|| ✧ פורום 2020 ✧


         האתר נוסד בנוב' 2006         יצירת קשר כאן

  
תפילות בגעז לחג המֶהֶללַה (הסיגד)


 


התפילות:
 
 

וַצוֹרוּ תָבוֹתוֹמוּ: השיאו את הארון שלהם

 
 

תפילה הנאמרת עם הוצאת האורית מן התיבה בבית התפילות.

 
 
 

וַצוֹרוּ תָבוֹתוֹמוּ מִיכָּאֶל מֶרהוֹמוּ

 

אָרבָּעַה עַמֶת בְּגְדֶם מִיכָּאֶל מֶרהוֹמוּ

 

מְעַלתְנִי בְּדֶמְנֶ וְלֶילִיתְנִי בְּעַמדֶ אְשַׂת

 
מִיכַּאֶל מֶרהוֹמוּ
 

אַרבַּעתוּ מְקַנ אְמאַפְאַ לְצִיוֹנ

 
תְנשְׂאִי צִיוֹנ לְבֶשִי חַילֶ מְזרַעְתְכִּי
 
תְנשְׂאִי צִיוֹנ אַסתְגַבְּאִי זְרוּעַל חְזבְּכִּי
 

השיאו את הארון שלהם, מיכאל הוליך אותם

 

 

ארבעים שנה במדבר, מיכאל הדריך אותם

 
ביום בענן ובלילה בעמוד אש,
 
מיכאל הוליך אותם
 
ארבעה מקומות הכין שערים לציון
 
שאי ציון לבשי עוז זרועתך
 
שאי ציון תאספי עמך החוזר
 

וַיְאַרגוּ דֶברֶ: ויעלו להר

 

 

התפילה הראשונה הנאמרת בהר, הקובעת את האירוע כחג שנתי
 

וַיְאַרגוּ דֶברֶ לֶלֶ עַמֶת עַמֶת

 

כֶּמֶ יְסֶגֶדוּ לְנֶגוּשֶׂ אֶגזִאַבְחֶר

 

ויארגו דבר לל עמת עמת

 
כמ יסגדו לנגוש אגזאבחר לאַמלַכְּנֶֶ
 
וַצֶרחוּ הַבֶ אֶגזִאבְחֶר אַמלַכּוֹמוּ
 
וַצֶרחו לְוַוִיַנ (בְּבְּמְקוַמוֹמוּ)
 
  לְוַוִיַנ בְּבְּמַאַרגוֹמוּ יֶשׁוֻעַ
 
קָדמִיאֵל חַשַבנַיַה שַׂרַבְיַה שָׁטרִיאֶל אַרהַיַ ...
 
וַצֶרהוּ הַבֶ אֶגזִאַבְחר אַמלַכוֹמוּ
 

ועלו להר שנה בשנה

 

כדי לסגוד למלך ה'

 

ועלו להר שנה בשנה

 
כדי לסגוד למלך ה' אלוקינו
 
וקראו לפני ה' אלהיהם
 
וקראו לווים במקומותיהם
 
לוויים בתפקידיהם
 
ישוע, קדמיאל,שבניה,שרביה, שטריאל, ארהיה
 
וקראו לפני ה' אלהיהם
 

 


יִתבַּרֶכּ אגזאבחר של הבוקר
 
1) יִתבַּרֶכּ אֶגזִאַבְּחֶר אַמלַכּ אִשׂרַאֶל
 
אַמלַכּ אַבַּוִינֶ אַנתֶ (הַלֶ)
 
שְׂבּחוֹנִי וְאְתוּ וְלְעוּלֶנִי וְאְתוּ לְעַלֶם
 
2) וַיִתבַּרֶכּ אֶגזִאַבְּחֶר וַיִתקְדַשׂ וַיִתלְעַל
 
וַיִתאַמֶנ וַיִתאַכּוֹת ווַיְשֶׂבַּח אַדוֹנַי
 
אְסמֶ עַבי שְׂבחַתִיחוּ
 
קְדוּשׂ חַייַל וְבֻּרוּכּ (הַלֶ)
 
שְׂבּחוּנִי וְאְתוּ וְלְעוּלֶנִי וְאְתוּ לְעַלֶמ
3)בְּרוּכּ אַנתֶ אֶגזִיאוֹ בּדִבֶ צְרחַ קְדוּשַׂת
שׂבְּחַתִיכְּ
 
שׂבְּחַתִיהוּ     לְאַמלַכּ שַׂמַי
 
אַנתְ אַדוֹנַי לְשְׂמוּ הַלֶ     (אַלֶף) בּרוּכּ
 
שְׂבּחוּנִי אַנתֶ וְרוּתֶנִי אַנתֶ לְעַלֶמ מֶנבֶּרְכְּ
 
(או ) שְׂבּחוּנִי אַנתֶ וְאְכּוּתֶנִי אַנתֶ לְעַלֶם
 
4) בְּרוּכּ אַנתֶ אֶגזִיאוֹ זֶתְרְאִי קַלַיַית
 
נְבִירֶכֶּ
 
לְעֻל כּרוּבֶל צְרחַה אַריַים מֶנבֶרְכְּ לְעוּל
 
(הַלֶ)
 
שְׂבּחוּנִי וְאְתוּ וְשׂבּוּחֻנִי אַנתֶ בְּכּוּלוּ עַלֶמ
5) בְּרוּכּ אַנתֶ אֶגזִאיוֹ בְּדִיבֶ מֶנבֶרֶ
 
  שְׂבחַתִיכְּ     שְׂבחַת מֶנגְסתְכְּ
 
מֶנגְסיתוּ זֶאִיֶיסֶעַר (זֶאִייְסֶאַר)
 
חַיילוּ זְאִיְידֶכְּם
 
גֶצוּ זְאִיְימַסֶנ רְאִית גֶצוּ זַאִיְתְלוֶצ (או
 
זַאִיְתְוֶלֶת)
 
וְמְכּוֹנַנו זְיִאַלֶמ וְמֶנבְּרו זֶאִיְנקְלקְל
 
(או) וְעַמְתַתכְּנִי זֶאִיְהַלְיכְּ
 
וֶתרֶ וַרֶזֶה צַדְק אַנתֶ אַדוֹנַי לְעַלֶמ עַלֶם(הַלֶ)
שְׂבּחוּנִי אַנתֶ וְלְעוּלֶנִי אַנתֶ לְעַלֶמ
6) בְּרוכּ אַנתֶ אֶגזִיאוֹ
כּולוּ מַי (ז)למְעְלתְ שְׂמַיתַ
בְּחַבֶ תְאְיְנתֶ (תְעְיְנתוּ) לְאַריַם
אֶגזִיאוֹ זֶהַלוֹ וְיֶיהֶלוֹ אַמלַךּ אַבַּוִינֶ
אֶגזִיאוֹ אַמלַכּ אַברֶהַם
אֶגזִיאוֹ אַמלַכּ יְצחַק
אֶגזִיאוֹ אַמלַכּ יַעְקֹב אְשׂרַאֶל
אַמלַךּ אְשׂרַאֶל קְדוּשַׂנ כְּברוּ
(כְּהַלִי פְצוּמ)
שׂמַוִי נְגוּשׂ וְקַלוּ נְצוּח (הַלֶ)
שְׂבחוּנִי אַנתֶ וְכְּבוּרֶנִי אַנתֶ לְעַלֶמ
אַנתֶס מְהַרִי וְמְסתֶ סַהִיל
יתברך ה' אלהי ישראל
 
אלהי אבותינו אתה (הלל)
 
שבחוהו ורוממוהו לעולם
 
ויתברך ה' ויתקדש ויתרומם
 
ויתאמן ויתהלל וישתבח ה'
 
כי גדול שבחותיו
 
קדוש וחזק וברוך (הלל)
 
שבחוהו ורוממוהו לעולם
 
ברוך אתה ה' מעל היכל קדוש
 
שבחיך
 
שבחים לאלהי השמים
 
אתה ה' לשמו הלל (אלף) ברוך
 
שבחוהו וישר אתה לעולם כסאך
 
(או) שבחוהו וגדלוהו לעולם
 
ברוך אתה ה' אשר תראה מעיינות אשר אתה יושב עליהם
 
מעל הכרובים היכל רקיע כסאך הרם.
 
(הלל)
 
 
שבחוהו ושבחוהו אתה בכל העולם.
 
ברוך אתה ה' מעל כסאך
 
שבחיך שבחת מלכותך
 
מלכותו אשר לא יחסר בו (לא תוסר)
כוחו אשר לא יפול
 
 
פניו אשר לא ייכשל מראה פניו אשר לא ישתנה
 
 
ומשפטו אשר לא ... וכסאו אשר לא ישרף
 
ושנותיך אשר לא ייתמו
 
בכל זמן תמיד צדיק ה' לעולם עולם (הלל)
 
שבחוהו אתה ורוממוהו לעולם.
 
ברוך אתה ה'
 
כל המים מעל השמים
 
במראה שלו ברקיע
 
ה' שהיה ויהיה אלהי אבותינו
 
ה' אלהי אברהם
 
ה' אלהי יצחק
 
ה' אלהי יעקב ישראל
 
אלהי ישראל קדושים ומכובדים
 
(כולו מושלם)
 
מלך השמים וקולו טהור (הלל)
 
שבחוהו וכבדוהו לעלם.
 
אתה רחום ומרבה סליחה.
 


 
 

 

הל הל יברכוו (14 מתוך מעל ל-30 בתים)


 

 

 

1. הַלֶ הַלֶ יְבַרכְּווֹ אַמַנ כּוּלוּ גְברַ

אֶגזִאי לְאֶגזִאַבְּחֶר אַמלַכּ חַיַלַנ.
נְגוּשֶׂ שְׂבחַת נְגוּשֶׂנֶ שְׂבּחוּנִי וְאְתוּ
קַדַמַוִי אֶגזִאי אַנתְ לְעַלֶם
וְדַהַרַוִי אֶגזִאי אַנתְ לְעַלֶם
כּולוּ פְטרַת יְשֶׂבּחוּכְּ וְכּוּלוּ תְּגַבַּר זֶיְעַלוּכְּ
יְתפֶשַׂה אֶגזִאַבְּחֶר בְּתֶגבַּרוּ אֶגזֵאִיֶ אֶגזֶאִיֶ
2. הַלֶ הַלֶ יְבַרכְּווֹ שַׂמַיי שַׂמַיַת
אגזי לאגזאבחר אמלכ חילנ
נגוש שבחת נגושנ שבחוני ואתו
שֶׂבעַתוּ שְׂמַיִת כּרוּבֶל מֶנבְרוּ
אַרַים מַהַדְרוּ מֶנגְסתוּ זֶלְעַלֶם
  אֶגזֶאִיֶ אֶגזֶאִיֶ
3. הל הל יברכוו כּולוֹמוּ מְלַאְכּת
אגזי לאגזאבחר אמלכ חילנ
נגוש שבחת נגושנ שבחוני ואתו
תֶשְׂעַ וְתֶשׂעַתוּ עַבִּיַת נֶגֶדֶ מְלַאְכּת
וְשֶׂרַוִיתוֹמוּהִי אְנתֶלפִתֶ אַאְלַפַת
אגזאי אגזאי
4. הל הל יברכוו כּוּלוּ מַיִת זֶמְלְעְלתֶ
שַׂמַיַת
אגזאי לאגזאבחר אמלכ חילנ
נגוש שבחת נגושנ שבחוני ואתו
מֶנוּ זֶיְסְפֶרֹ לְמַינִי בְּהְפנוּ מֶנוּ זֶדֶלְוְ אַדבַרנִי בּמְדְלִווֹ
מֶנוּ זֶסְפֶר מְדרְנִי בְּסְנזֶרוֹ מֶנוּ זֶאַהַז לְכּוּלַ
עַלֶם אגזאי אגזאי
5. הל הל יברכוו כולו חיל
  לאגזאבחר אמלכ חילנ
נגוש שבחת נגושנ שבחוני ואתו
אַדקֶמֶ קֶשׂתֶ חַיַלַנ
וַאַקנֶתוֹמוּ חַיַל לְדוּקוּמַנ
אֶגזִיאוֹ אַמלַכּ חַיַלַנ
שְׂמְעַנִ אֶגזִיאוֹ צֶלוֹתֶיֶ וַשֶׂאֶלתִיֶ
  אגזאי אגזאי
6. הל הל יברכוו צְהַי וַורַחְ
  אגזאי לאגזאבחר אמלכ חילנ
נגוש שבחת נגושנ שבחוני ואתו
פֶטֶרְכּוֹמוּ לְצֶהַי וְלְוַרחְ בַּאַחִת קַל
וְבְּאַחַתִ סְראַת
צְהַינ וְוַרְחְנ אִיכּוֹנוּ נְצוַּחנ בְּקְדמֶכְּ
אגזאי אגזאי
 
7.     הל הל יברכוו כּוּלוּ כְּוַכְּבת שַׂמַי
  אגזאי לאגזאבחר אמלכ חילנ
נגוש שבחת נגושנ שבחוני ואתו
יְשֶׂבחוּכְּ כְּוַכְּבת שַׂמַי בְּלְבֻּנְ וַיְבלוּ
קְדוּשׂ קְדוּשׂ אֶגזִאַבְחֶר (צבאות)
אגזאי אגזאי
8. הל הל יברכוו טְלַ וַזְנַב
  אגזאי לאגזאבחר אמלכ חילנ
נגוש שבחת נגושנ שבחוני ואתו
אְמטַלְ שַׂמַי וְאְמטְלַ מְדרַ
אַבַּא בְּרכֶּנֶ וַתְסַהְלֶנֶ אגזאי אגזאי
9. הל הל יברכוו כולו מַנפַשׂ דִיבֶ גֶצוּ מַנפַשׂ הַייוַותֶ בּוְאַה נְבִיב אגזאי ...
10. הל הל יְבַרכְּווֹ אְשַׂת וְלְהַב
  אגזי לאגזאבחר אמלכ חילנ
נגוש שבחת נגושנ שבחוני ואתו
עַבִי אְשַׂת יְקַוֶם קְדמֶהוּ
וְשְׂלטַנְ קַלוּ תְאַגְסִי גְרוּם אֶגזִאַבְחֶר
אגזאי אגזאי     (יתכן ונרשמו טעויות)
11. הל הל יברכוו לֶילִיתְ וְמְעַלתְ
  אגזי לאגזאבחר אמלך חילן
נגוש שבחת נגושנ שבחוני ואתו
זְאַקְמכְּנֶ אְמגְרֻם לֶילִית
  וְזְאַבצְהְכֶּנֶ אְסכְּ בְֶּהַנ מְעְלתֶ
לֵילִיתְ וְמְעְלתְ נְשֶׂבְח וְנְזֶמֶרֶ בְּהַווְר קַל
  (יש גרסה: וְנְקֶדְשׂ לאגזיבהר)
לאגזאבחר אְגזִאיןֶ אגזאי
12. הל הל     יְבַרכּווֹ אַסחַתִיַ
  אגזאי לאגזאבחר
עַמוּק כְּמֶ צְהַי וְקְוֶרְר ברד אגזאי...
13. הל הל יְבַרכְּווֹ טְלַ וְזְנַב
  אגזי לאגזאבחר אמלכ חילנ
נגוש שבחת נגושנ שבחוני ואתו
ווְכְּמְ טְלַ אַרמוֹנִים
זֶיְוַרֶד דִייבֶ אַדֶברֶ צִיוֹן אגזאי אגזאי
14. הל הל יברכוו בֶּרהַנְ וְצְלמַת אגזאיֶ לאגזאיֶ לאגזאבחר אָמְלַקֵ הָיַלַן לֶנְגוּשֶּ שְׂבהַתְ נְגוּסֶנֶ שְׂבוִהֶנִי וְאְתוּ
  מִיטוּט ברהנת זְשֶׂרעַ
וומולדתיהומו יאמר זֶיְיצֶוְאוֹ לְגוּכ
וויַסֵרְקוֹ לֵבֶרְחְ אְגְזיאְיֶה

הלל הלל יברכוהו אמת כל מעשיו

 
אלהי האלהים אלהי הכוחות
 
מלך התשבחות מלכנו שבחוהו
 
ראשון ה' אתה לעולם
 
ואחרון ה' אתה לעולם
 
כל הנברא ישבחוך וכל המעשים אשר ירוממוך
ישמח ה' במעשיו, אלוהי אלוהי
(תהלים קד: לא)

2. הלל הלל יברכוהו שמי השמים

 
אלהי האלהים אלהי הכוחות (תה' קמח: ד)
 
מלך התשבחות מלכנו שבחוהו
 
שבעה השמים כרובי כסאו
 
רקיע מעונו מלכותו לעולם.
 
ה' ה'.
 
3. הלל הלל יברכוהו כל המלאכים
 
אלהי האלהים אלהי הכוחות
 
מלך התשבחות מלכנו שבחוהו
 
תשעים ותשע הגדולים זה לזה     המלאכים
 
ומשרתיהם אלפי אלפים
 
ה' ה'.
 
הלל הלל יברכוהו כל המים אשר מעל לשמים
 
 
 
 
אלהי האלהים אלהי הכוחות
 
מלך התשבחות מלכנו שבחוהו
 
מי אשר מדד מים בשעלו ומי שקל     הרים במשקל
 
מי מדד ארץ בשליש (?) מי אחז בכל
 
העולם ה' ה'.
 
 
5. הלל הלל יברכוהו כל הכוחות  
 
של האלהים אלהי הכוחות
 
מלך התשבחות מלכנו שבחוהו
 
מחליש קשת החזקים
 
ונותן כוח לנחשלים
 
ה' אלהי הכוחות
 
שמע אותי ה' תפילותי ובקשותי
 
ה' ה'.
 
6. הלל הלל יברכוהו שמש וירח  
 
של האלהים אלהי הכוחות
 
מלך התשבחות מלכנו שבחוהו
 
כי בראת אותם השמש והירח
 
במאמר אחד ובמעשה אחד
 
שמש וירח לא יהיו טהורים לפניך
 
ה' ה'..
 
 
 
 
7. הלל הלל יברכוהו כל כוכבי השמים  
 
של האלהים אלהי הכוחות
 
מלך התשבחות מלכנו שבחוהו
 
כוכבי השמים במחשבותיהם ויאמרו:
 
קדוש קדוש ה' צבאות
 
ה' ה'.
 
הלל הלל יברכוהו טל וגשם  
 
של האלהים אלהי הכוחות
 
מלך התשבחות מלכנו שבחוהו
 
מטל השמים ומטל הארץ
 
אבא ברכנו וסלח לנו ה' ה'.
 
9. הלל הלל יברכוהו כל רוח מעל פניו
 
רוח חיים מביא דבר ה'...
 
10. הלל הלל יברכוהו אש ולהבות  
 
של האלהים אלהי הכוחות
 
מלך התשבחות מלכנו שבחוהו
 
אש גדולה יקום לפניו
 
ושלטון קולו ימחל ניסי ה',
 
  ה' ה'
 
11. הלל הלל יברכוהו לילה ויום   
 
של האלהים אלהי הכוחות
 
מלך התשבחות מלכנו שבחוהו
 
 
אשר הקמתנו מיראת הלילה
 
  ואשר הגיענו עד אור היום
 
יומם ולילה נשבח ונזמר בקול ביחד
 
 
לה', ה' ה'. (יש גרסה: ונקדש לה')
 
 
12. הלל הלל יברכוהו שלג
 
ה' ה'
 
עמוק כשמים וברד קר ה'...
 
13. הלל הלל יברכוהו טל וגשם  
 
של האלהים אלהי הכוחות
 
מלך התשבחות מלכנו שבחוהו
 
כמו טל חרמונים
 
  אשר יורד (מן) הרקיע על הר ציון, ה' ה'
 
14.     הלל הלל יברכוהו אור וחושך, ה'
 
  ה' האל החזק למלך
 
  התשבחות מלכנו שבחוהו
 
המכסה אורות אשר התקין
 
אשר הוליד אותם והוציא אותם בעלות השחר
 
והזריח את האורות, ה'

 

נְאוּ נְסֶגְדֶ: בואו נשתחוה


הרכב של המסורת הגונדרית והתיגרנית
 
נְאוּ נְסַגֶדֶ וְנְגֶנִי לוֹתוּ לְבַּחְתִיתוּ
 
קְדוּשֹ.
 
נְאוּ נְסֶגֶדֶ נְצֶלִי נְזֶמְר וְנְבֶרְךְּ
 
וְנְקֶדְשֹ אַבִי לְפֶטַרֶ שַֹמַי וְמְדרַ.
 
נְאוּ נְסֶגֶדֶ נְצֶלִי נְזֶמְר נְבֶרְךְּ
 
נְקֶדְשֹ וְנְלֶבֶּ נְצֶמֶד אַבִי לְפֶטַרֶ
 
שַֹמַי וְמְדרַ,
 
(נוסח תיגרי)
וְנְסֶגֶד וְסתֶ צְרחַ, מְקַנ הַבֶ קוֹמַ
 
אְגרֶ אֶגזִאַבְחֶר,
 
וְנְסֶגְד וְסתֶ מְקַנ צְרחַ מְקדַשְׂכְּ.
 
סְגְדוּ לאגזאבחר בְּאַעְצֶדֶ בֶּיתֶ
 
מְקדַשּוּ.
 
(נוסח גונדר)
תַקַדִים סֶגִדְ לֶשְֹבְּחַתֶ לעוּל אַנתֶ
 
אְסֶגְד לֶכֶּ בֶּיתִכְּ בְּיְרוּשָֹלֶם קְדְשֹת
 
 
(תיגרי ובסוגריים, נוסח גונדר)
וְנְסֶגֶד וְסתֶ צְרחַ (דֶבֶרֶ), מְקַן הַבֶ קוֹמַ
 
אְגרֶ אֶגזִאַבְחֶר,
 
וְנְסֶגְד וְסתֶ מְקַן צְרחַ(דֶבֶרֶ) מְקדַשְֹךְּ.
 
סְגְדוּ לְאֶגזִאַבְּחֶר בְּאַעְצֶדֶ בֶּיתֶ
 
מְקדַשֹוּ.
 
וַיֶאֶזֶנִ נְסֶגְד לְבְּנֶ.
 
כּולוּ פְטרַת מְדְר תְסֶגְד וַיְתגֶנִ לֶכְּ,
 
אַמַן אַמַן.
 
גְרוּמַן מְלַאְכּת יְסֶגְדוּ בְּתֶאְזַזֶ
 
קַלוּ אֶגזִאַבְחֶר זֶהַלוֹ:
 
קְדוּשֹ קְדוּשֹ, יְסֶגְדוּ אְמרְחוּקַ.
 
 
גְרּומַן מְלַאְכּת יְסֶגְדוּ בְּתֶאְזַזֶ
 
קַלוּ אֶגזִאַבְחֶר
 
  כּולַה מְדרַ תְסֶגְד ווְתְגֶנִי לֶכְּ לְשְֹמֶכְּ
וְיַמֶצְאוּ בְּזוּח אַלְחְמת     יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
וְיַמֶצְאוּ ווֶרק ווַבְּרוּר יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
וְיַמֶצְאוּ אַלְוְסת קַצֶנֶת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
וְיַמֶצְאוּ אַלבַּשֹ דֶמוּת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
ווַיְימַצוּ כַּהְנַת ווְנְבִיאַת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
ווַיְימַצוּ נְגְשֹתַת ווְמְכַּנֶנת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
ווַיְימַצוּ עַבֶּייַת ווְמְסַפְנת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
ווַיְמַצוּ מְסרַק וְומֶעְרַב יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
ווַיְמַצוּ סֶמֶן ווְדֶבוּב יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
ווימצו בַּאַרבַּעְתוּ מַעַזְן יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
סְגְד לְאֶגזִאַבְחֶר בְּאַעְצֶדֶ בֵּיֶת מַקדֶשׂוֹּ
קַל אֶגזִאַבְחֶר קַלְכֶּ נְצוּח אַנתֶ
קַל אגזאבחר כְּמֶ בּרוּר נְצוּח ווְפֶטוּןֶ אְמְדרַ
קַל אֶגזִאַבְחֶר אְרְאסוּן ווְאְתוּ
קַל אֶגזִאַבְחֶר יְמַתְר נֶדֶ אְשַֹת
קַל אֶגזִאַבְחֶר יַדלֶקְלְק לְגֶדַם
קַל אֶגזִאַבְחֶר יַצֶנְאוֹמוּ לְחַיֶלַת
קַל אֶגזִאַבְחֶר צֶנַ שְֹמַיַת
אֶגזִאַבְחֶר אַסתֶדַלֶווֹ מֶנבֶרוֹ
אֶגזִאַבְחֶר אַסתֶדלְאוֹ מֶנבֶרוּ לְכּוֹנֶנוֹ
בְּדִבֶ כְּרוּבֶל:
מֶנבֶרכֶּ לְמְעְלתֶ אַריַם מַהַדְרכֶּ אֶגזִיאוֹ.
בְּדִבֶ כּרוּבֶל מֶנבֶרְכֶּ
אַנתְ אַמלַךּ לְכּולוּ בְּחַתִיתְכְּ.
יְנֶבְּר אֶגזִאַבְחֶר וְיְנֶגְשֹ לְעַלֶם
 
עַלֶם וַתרְ חַדִשֹ.
 
אֶגזִאַבְחֶר יְבַרכּוֹמוּ לְחְזבוֹ
 
בְשַֹלֶם.
 
 
בואו נשתחווה ונודה לו לבדו קדוש
 
 
 
בואו נשתחווה נתפלל נשיר נברך
 
נקדש אבי בורא שמים וארץ.
 
בואו נשתחווה נתפלל נשיר נברך
 
נקדש נשים לב נצמד (ל)אבי בורא
 
שמים וארץ,
 
(נוסח תיגרי)
ונשתחווה בתוך היכלו, מקום הדום
 
רגלו של ה',
 
ונשתחווה בתוך היכל מקדשך.
 
השתחוו לה' בתוך היכל מקדשו
 
 
(נוסח גונדר)
 
ראשית כל סגוד לשבחו העליון אתה
 
אשתחוה לך בביתך בירושלים הקדושה
 
 
ונשתחווה בתוך היכלו, מקום הדום
 
רגלו של ה',
 
ונשתחווה בתוך היכל מקדשך.
 
השתחוו לה' בתוך היכל מקדשו
 
 
 
 
ככה נשתחווה (ב)בלבנו.
 
כל ברואי הארץ ישתחוו ויודו לך,
 
  אמן אמן.
 
המלאכים הנפלאים ישתחוו במצוות
 
קול ה' אשר היה:
 
קדוש קדוש, ישתחוו מרחוק.
 
 
המלאכים הנפלאים ישתחוו במצוות
 
קול ה'
 
כל הארץ תשתחווה ותודה לך, לשמך
 
יביאו רוב עדרי צאן ובקר וישתחוו בירושלים
 
יביאו זהב וכסף וישתחוו בירושלים
 
ויביאו בגדי זהב וישתחוו בירושלים
 
ויביאו לבוש נאה וישתחוו בירושלים
 
ויבואו כהנים ונביאים וישתחוו בירושלים
 
ויבואו מלכים ונסיכים וישתחוו בירושלים
 
ויבואו גדולים ושופטים וישתחוו בירושלים
 
ויבואו ממזרח וממערב וישתחוו בירושלים
 
ויבואו מצפון ומדרום וישתחוו בירושלים
 
ויבואו מארבעה כיוונים וישתחוו בירושלים
 
סגוד לה' בחצר בית מקדשו
 
קול ה' קולך טהור
 
קול ה' כמו כסף טהור ומהר מן האדמה
 
קול ה' איתן הוא (בכוח)
 
קול ה' חוצב להבות אש
 
קול ה' יחיל מדבר
 
קול ה' יחזק בעלי כוח
 
קול ה' יחזק שמים
 
ה' יכין כסאו
 
ה' יכין כסאו לשלטונו
 
ברקיע הכרובים
 
כסאך מעל הרקיע, כסאך ה'
 
ברקיע הכרובים כסאך
 
אתה אלקים לכל לבדך.
 
יהיה ה' וימלוך לעולם ולעולם תמיד חדש
 
 
ה' יברך את עמו בשלום.
 

 


 

מְנַבֶרתֶ בֶּיתֶ דַוִיד: כסאות לבית דוד


 
בביצוע יש חזרות רבות על חלקים מן התפילה. אינן רשומות כאן.
מְנַבְרתֶ בֶּיתֶ דַוִיד, תְזֶיְאְנוּ דְהַנְהַ
 
אִיֶרושַׂלֶם
 
אִירושַלֶם הְנֶסת כַּמְהַגְר אֶלֶ כַּמַ
 
וְוְהֶווֹר מֶשֶׂלֶ
 
(אגויניה) גִ'ינגַה גִ'ינגַה אִיְרוּשַׂלֶם
 
גִ'ינגַה ווַאשִי
 
גִ'ינגַה גִ'ינגַה בֵּיתַ מַקדַשׂ גִ'ינגַה
 
ווַאשִׂי
 
וְבְאְנתְ בֵּיתֶ דַוִיד דְהְנְהַ תְזֶאַנוּ
 
אִיְרוּשַׂלֶם
 
וְבְאְנתְ בֵּיתֶ אֶגזִאַבְחֶר אַמלַכִּיֶ
 
הַסַסכּוּ שְׂנַיתֶכִּ
 
(באגאויניה) גְ'רַבְכּוּ אַמנֶן גְ'רַבְכּוּ
 
כְּמֶמְסִי אַוּנֶן גְ'רַבְכְּו
 
אְלֶ יִתכְּנַיוֹ בּוְסתֶ בֶּיתִיֶ וְיְוֶרְשׂוּ
 
מְזַגְבתְיֶ
 
 
אְלֶ יְתֶגְהוּ בְּוְסתֶ בּיתִיֶ וְיְוְרֶשוּ מְזַגְבתְיֶ
 
אְלֶ יְתֶגְהוּ בְּוְסתֶ בֶּיתְיֶ וְאְתוּכִּ יְנשְׂאַ אַסבוֹ
 
אַנבֶרוּ נְדַי וְמְסכִּינֶ אַהְדְרוּ וְסתְ בֵּיתְכְּמוּ
 
אַנבֶרוּ נְדַי וְגְיוּר אַהְדְרוּ וְסתְ בּיתְכְּמוּ
 
 
(באגויניה) אַנגְנִי כִּינְדֶי גְנִי כִּינדַשִׂי
 
כִּילִיגְלִיוּ גְנִי
 
(געז) עוֹפנִי רֶכְּבֶת לַתִי בֵיתִי.
 
יְקַדְשׂוּ שְׂמֶיִ בֵיתֶ יַעְקֹב
 
יְקַדְשׂוּ שְׂמֶיִ בֵיתֶ יְשׂרַאֶל
 
מְּכּוַונְנתוּ בֵּיתֶ יַעְקֹב
 
מְּכּווַנְנת וְלוּדֶ יְשׂרַאֶל
 
וַיֵאְזֶנִי בֵּיתֶ יַעְקֹב:
 
שְׂמַעֻנִי בֵּיתֶ יַעְקֹב:
 
אַרהְווֹ הוֹהַתִי מְכּוַונְנתֶ וַיְתְרֶהַוֶ אְלֶ
 
אְמפְטרֶתֶ.
 
 
כסאות לבית דוד, בקשו טוב לירושלים.
 
 
 
ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו.
 
(קטע שהוא חלקית באגוויניה, התרגום ע"פ מסורת)
בשר לנו, בשר לנו על ירושלים
 
בשר לנו, בשר לנו על בית המקדש
 
 
 
 
 
בעבור בית דוד בקשו בטוב ירושלים
 
 
בעבור בית ה' בקשו בטוב ירושלים
 
 
 
 
(קטע באגוויניה, התרגום ע"פ מסורת)
 
התגעתעתי, כן התגעגעתי
 
אלה שיעבדוני בתוך ביתי ירשו את נחלתי.
 
 
 
 
אלה שירצו (לבוא) בתוך ביתי ירשו נחלתי.
 
אלה שירצו (לבוא) בתוך ביתי ירשו שכרם.
 
שימו עניים ומסכנים שוהים בתוך בתיכם.
 
שימו עניים וגרים שוהים בתוך בתיכם.
 
 
(קטע באגוויניה: אין תרגום מדויק)
 
 
 
גם ציפור מצאה לה בית.

 

 

בית יעקב יקדשו את שמי

 
בית ישראל יקדשו את שמי.
 
נסיכי בית יעקב,
 
נסיכי בני ישראל.
 
כה יאמרו בית יעקב:
 
שמעו אותי בית יעקב:
 
פתחו שערי נסיכים כאשר היו פתוחים מבראשית.
 
 
 
 
 
עד כאן תפילות הבוקר שנאספו לאוסף זה.
 
לאחר תפילות הבוקר, קוראים הקסים מתוך כתבי הקודש:
·           שמות כ'- י"ט (מעמד סיני)
·           נחמיה ט' (חידוש הברית בימי שיבת ציון)
·           רשימת ברכות וקללות מתוך התורה (בד"כ דברים כ"ז)

יִתבַּרֶכּ...זֶגֶברֶ
תחילת תפילות אחר הצהרים
 
יִתבֶּרֶכּ אגזיאבחר אַמלַכּנֶ
 
אַמלַכּ יְשׂרַאֶל
 
זֶגֶברֶ עַבִיֶ וְמֶנכְּרֶ וְמְדמְמ בְּחַתִיתוּ קְדוּשׂ
 
וַיִתבַּרֶכּ וַיִתקֶדַשׂ וַיִתלְעַל וַיִתאַמֶנ אַדֹנַי
 
אְסמֶ עַבִיֶ שְׂבחַתִיהוּ לְאגזיאבחר
 
לְעַלֶמ וְלְעַלֶמ לְיִכּוּנ ליכונ
 
אַנתֶ אַמלַכּ בְּחַתִיתְכְּ אַמלַכּ לְכּוּלוּ
 
אַנתֶ אַמלַכּ בְּחַתִיתְכְּ פֶטַרֶי לְכּוּלוּ
 
אַנתֶ אַמלַכּ בְּחַתִיתְכְּ גְבַרֶי לְכּוּלוּ
 
אַנתֶ אַמלַכּ בְּחַתִיתְכְּ נוֹלַוִי לְכּוּלוּ
 
אַנתֶ אַמלַכּ בְּחַתִיתְכְּ מְיַטֶ לְכּוּלוּ
 
אַנתֶ אַמלַכּ בְּחַתִיתְכְּ בְּזַוִי לְכּוּלוּ
 
אַנתֶ אַמלַכּ בְּחַתִיתְכְּ מְסֶסְיֶ לְכּוּלוּ
 
אֶלֹהֶי אַמלַכְּ אַברְהַם אלהי אמלכ
 
יְסחַק אלהי אמלכ יַעְקֹבּ אְשׂרַאֶל
 
אלהי לְמוּשׂיֶ וְלְאַרוֹן
 
אֶלֹהֶיהוֹמוּ לְאַנַניַה וְלְעַזַריַה וְמִשַׁאֶל
 
זְאַשׂמַעְכְּ לוֹמוּ קַלַתִיכְּ בְּדֶברֶ סִינַה
 
כְּמֶזְ וְאְתוּ מֶנגְשׂתְכְּ אַדֹנַי
 
כמז ואתו שְׂלַטַנְכְּ אדני
 
שתי השורות הבאות באגויניה
 
אַנֶ וֻמֶ אַנֶ וֻמֶ יְוַ כֶּמֶנגְשׂת דַיְרגַוַ אַנֶ וּמֶ יְוַ
 
אַנֶ וֻמֶ אַנֶ וֻמֶ יְוַ כֶּמֶנגְשׂת וַסֶנגַוֶ אַנֶ וּמֶ יְוַ
 
המשך בגעז
 
אַדֹנַיסֶ קַלוּ יְנֶגְשׂ
 
נוּגוּשׂ מְלַא כּוּלוּ מְדרֶ שְׂבחַתִיכְּ
 
חֶיַוּ מֶלַא כּוּלוּ מְדרֶ שְׂבחַתִיכְּ
 
זְאַשְׂמַעכֶּלוֹמוּ קַלַתִכְּ בְּדֶברֶ סִינַה
 
כְּמֶיְמהַרוֹמוּ לְדֶקִקֶ אְשׂרַאֶל
 
כִּידַנתְכְּ יֶדכּוּ מְשׂלֶ הְרֻוּיַנִיֶ
 
וְרְכְּבכּוּ לְדַוִית גֶבְריֶ
 
וְמְהַלכּוּ לְדַוִית גֶבְריֶ
 
אַנבֶבכּוּ אַנבְאֶי קְדמִיכְּ בְכֶּמֶ אַזֶזכְּ
 
אְוַתְר קֶשׂתְיֶ וַאַזְיֶכְרֶ כִּידַנֶ
 
מְשׂלֶ נֹחַ גֶברֶיְ אַנַ אַקַווּמ כּידַנִיֶ
 
קֶשׂתְ דֶמְנַ תְאְמְרתְיֶ אַסַיְמ לֶכְ כִידַנְיֶ
 
קשת דמנ תאמרתי אַקַווּמ כידני
 
שְׂבּוּח אגזיאבחר בְּמַאְכֶּלְ מַהְבֶרֶ
 
אְשֶׂבְּחוֹ לאגזאבחר בְּמְכּרֶ צַדקַנוּ
יתברך ה' אלהינו
 
אלהי ישראל
 
אשר עזה גדולות וגבורות ונפלאות לבדו קדוש
ויתברך ויתקדש ויתרומם ויאמן ה'
 
כי גדול שבחיו של ה'
 
לעולם ולעולם יהיה ויהיה
 
אתה אלהים לבדך אלהים לכול
 
אתה אלהים לבדך בורא הכל
 
אבה אלהים לבדך עושה הכל
 
אתה אלהים לבדך שומר הכל
 
אתה אלהים לבדך מחזיר הכל (בתשובה)
 
אתה אלהים לבדך מוצא תמורה/תחליך לכל
 
אתה אלהים לבדך מאכיל הכל
 
אלהי אלהי אברהם אלהי אלהי יצחק
 
אלהי אלהי יעקב ישראל
 
אלהי משה ואהרן
 
אלהיהם של חנניה עזריה ומישאל
 
אשר השמעת להם קולך בהר סיני
 
כזה הוא מלכותך ה'
 
כזה הוא שלטונך ה'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ה' קולו ימלוך
 
המלך מלוא כל הארץ בכבודך
 
החי (לנצח) מלא כל הארך כבודך
 
אשר השמעת להם קולך בהר סיני
 
אשר ריחמת (סלחת) להם לבני ישראל
 
ברית נשבעתי לאשר בחרתי בהם
 
ומצאתי את דוד עבדי
 
ונשבעתי לדוד עבדי
 
קראתי דמעתי לפניך כפי שצוויתי
 
שמתי קשתי ואזכור בריתי
 
בשביל נח עבדי אקיים בריתי
 
קשת בענן נסי אשים לך בריתי
 
קשת בענן בריתי אקיים בריתי
 
שבח לה' בתוך הקהילה
 
אשבח את ה' במחשבת צדיקים

מֶהַרֶנֶ : רחם עלינו
 
מֶהַרֶנֶ אַביֶתוּ אְמכּוּלוּ חַטִאַתנֶ מֶהַרֶנֶ
 
מֶהַרֶנֶ אַדֹנָי אְמכּולוּ חַטִאַתנֶ מֶהַרֶנֶ
 
מהרנ אדני אמכולו אַבְסַנֶ מהרנ
 
מהרנ אדני אמכולו גֶגַינֶ מהרנ
 
מהרנ אדני אמכולו סְהְתֶתְנֶ מהרנ
 
מהרנ אדני סֶב אְסֶ אַבַּסִי מהרנ
 
מהרנ אדני סֶב אְסֶ כַּהְדַוִי מהרנ
 
מהרנ אדני סב אס גוֹהַלַוִי מהרנ
 
 
 
מהרנ אדני בְּאְנתֶ שֶׂנבֶתִיכְּ מהרנ
 
מהרנ אדני בְּאְנתֶ בַּעַלֶתְכְּ מהרנ
 
מהרנ אדני בְּאְנתֶ אוֹרִיתְכְּ מהרנ
 
מהרנ אדני בְּאְנתֶ אַברֶהַם מהרנ
 
מהרנ אדני בְּאְנתֶ יְצחַק מהרנ...
רחם עלינו אנא מכל חטאותינו רחם עלינו (כלומר, על אף חטאותינו)
רחם עלינו אדני, מכל חטאותינו רחם עלינו
 
רחם עלינו אדני, מכל פשעינו רחם עלינו
 
רחם עלינו אדני, מכל עבירותינו רחם עלינו
 
רחם עלינו אדני, מכל שגגותינו רחם עלינו
 
רחם עלינו אדני, באשר אדם הוא אדם, רחם עלינו
רחם עלינו אדני, באשר אדם מתכחש (לחטאיו), רחם עלינו
רחם עלינו אדני, באשר אדם גונב, רחם עלינו
(כאן נכנסות בקשות שגופי השמים יתערבו לטובת המתפללים)
 
רחם עלינו אדני, בגלל (בזכות) שבתך, רחם עלינו
רחם עלינו אדני, בגלל (בזכות) חגיך, רחם עלינו
רחם עלינו אדני, בגלל (בזכות) תורתך, רחם עלינו
רחם עלינו אדני, בגלל (בזכות) אברהם, רחם עלינו
רחם עלינו אדני, בגלל (בזכות) יצחק, רחם עלינו
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
אֶגזִאִיוֹ שְׂמַענֶ, ה' שמע אותנו
 
1.     אֶגזִאיוֹ שְׂמַענֶ שְׂמַענֶ
אגזאיו שמענ שמענ אַמלַכְּנֶ
בְּגִזֶ צְלַאְנַכְּ בְּגִזֶ אַאְוְאִנַכְּ בְּגִזֶ צְוַאְנַכְּ
אַנתְ הַווּצ אְמשַׂמַי אְמנֶ דְלוּ מַהְדְרְכְּ
פֶטוּנֶ שְׂמַענֶ.
 
2.      אגזאיו שמענ שמענ
אגזאיו שמענ שמענ אמלכנ
וַיְבֶיֶ נֹחֶ בֶּקַל עַבִיֶ אַיְתֶהַלוֹ אַמלַכּ
יַרֶד אַמלַכּּ לַמֶכּ אַמלַכּ מְתוּשַׂלַח
בְּסַהְל גִזֶ בְּמֶרְר קַל
פטונ שמענ
3.   אגזאיו שמענ שמענ
אגזאיו שמענ שמענ אמלכנ
וַיְבֶיֶ מוּשׂיֶ זֶצֶלֶיֶ בְּדֶברֶ סִינַה בְּמַאְכְּל אְשַׂת
אַרבּעַה מְעַלתֶ וְאַרבַּעַה לְילִית
אְכְּלנִ אִיְבֶּלְעַ וְמַינִ אִיְשֶׂתִיֶ
וַיְאְזְנְיִ אֶגזִאיוֹ אגזאבחר אַקוְרְר מְעַתְכְּ
אַוְרְד סַהְל וְמֶהְרֶתְךְּ אְמלַעְל חְזבֶּכְּ אְשׂרַאֶל
פטונ שמענ
4.   אגזאיו שמענ שמענ
אגזאיו שמענ שמענ אמלכנ
וַיְבֶיֶ דַוִית גֶברְךְּ זֶצַלֶיֶ בְּאְנתְ רְאְשוּ
שְׂמַענִ אֶגזִאיוֹ צְלוֹתְיֶ וְשְאְלְתְיֶ וַיְבְץַ גְעַרְיֶ
וַאִיתמִט גְצֶךְּ אְמנֶיֶ בְּעְלֶתֶ מְנדְוֶיֶ
עַצְם אְזנְךּ הַבֶיֲ אְמעְלֶתְ צְוַעְכּו שְׂמֶכְּ
פטונ שמענ
5.   אגזאיו שמענ שמענ
אגזאיו שמענ שמענ אמלכנ
וַיְבֶיֶ סוֹלוֹמון זֶצַלֶיֶ בְּבֵיתֶ מְקדַשׂ
אַנתְ שְׂמַע אְמשַׂמַי אְמנֶ דְלוּ מַהַדְרְכְּ
אַנתְ שְׂמַע אְמשַׂמַי אְמנֲ צְרהַה
מְקדַשְׂךְּ כְּהְדְצ
אִיכִּהַדנַךְּ כְּאַמלוּכּוֹתֶסֶ אְחַד אְגנַכְּ
אגזאיו זֶאִינבֶלֶכְּ, אַלבוֹ בַּאְדַ אַמלַכּ
מְהַרִי אַדֹנַי זֶאְיְנבֶלֶכְּ
פטונ שמענ .
6.   אגזאיו שמענ שמענ
אגזאיו שמענ שמענ אמלכנ
וַיְבְיֶלוֹ אֶלִיאַס וְאֶלשַׂע
זֶצְלַיוּ בְּדֶברֶ כַּרמֶלוֹס
וַיְבֶילוּ אֶגזִי זֶהַלוֹ וְיְהֶלוֹ אֶגזִאיוֹ אַמלַכּ אַבַּוִינֶ
אגזאיו אמלכ אַברֶהַם אגזאיו אַמלַּ יְצחַק
אגזאיו אמלכ יַעְקֹב אְשׂרַאֵל קְדוּשַׂנ
כְּבְרַוֶ אַבַּא אַבּא אַפרַס חֶוַתוֹמוּ צְנְאוֹמוּ לְאְשַׂרַאֶל אַבַּא אַבַּא
פטונ שמענ
7.   אגזאיו שמענ שמענ
אגזאיו שמענ שמענ אמלכנ
  וַיְבֶיֶ עֶזרַא: אַנתֶ וְאְתוּ בְּחַתִיתְכְּ
אַנתְ זְגְברְכְּ שַׂמַי וְשְׂמַיַת מְסלֶ כּוּלוֹ חַילֶנֶ פטונ שמענ
אֶגזִאיוֹ בְזְוְנֶ אַמלַכּנֶ
  זֶבִיֶזוְכּוֹמוּ לְאְשרַאֶל אְמנֶ עְלְ
 
אַוְאַצְאִיכּוֹמוּ מְדרְ גְבּצ
בְּחַיל מְזרַעְתֶּכְּ לעול
פטונ שמענ
8. אֶגזִאיוֹ בְּזְוֶונֶ בְּזְוֶונ ֶ   אגזאיו
  בְּזְוֶונֶ     אַמלַכּנֶ זֶבְזְוְוךְּ בְּהַיילְכְּ אְלֶ אְווּצְאַכְּ אְמֶ מְדרֶ גְבּצ
בְּחַיילֶ עבי     מזרעתכ לעול בזוונ אגזאבחר אמלך צדק כמהומו בזוונ
 
9. אֶגזִיא עְקְבֶּנֶ עַקַבְנֶ אֶגזִאֶיו
עַקַבְנֶ אַמלַכְּנֶ
עַקַבִיהוֹמוּ נוַּלִייהוֹמוּ לְאְשׂרַאֶל     עְצְמ
זֶיִרַאיוּמוּ כֶּמֶ אַבַגְעְה ווֹסִףַ אַסְתְרֶאַי בְּקְדְמֶ אֶפרִיֶם ווְבְּנֶיַםְ ווְמְנַשֶֹה אַנְסַ חַיְילְכְּ ווְאְדְהְנֶנֶ אַסרַי לֶנֶ   אַנסְרַייכְּ
כְּמַהוֹמוּ עַקֶבְנֶ
10. אגזיאו עְקְבְנֶ עקבנ.
אגזיאו עקבנ אמלכִּיֶ
אגזאבחר יְעְקְבכְּ אגזיאבחר יְכַּדְנֶכְּ
אגזאבחר מְעַלתֶ צְועְיְכּוּכְּ וְיְרֶאְיְ בְּלֶלִיתְ
אגזאבחר יְעְקְבכְּ אְמכּוּלוּ אְכּוּי
ְוִיתמַחַצְנַ לֶנֶבשְּכְּ
אגזאבחר בֶּנְגדַתְכְּ וְבְבְתוְתְכְּ
אַמַנ שְׂמוּ אְמיְאַזֶ וְאְסכֶ לְעַלֶמ.
11. אֶגזִאיוֹ אַדהַנֶנֶ אַדהַנֶנֶ אֶגזִאיוֹ
אַדהַנֶנֶ אַמלַכְּנֶ
  זְאַדהַנכּוֹמוּ אדוני לְישׂרַאֶל בְּוְואְתוּ עְלַת
אְמֶ רַהַב נְדְת אְמֶ סְדֶת כְּוְנַת אְמֶ הְמַם צַוַוג אְמֶ מוֹת מֶרִיר אְמדֵיינְ גְרוּם
אְשַׂתְכְּ צְנוּאְךְּ כְּמַהוֹמוּ     אַדהְנַנֶ
 
12. אגזאיו סְוֶורַנֶ סְוֶרַנֶ אגזאיו סְוֶורַנֶ אמלקנ
 
סַוַורֶה צַדקַן אדוני סַוַורֶנ עַקַבִי בַּחַטווֹיןַ אדוני עַקַבִנֶ סְוַורְכּוֹמוּ אדוני
לְחֶנוֹךּ     וְלְאֶלִיאַס נַבִיא אְמֶ גֶצֶה מוֹת
כְּמַהוֹמוּ סְווַרֶנֶ
.13 .אגזאיו תְסַהְלֶנֶ תְסַהְלֶנֶ אגזאיו תסהלנ   אמלכנ ...
 
14. אגזאיו מְהַרֶנֶ מְהַרֶנֶ אַמלַכּנֶ
אְסםֶ מְהַרִי אַנתֶ אֶגזִאַבְחֶר
צַדְק וְמְסתְ סַהְל וְמְסתְ אַגַסִ מֶהֶרַת לְמַדוּ סַהְל תְאְזַזוּ
זְאִיתקַיֶם לְבּוּ זַיְהַסְס סְהְלוּ
בְּאְנתְ שֶׂנבֶתִךְּ קְדְשׂתְ מְהַרֶנֶ
וְבְּאְנתְ בַּעַלְתִךְּ כְּבוּר מְהַרְנֶ
בְּאְנתְ אוֹרִיתְךּ זִצַאַת מְהַרְנֶ
מְהַרִי צַדְק מְהַרִי יִוַא
אַלבוֹ הוֹלקוּ אַלבוֹ מְספְרְת לְסְהַל תְאְזַזְךְּ סוֹבִאְתאַהוֹ מְהַרֶנֶ.
1. ה' שמע אותנו שמע אותנו
ה' שמע אותנו שמע אותנו אלקינו
בזמן שמתפללים אליך, בזמן שקוראים אליך, בזמן שצועקים אליך,
אתה האוהב מן השמים מתוך משכנך הנכון.
מהר שמע אותנו
2. ה' שמע אותנו שמע אותנו
ה' שמע אותנו שמע אותנו אלקינו
ויאמר נח בקול גדול: "איה אלוקים?
ירד אלקי למך אלקי מתושלח"
בעת רחמים (ו) בקול מר.
מהר שמע אותנו
3. ה' שמע אותנו שמע אותנו
ה' שמע אותנו שמע אותנו אלקינו
ויאמר משה אשר התפלל מתוך האש
ארבעים יום וארבעים לילה
אוכל לא אכל ומים לא שתה:
ואכן ה' אלקים, הרחק חמתך.
הורד סליחתך     ורחמיך על עמך ישראל.
מהר שמע אותנו.
4. ה' שמע אותנו שמע אותנו
ה' שמע אותנו שמע אותנו אלקינו
ויאמר דוד עבדך אשר התפלל בתוכו:
שמע אותי ה' תפילותיי ובקשתי ותגיע צעקתי, אל תסתיר פניך ממני ביום צרותי,
פתח אוזנך אלי ביום קראתי בשמך.
מהר שמע אותנו
5. ה' שמע אותנו שמע אותנו
ה' שמע אותנו שמע אותנו אלקינו
ויאמר שלמה אשר התפלל בבית המקדש:
אתה שמע מן השמים ממקום משכנך המוכן
אתה שמע מן השמים מתוך מקדשך המפואר
 
באשר לא עזבנו אותך, מאמיניך.
ה' אשר אין אחר מלבדך, אין אלקים מלבדך,
רחם ה' אשר אתה לבדך.
מהר שמע אותנו.
6. ה' שמע אותנו שמע אותנו
ה' שמע אותנו שמע אותנו אלקינו
ויאמרו אליהו ואלישע
אשר התפללו אליך בהר הכרמל
ויאמרו: ה' אשר היה ויהיה א' אלקי אבותינו
אלוקי אברהם אלוקי יצחק
אלוקי יעקב ישראל הקדושים
כבוד אבא אבא סוסי החיים הכוח
של ישראל, אבא אבא.
מהר שמע אותנו.
7. ה' שמע אותנו שמע אותנו
ה' שמע אותנו שמע אותנו אלקינו
ויאמר עזרא: אתה הוא לבדך
אתה אשר עשית את השמים ושמי השמים וכל צבאם מהר שמע אותנו.
ה' פדה אותנו אלהינו
אשר הצלת/פדית את ישראל     בתוך (אותו) היום
אשר הוצאת אותם מארץ מצרים
בכוח גדול ובכוח זרועך המרוממת
מהר שמע אותנו.
8. ה' פדה אותנו פדה אותנו ה'
פדה אותנו אלהינו בכוחך כאשר בכוחך
הוצאת מארץ מצרים
בגדול כוח זרועך המרוממת פדה אותנו
ה' אלהי הצדק כמותם פדה אותנו
 
9. ה' שמור עלינו שמור עלינו ה'
  שמור עלינו אלהינו
כמו ששמרת להם היית רועה להם לישראל
כמו צאן לצד יוסף אשר ראה לפניו    
אפרים בנימין ומנשה מתוך כוחך ורפאנו
סלח לנו כפי שסלחת להם
כמותם שמור עלינו
10. ה' שמור עלינו שמור עלינו
ה' שמור עלינו אלהי
ה' ישמורך     ה' יכסה עליך
ה' יומם     יקרא אליך ויראה אותך בלילה
ה' ישמור אותך מכל אסון
וישים את נפשך במשמר
ה' בדרכך ובמקומך
אמן שמו מן העולם ועד עולם.
11.     ה' רפא אותנו רפא אותנו ה'
רפא אותנו אלהינו
כפי שאתה ה' ריפאת לישראל באותו היום
מרעב בוער מנידודים ממחלה     עינוי
עם מוות מר בפלא ובנס
האש שלך הבטוחה כמותם רפא אותנו.
12. ה' הסתר אותנו הסצר אותנו ה' הסתר אותנו אלהינו
הסתר צדיקים ה' הסתירנו שומר המתבודדים ה' שמור עלינו כפי ששמרת ה'
את חנוך ואת אליהו הנביא מפני המוות
כמותם שמור עלינו
13. ה'     סלח לנו סלח לנו ה' סלח לנו אלהינו...
(צריכים להשלים)
14. ה' רחם עלינו רחם עלינו אלוקינו
כי רחום אתה ה'.
צדיק ומרבה לשלוח מרבה מחילה ורחמים
מלמד סליחות במצוותיו.
אשר לא יכעס לבו, אשר ילבין סליחתו.
מפני שבתך הקדושה רחם עלינו
ומפני חגיך המכובדים רחם עלינו,
מפני ספר תורתך שמות רחם עלינו.
רחם צדיק רחם, חסיד
בלי גבול, אין לספור מידותיו לסליחה,
כאשר צווית, בגלל זה רחם עלינו.

 


וְמְצְאַת צִיוֹן: ובאה ציון
אחת מתפילות השמחה הנאמרות בירידה מן ההר.
 
וְמְצְאַת צִיוֹן     קְדְשַׂת בְּזְנתוּ דֶברְ
 
  וְמְצְאַת צִיוֹן     מְדהַנֶ בְּזְנתוּ דֶברְ
 
 
  אְנתֶיַתִי שֶׂנבֶת מְהֶיְוַתִי גְמַוְתִי
 
אְנתֶיַתִי שֶׂנבֶת זְעְלֶלַתִי גְמַוְתִי
 
  זֶיְוַרֶד דִבֶ אַדבֶרֶ צִיוֹן זֶיְוַרֶד
 
  וַיַסתֶרְאִי אַמלַךְּ אַמַלְכּת בְּצִיוֹן
 
וַיַסתֶרְאִי נֶגֻסֶ נֶגַסתְ בְּצִיוֹן
 
  אַנבֶרִוַ וְסתַ כְּרסַ לְתַבוֹתֶ הְגוּ
 
לאגזאבחר
 
  אַנשְׂאִי אַעְיְנתְכִּי וַנְצְרִי אַוּדְכִ'י
 
וַיְמֶצְאוּ כּוּלוֹמוּ דְקִיקְכ'י אְמרְחוּק וַלדְכ'י
 
וַיְכֶּסתִי אַאְוַמֶ וְבּצְרהוּ יְבֶל
 
שְׂבחַת
 
כְּהַנַתְן וַנַלִי יְבֶל שְׂבחַת
 
  נְבִיַיתן ונלי יְבֶל שבחת  
 
אַנתְ אַמלַךּ לְכּוּלוּ בּחַתִיתְכְּ.
 
יְנַבְּר אֶגזִאַבְחֶר וְיִנֶגְשׂ לְעַלֶם עַלֶם
 
וַתרְ חַדִשׂ
 
אגזיאבחר יְבַרכֹּמּוּ לְחֶזבְ בְּשֶׂלַם
 
ובאה ציון הקדושה בהר הזה
 
ובאה ציון הנרפאת (נושעת) בהר הזה
(בשורות הבאות מספר מילים לא מובנות באגוויניהׂ
  שבת מחיה אותי
 
  שבת מרוממת אותי
 
אשר ירד על הר ציון, אשר ירד
 
וראה אלקי האלקים את ציון
 
וראה מלך המלכים את ציון
 
שימו את הלוחות בתוך התיבה , חוק לה'
 
 
 
שאי סביב עיניך וראי באו כולם, כל בניך
 
מרחוק באו
 

גילה להם מקורות ובהיכלו יגידו שבח

 
 
כהנים     יגידו שבח
 
נביאים   יגידו שבח
 
אתה אלקים לכל לבדך
 
יהיה ה' וימלוך לעולם ולעולם
 
תמיד חדש
 
 
ה' יברך את עמו בשלום.
 
      
 
 
 מנהל האתר: ישראל אדנה יסמני

Webix - בניית אתרים | בניית אתרים בחינם