנדה

8.         הרואה כתם

9.         האשה שהיא עושה

10.    תנוקת

מכשירין     (הכשרת אוכל לקבלת טומאה על ידי משקין)

1.         כל משקה

2.         זיעת בתים - בפרק מובאים דרך אגב דיני עיר שיש בה ישראלים וגויים, ודיני רוב בכלל.

3.         שק

4.         השוחה

5.         מי שטבל

6.         המעלה - הפרק מביא את סוגי המשקים המכשירים.

זבים          (דיני טומאת הזב)

1.         הרואה

2.         הכל מטמאין

3.         הזב

4.         רבי יהושע

5.         הנוגע

טבול יום    (טמא שטבל ועדיין לא שקעה השמש)

1.         המכנס

2.         משקה

3.         כל ידות

4.         אוכל מעשר

ידיים         (טומאת הידיים)

1.         מי רביעית

2.         נטל לידו

3.         המכניס

4.         בו ביום

עוקצים      (אוכלין ונספחיהם המקבלים טומאה)

1.         כל שהוא יד (נקרא גם פרק כל שהוא)

2.         זיתים

3.         יש צריכין